Čo všetko nedokáže PS4?

Ak v tých­to dňoch pre­mýš­ľa­te nad tým, ko­mu stre­liť PS3 a ako sa jej zba­viť eš­te pred prí­cho­dom PS4, br­zdi­te. V ak­tua­li­zo­va­ných otáz­kach a od­po­ve­diach (FAQ) zve­rej­ne­ných na ofi­ciál­nej strán­ke PlayS­ta­tion sa od­ha­ľu­je, čo všet­ko PS4 ne­do­ká­že.

PS3 vy­uží­va­jú mno­hí nie­len na hra­nie, ale aj na sle­do­va­nie fil­mov a mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu cez do­má­cu sieť. Osob­ne kon­zo­lu pou­ží­vam aj na ri­po­va­nie CD a preh­rá­va­nie MP3 (kto vi­del vi­zua­li­zér so Ze­mou, vie pre­čo). S prí­cho­dom PS4 sa to zme­ní.

No­vý sys­tém si nie­len­že ne­bu­de ro­zu­mieť s audio CD, ale nep­reh­rá ani sú­bo­ry MP3. A čo je hor­šie, PS4 ne­pod­po­ru­je pro­to­kol DL­NA, čo zna­me­ná, že ku kniž­ni­ci hud­by, se­riá­lov a fil­mov ulo­že­ných na me­diál­nom server­i ne­do­ká­že pris­tu­po­vať po do­má­cej sie­ti.

Je to lo­gic­ké, So­ny má služ­by Vi­deo a Mu­sic Un­li­mi­ted (u nás ani v su­sed­ných Če­chách nie sú pod­po­ro­va­né), zá­kaz­ní­ci s veľ­kou kniž­ni­cou hud­by po­vedz­me na iTu­nes o pre­cho­de uva­žo­vať ani ne­bu­dú. PS4 ta­kis­to ne­bu­de pod­po­ro­vať exter­né HDD, či­že ku kniž­ni­ci sa ne­dos­ta­ne­te ani ta­kým­to spô­so­bom.

A pre tých, kto­rí do­te­raz po­ze­ra­li fil­my po­mo­cou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia, má­me ta­kis­to zlú sprá­vu: to­to za­ria­de­nie ne­bu­de PS4 pod­po­ro­va­né.

Orien­tá­cia na di­gi­tál­ne služ­by a elek­tro­nic­ký ob­sah sa od­rá­ža aj na vý­stu­poch, na za­dnej ste­ne ne­náj­de­te A/V port, žiad­ne duál­ne audio cez cinch a op­tic­ký vý­stup zá­ro­veň. Zvuk z PS4 bu­de prú­diť iba cez HDMI a op­ti­ku.

Kon­štan­tné uk­la­da­nie ga­mep­layu po­čas hra­nia sa bu­de dať zdie­ľať na Fa­ce­boo­ku a vy­sie­lať cez Twitch a Us­tream aj bez za­pla­te­né­ho člen­stva PS Plus, inak pot­reb­né­ho na on-li­ne mul­tip­layer a uk­la­da­nie po­zí­cií do clou­du, no vy­tvo­re­ný zá­znam z hier ulo­že­ný na pev­nom dis­ku sa ne­bu­de dať pre­niesť z kon­zo­ly do po­čí­ta­ča na ďal­ší strih. Kým tá­to fun­kcia pri­bud­ne up­da­tom, bu­de­te sa mu­sieť us­po­ko­jiť s pod­po­rou cap­tu­ro­va­cích za­ria­de­ní cez HDMI.

A keď je už reč o up­da­te, PS4 bu­de na ak­ti­vá­ciu niek­to­rých fun­kcií (preh­rá­va­nie fil­mov na Blu-ray a DVD, strea­ming ga­mep­layu, cross ga­me chat, sťa­ho­va­nie v po­za­dí) pot­re­bo­vať up­da­te 1.50 s veľ­kos­ťou asi 300 MB.

Me­dzi oh­lá­se­né fun­kcie, kto­ré za­tiaľ ne­bu­dú pod­po­ro­va­né pri štar­te PS4, pat­rí zdie­ľa­nie ov­lá­da­ča na po­moc na di­aľ­ku, pod­po­ra ste­reo­fón­nych head­se­tov (mo­del Pul­se s káb­lom aj bez) a sus­pend a re­su­me mód.

A eš­te jed­na drob­nosť: v So­ny stá­le ne­vy­rie­ši­li mož­nosť pre­me­no­vať PSN ID.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter