Google omylom ukázal Nexus 5 a prezradil aj cenu

V Goog­le Play sa omy­lom nas­ky­tol poh­ľad na Nexus 5. Spo­loč­nosť tak nev­do­jak potvr­di­la ná­zov, vzhľad i ce­nu no­vé­ho te­le­fó­nu. Pres­né pa­ra­met­re sme sa ne­doz­ve­de­li, le­bo po­lož­ka ne­bo­la ak­tív­na. Za­to už vie­me, že zá­klad­ná 16 GB ver­zia bu­de stáť 349 do­lá­rov. To zna­me­ná, že ce­na 32 GB va­rian­tu bu­de 400 do­lá­rov ale­bo viac.

Ďal­šie ob­ráz­ky zís­kal aj server Mo­bi­le Sy­rup sú vraj od ka­nad­ské­ho ope­rá­to­ra Te­lus a pos­ky­tu­jú jas­ný poh­ľad na niek­to­ré vi­zuál­ne zlep­še­nia. Nexus 5 má prísť s An­droi­dom 4.4 Kit­Kat a bu­de mať prep­ra­co­va­nú no­ti­fi­kač­nú liš­tu, no­vú iko­nu ka­me­ry a te­le­fó­nu.

nexus5.png

Pod­ľa skôr unik­nu­tých in­for­má­cií bu­de no­vý Nexus 5 vy­rá­bať LG po­dob­ne ako pred­chá­dza­jú­ci Nexus 4, bu­de mať 4,95-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 1080 × 1920 pixelov, čip Snap­dra­gon 800, 2 GB RAM, 2300 mAh ba­té­riu. Oča­ká­va sa aj pod­po­ra pre sie­te LTE.

Zdroj: an­droid­po­li­ce.com
the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter