Lacnejší iPhone 5C neláka, Apple znižuje objednávky

Do­pyt po iP­ho­ne 5C je men­ší, ako App­le pô­vod­ne oča­ká­val. Pre­to spo­loč­nosť zni­žu­je ob­jed­náv­ky až o tre­ti­nu. In­for­má­ciu pri­nie­sol The Wall Street Jour­nal. V taiwan­skej fir­me Pe­gat­ron, kto­rá ma­la do­dať dve tre­ti­ny iP­ho­nov 5C, sa ob­jed­náv­ky zní­žia o me­nej ako 20 %, u dru­hé­ho do­dá­va­te­ľa, spo­loč­nos­ti Hon Hai Pre­ci­sion In­dus­try, až o tre­ti­nu. Na dru­hej stra­ne iP­ho­nu 5S sa da­rí nad oča­ká­va­nia dob­re, pre­da­je stú­pa­jú a App­le vraj zvý­šil ob­jed­náv­ky na ten­to smar­tfón v spo­loč­nos­ti Hon Hai.

Pod­ľa vy­jad­re­nia pre­daj­cov sa lac­nej­ší va­riant pre­dá­va „ove­ľa me­nej" ako iP­ho­ne 5S, ten pod­ľa niek­to­rých do­sa­hu­je až troj­ná­sob­né pre­da­je. At­rak­tív­nej­šia ako iP­ho­ne 5C je do­kon­ca aj star­šia ver­zia iP­ho­ne 4S.

App­le ozná­mi svo­je kvar­tál­ne hos­po­dár­ske vý­sled­ky na bu­dú­ci týž­deň, bu­dú za­hŕňať aj pre­da­je no­vých iP­ho­nov. No zdá sa, že spo­loč­nos­ti sa neos­ved­či­la stra­té­gia, keď po pr­výk­rát uvied­la na trh dva no­vé mo­de­ly te­le­fó­nov sú­čas­ne.

Zdroj: 9to5­mac.com
on­li­ne.wsj.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter