Apple údajne pracuje na väčšom iPhone s ohnutým displejom citlivým na tlak

App­le pra­cu­je na vý­vo­ji dvo­ji­ce väč­ších iP­ho­nov so 4,7- a 5,5-pal­co­vým dis­ple­jom. In­for­má­ciu pri­nies­la agen­tú­ra Bloom­berg. To by sa­mo ose­be ne­bo­lo až ta­ké prek­va­pu­jú­ce, zves­ti o väč­šom ako ak­tuál­nom 4-pal­co­vom iP­ho­ne sa ší­ria už dlh­šie.

No­vin­kou je to, že ich dis­plej bu­de mať za­ob­le­né sklo. Na­vy­še vraj spo­loč­nosť expe­ri­men­tu­je aj s do­ty­ko­vým dis­ple­jom, no­vá tech­no­ló­gia bu­de schop­ná de­te­go­vať rôz­ne úrov­ne tla­ku.

No pod­ľa in­for­má­cií zdro­ja agen­tú­ry Bloom­berg tá­to tech­no­ló­gia eš­te ne­bu­de za­hr­nu­tá do pr­vej vár­ky za­ria­de­ní, kto­rá sa má dos­tať na trh v tre­ťom štvrťro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka.

Smar­tfó­ny s oh­nu­tý­mi dis­plej­mi uvied­li ne­dáv­no aj Sam­sung (Ga­laxy Round) a LG (G Flex). Oba sa však po­va­žu­jú skôr za expe­ri­men­tál­ne kús­ky, kto­ré ma­jú uká­zať mož­nos­ti za­kri­ve­ných dis­ple­jov.

Plán App­lu je mož­no me­nej am­bi­cióz­ny, oh­nu­té má byť len sklo na dis­ple­ji, no niek­to­ré sprá­vy naz­na­ču­jú, že spo­loč­nosť chys­tá za­kri­ve­né sklo aj na svo­je ho­din­ky SmartWatch. Cit­li­vosť na tlak by bo­la asi väč­šia no­vin­ka, kto­rá by sa moh­la vy­užiť naj­mä pri hra­ní hier. Do­ty­ko­vé dis­ple­je to­tiž zvy­čaj­ne po­nú­ka­jú len ob­me­dze­né mož­nos­ti vstu­pov.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter