Exkluzívne: Recenzia iPhone 5c + komentár 3 redaktorov

Strana 2/2

Dru­hý poh­ľad

iP­ho­ne 5C je v pod­sta­te iba prez­le­če­ný iP­ho­ne 5 v plas­to­vom ša­si. Ce­no­vou po­li­ti­kou sa ne­má zmy­sel vý­raz­nej­šie za­obe­rať, App­le si ide od uve­de­nia pr­vých ge­ne­rá­cií iP­ho­nu svo­jou ces­tou. Raz za rok ozná­mi no­vý mo­del, ten star­ší zlac­ní o 100 do­lá­rov, čo sa ce­ny pri via­za­nos­ti u ame­ric­ké­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra tý­ka. Ten­to rok sa však si­tuácia zme­ni­la - App­le nez­lac­nil iP­ho­ne 5, úpl­ne ho vy­ra­dil z pre­da­ja a na­mies­to ne­ho do­sa­dil iP­ho­ne 5C.

C pri poh­ľa­de na ce­nu nie je skrat­kou pre „cheap", vzhľa­dom k fa­reb­nos­ti no­vé­ho mo­de­lu zna­me­ná „co­lors". Hli­ní­ko­vé ša­si nah­ra­dil kva­lit­ný plast, vo vnút­ri však os­ta­la rok sta­rá har­dvé­ro­vá vý­ba­va. Ho­ci je te­le­fón na do­tyk veľ­mi prí­jem­ný, plas­to­vý di­zajn na­vo­dzu­je do­jem „ľu­do­vej­šie­ho" te­le­fó­nu, čo­mu však ne­zod­po­ve­dá ce­na. Keď si od­mys­lím von­kaj­ší obal, s 5C sa pra­cu­je rov­na­ko dob­re a po­hodl­ne ako s rok sta­rou päť­kou.

V po­rov­na­ní s ňou vám App­le pri­ba­lí aj ap­li­ká­cie v hod­no­te 36 EUR, kto­ré vy­uži­je­te na edi­tá­ciu vi­dea, fo­tog­ra­fií a do­ku­men­tov. Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa však ne­viem, ko­mu pres­ne je ten­to mo­del ur­če­ný. Ame­ric­ký trh prav­de­po­dob­ne fun­gu­je pod­ľa iných zá­ko­nov, u nás by si asi nik­to net­rú­fol pre­dá­vať prez­le­če­ný mi­nu­lo­roč­ný mo­del za ce­nu naj­nov­ších te­le­fó­nov kon­ku­ren­cie.

Tým ne­ho­vo­rím, že 5C je zlý te­le­fón. Je rov­na­ko dob­rý ako môj rok sta­rý iP­ho­ne 5, kto­rý však už dnes za ak­tuál­nou špič­kou za­os­tá­va - napr. z hľa­dis­ka kva­li­ty fo­toa­pa­rá­tu. Zme­nu ša­si ne­po­va­žu­jem za ne­ga­tí­vum, nie­ko­mu mô­že plast do­kon­ca vy­ho­vo­vať viac ako hli­ní­ko­vá konštruk­cia. Niž­šia ce­na by však te­le­fó­nu ur­či­te neuš­ko­di­la.

Ro­man Kad­lec

Tre­tí poh­ľad

App­le iP­ho­ne 5C je za­ují­ma­vý po­čin fir­my App­le. O tom­to fe­no­mé­ne niet po­chýb, fan­fá­ry mi však pri­pa­da­jú skôr ako ne­ja­ký zotr­vač­ný me­chan­izmus niek­daj­šej ino­va­tív­nos­ti fir­my na po­li toh­to za­ria­de­nia. No­vý prí­ras­tok do ro­di­ny iP­ho­nov mňa osob­ne pop­rav­de skla­mal. Za­ry­tých fan­dov tej­to znač­ky prav­de­po­dob­ne nie, no os­tat­ných, kto­rí nap­rík­lad pou­ží­va­jú high-end te­le­fó­ny na plat­for­me An­droid skôr áno.

Poď­me sa však po­zrieť na ten­to po­čin od zá­kla­du. Pro­duk­ty App­le sú pré­mio­vé. Mám nes­pros­tred­ko­va­né skú­se­nos­ti z dl­ho­do­bých tes­tov Mac­Boo­kov a iPo­dov vrá­ta­ne všet­kých ver­zií toh­to mul­ti­me­diál­ne­ho preh­rá­va­ča. Som dl­ho­roč­ným pou­ží­va­te­ľom te­le­fó­nov s An­droi­dom, čo je prá­ve naj­väč­šia ri­val­ská zá­klad­ňa pou­ží­va­te­ľov vo­či App­lu.

Pré­mio­vosť si však App­le ce­ní vskut­ku nad­štan­dar­dne. Ce­no­vo vní­ma­ná pré­mio­vosť vy­chá­dza aj z ro­ko­va­ní za za­tvo­re­ný­mi dve­ra­mi a ur­čo­va­ní ce­ny pre jed­not­li­vé re­gió­ny. Sta­čí sa po­zrieť na ce­ny za­ria­de­ní v USD a na ce­ny v EUR. Kon­krét­ne pri iP­ho­noch sa dá pek­ne za­ka­muf­lo­vať ce­na do pau­šá­lu. V kaž­dom prí­pa­de sa tie, kto­ré pos­ky­tu­jú na­ši ope­rá­to­ri ne­da­jú s Ve­ri­zo­nom ale­bo AT&T po­rov­ná­vať.

V po­riad­ku, iný kraj iný mrav. Nep­re­hliad­nu­teľ­ný roz­diel je v ce­nách za­ria­de­ní ako po­čí­ta­če a mul­ti­me­diál­ne pro­duk­ty. Kurz USD-EUR tu s ce­nou ne­má nič spo­loč­né. Te­da u nás vní­ma­ný pro­dukt znač­ky App­le ako sú­časť ži­vot­né­ho štý­lu, osob­né­ho vy­zna­nia a pre­zen­tá­cie, je v USA tro­chu iný. Is­te aj tam si za tú­to znač­ku prip­la­tia viac op­ro­ti iným pro­duk­tom, tak ako u nás. Na po­rov­na­nie, aby bo­li ce­ny jas­né si zo­ber­me preh­rá­vač App­le iPod na­no 16 GB.

Ce­na je 149 USD. Po pre­poč­te ak­tuál­ne­ho kur­zu by mo­hol preh­rá­vač stáť do 110 EUR. Sto­jí však 179 EUR. Toľ­ko k pré­mio­vé­mu pro­duk­tu a „pré­mio­vej" ce­ne. V na­šich kon­či­nách mať pro­duk­ty znač­ky App­le je sku­toč­ne aj o tom, čo si kto mô­že do­vo­liť. Tro­chu si trú­fam po­ve­dať, že App­le skú­ša čo mô­že a za­tiaľ sa svo­jej ob­chod­nej po­li­ti­ky ne­mie­ni vzdať.

Čo sa tý­ka ce­no­vej tvor­by, ako už bo­lo spo­me­nu­té v člán­ku roz­die­ly v ka­pa­ci­te úlož­né­ho pries­to­ru si ne­chá App­le po­riad­ne za­pla­tiť. Pek­ne od­stup­ňo­va­ná ce­na za­ria­de­ní do­siah­ne strop v po­rov­na­ní až tak ďa­le­ko, že pou­ží­va­teľ reál­ne mô­že zva­žo­vať sym­bo­lic­ký dop­la­tok a kú­piť si ver­ziu iP­ho­ne 5S.

Dru­hý fak­tor je mie­ra nad­še­nos­ti. An­droid ako ope­rač­ný sys­tém ale ne­ma­lou mie­rou aj har­dvé­ro­vá vý­ba­va vý­rob­cov pri­dá­va ino­vá­cie v high-end te­le­fó­noch. Či už ide o rôz­ne kro­ko­me­ry, me­ra­če tep­lo­ty, špič­ko­vé dis­ple­je a od­ol­nosť. Mo­del iP­ho­ne 5C je chá­pa­ný ako lac­nej­šia al­ter­na­tí­va. Par­don, vlas­tne nie, C zna­me­ná Co­lor....Kaž­dý nech si vy­be­rie pod­ľa svoj­ho vku­su, čo má vlas­tne céč­ko v náz­ve zna­me­nať.

Čím sa dos­tá­va­me k tech­no­lo­gic­kej vý­ba­ve. Po­mer prí­no­su úžit­ko­vej hod­no­ty a ce­ny nie je na tak dob­rej úrov­ni, ako by sa moh­lo spo­čiat­ku zdať. Je prav­da, že sys­tém je vý­bor­ne od­la­de­ný, je sku­toč­ne er­go­no­mic­ký, má vlas­tnos­ti, kto­ré in­de eš­te dl­ho ne­náj­de­me, no tre­ba sa zmie­riť, že nie­len sof­tvér tvo­rí eko­sys­tém App­lu. Je ním aj har­dvér.

Chce­te rep­ro­duk­tor s Blue­tooth? Žia­den prob­lém. Za ro­zum­nú ce­nu si ho za­kú­pi­te a dos­ta­ne­te uni­ver­zál­ny dopl­nok pre rôz­ne za­ria­de­nia. Ak chce­te va­riant s AirPlay? Prip­lať­te si. A to sa tý­ka aj iné­ho prís­lu­šen­stva. Špe­cia­li­tou sú exter­né Wi-Fi dis­ky, káb­le a na­bí­jač­ky. Je to App­le (a te­da zväč­ša bie­le ša­si), ce­na je pod­stat­ne vy­ššia.

Te­le­fón na pr­vý poh­ľad ne­vy­ze­rá ni­jak za­ují­ma­vo, hru­bé lí­co­va­nie mu na krá­se skôr ube­rá ako pri­dá­va. K plas­tu vý­hra­dy ne­mám. Nie som zá­stan­ca hli­ní­ka a high-end te­le­fó­ny kon­ku­ren­cie sú v plas­te a konštruk­čne aj veľ­mi po­da­re­né. Ak už si má pou­ží­va­teľ kú­piť za­ria­de­nie v ce­ne no­te­boo­ku, prav­de­po­dob­ne by ho rád vy­užil na prá­cu aj zá­ba­vu. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja je fajn, no na šír­ku je znač­ne úz­ky.

Pri su­rof­va­ní na webe to až tak ne­pos­treh­ne­te vďa­ka res­pon­zív­ne­mu štan­dar­du HTML5, no skús­te si na ta­kom dis­ple­ji ho­ci s fajn roz­lí­še­ním ot­vo­riť PDF. Zob­ra­ze­nie ce­lej strán­ky neu­mož­ní po­hodl­né čí­ta­nie textu, naj­mä pre extrém­ne ma­lý font. Prík­la­dov by bo­lo viac, väč­šia plo­cha dis­ple­ja by pros­pe­la aj pri pre­ze­ra­ní fo­tog­ra­fií a fil­mov.

Nie som ska­lo­pev­ný zá­stan­ca An­droi­do­vých te­le­fó­nov, no pre mno­hých je ce­na iP­ho­nu sku­toč­ne pri­vy­so­ká, nech už sa za­ka­muf­lu­je do aké­ho­koľ­vek pau­šá­lu. Prav­de­po­dob­ne v na­šich kon­či­nách bu­de viac tak­to zmýš­ľa­jú­cich pou­ží­va­te­ľov. A tak neus­tá­le voj­ny iOS - An­droid, vý­ba­vy a fun­kcio­na­li­ty prav­de­po­dob­ne za­ka­pú na ce­ne. Sú ta­kí, kto­rí nech­cú eko­sys­tém iOS, prí­pad­ne opovr­hu­jú znač­kou z iné­ho dô­vo­du. Za se­ba však kon­šta­tu­jem jed­no - iP­ho­ne ne­mám pre­to, le­bo je prí­šerne dra­hý.

Mi­chal Rei­ter


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter