HTC One max prichádza s 5,9“ displejom a snímačom odtlačkov prstov na zadnej strane

Vlaj­ko­vá loď HTC One spo­loč­nos­ti HTC má no­vý prí­ras­tok. K štan­dar­dné­mu mo­de­lu HTC One a zmen­še­nej ver­zii One mi­ni vče­ra pri­bu­dol 5,9" veľ­ký HTC One max. Rov­na­ko ako One a One mi­ni po­nú­ka fun­kcie

HTC Blin­kFeed, HTC Zoe, HTC Boom­Sound ale­bo Ultra­Pixelo­vú ka­me­ru. Na­vy­še však po­nú­ka aj naj­nov­ší An­droid 4.3 a ak­tua­li­zo­va­nú ver­ziu Sen­se 5.5. HTC One max tiež pri­ná­ša no­vý sen­zor od­tlač­kov pr­stov.

Sr­dcom prís­tro­ja je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 600 s tak­tom 1,7 GHz, pre­vádz­ku te­le­fó­nu za­is­ťu­je ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 3300mAh. Jej vý­kon­nosť mô­že ná­roč­ný pou­ží­va­teľ eš­te na­vý­šiť vďa­ka HTC Power Flip Ca­se čo je štý­lo­vý obal, kto­rý fun­gu­je ako kryt a zá­ro­veň dis­po­nu­je do­da­toč­nou ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 1150mAh.

Vnú­tor­nú pa­mäť s veľ­kos­ťou 16GB ale­bo 32GB je mož­né roz­ší­riť po­mo­cou mic­roSD kar­ty. Ma­ji­te­lia HTC One max ma­jú na­vy­še mož­nosť zís­kať na dva ro­ky ďal­ších 50GB pries­to­ru v clou­de služ­by Goog­le Dri­ve.

Prie­mer­ný pou­ží­va­teľ smar­tfó­nu od­omy­ká svoj te­le­fón nie­koľ­kok­rát za deň. HTC One max pri­chá­dza s no­vým tren­dom, keď na za­dnú stra­nu pri­dá­va sní­mač od­tlač­kov pr­stov. Vďa­ka to­mu ma­jú pou­ží­va­te­lia k dis­po­zí­cii ďal­šiu mož­nosť za­bez­pe­če­nia svoj­ho te­le­fó­nu. 

HTC One max Glacial Silver Perspective Right.jpg

Sní­mač zá­ro­veň uľah­ču­je pou­ži­tie väč­šie­ho prís­tro­ja aj pri dr­ža­ní v jed­nej ru­ke. Kaž­dý si mô­že nas­ta­viť sní­ma­nie až troch pr­stov a ku kaž­dé­mu pri­ra­diť jed­nu in­di­vi­duál­nu ob­ľú­be­nú ap­li­ká­ciu.

Spo­loč­ne s od­ha­le­ním HTC One max pred­sta­vu­je spo­loč­nosť HTC tiež no­vú ver­ziu vlas­tnej pou­ží­va­teľ­skej nad­stav­by Sen­se 5.5. Tá po­núk­ne väč­šiu per­so­na­li­zá­ciu pre HTC Blin­kFeed, kde bu­de mož­né ďa­lej hľa­dať a pris­pô­so­bo­vať ob­sah pod­ľa te­ma­tic­kých ka­te­gó­rií.

Po no­vom sú in­teg­ro­va­ní pos­ky­to­va­te­lia pré­mio­vé­ho ob­sa­hu vrá­ta­ne so­ciál­nych slu­žieb ako In­stag­ram ale­bo Goog­le+. V no­vej ver­zii je mož­né stiah­nuť do Blin­kFeed až 120 člán­kov pre of­fli­ne pre­hlia­da­nie, pri­čom sa dá k ním pris­tu­po­vať aj pri ab­sen­cii mo­bil­né­ho sig­ná­lu.

Vďa­ka Ultra­Pixelo­vej tech­no­ló­gii ka­me­ry, re­ži­mu HTC Zoe, do­ká­že HTC One max za­chy­tiť sním­ky a Full HD vi­deá, nech už je pou­ží­va­teľ fo­tog­raf, pred­me­tom fot­ky ale­bo obo­mi na­raz.

Duál­ne sní­ma­nie za­chy­tí všet­ky oka­mi­hy a reak­cie na nich v jed­nom ob­ráz­ku ale­bo vi­deu, kto­ré je sú­čas­ne zho­to­vo­va­né z pred­nej aj za­dnej ka­me­ry. Vy­lep­še­nia sa doč­ka­la aj sek­cia Vi­deo Hig­hlights. Te­raz je mož­né pri­dá­vať vlas­tnú hud­bu a nas­ta­vo­vať dĺžku vý­sled­né­ho vi­dea.

Od­po­rú­ča­ná ce­na a dos­tup­nosť za­tiaľ nie sú zná­me.

Zdroj: HTC


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter