Exkluzívne: Recenzia iPhone 5c + komentár 3 redaktorov

Strana 1/2

Mo­bil­ný ope­rá­tor O2 má od 30. 9. v po­nu­ke ako pr­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku aj no­vý iP­ho­ne 5c. Dos­ta­li sme exklu­zív­nu príl­eži­tosť ako jed­no z dvoch mé­dií na Slo­ven­sku ten­to smar­tfón otes­to­vať. Po nie­koľ­kých dňoch si trú­fa­me vy­niesť or­tieľ. Na úvod krát­ky pred­slov - nie som za­ry­tý zá­stan­ca žia­den zo zna­čiek, nie som ani ver­ný vy­zná­vač nah­ryz­nu­té­ho jabĺčka, ur­či­te však ani nie som od­por­ca tej­to znač­ky. Av­šak na tú­to re­cen­ziu som sa obzvlášť te­šil. Tak poď­me pek­ne na to.

Ob­sah ba­le­nia a ce­na te­le­fó­nu

Sú­čas­ťou ba­le­nia je sa­mot­ný iP­ho­ne 5c, na­pá­ja­cí adap­tér, kto­rý tvo­rí USB na­bí­jač­ka, kto­rej ká­bel je na jed­nej stra­ne za­kon­če­ný štan­dar­dným USB káb­lom a na dru­hej Lig­htning ko­nek­to­rom. Sú­čas­ťou ba­le­nia sú aj prie­mer­ne kva­lit­né slú­chad­lá s ov­lá­da­ním.

Mno­hé mé­diá vy­chva­ľu­jú, ako sú App­le pro­duk­ty za­be­le­né, už len pr­vot­ný do­tyk má na­vo­dzo­vať po­cit pré­mio­vos­ti. Áno, je to prav­da a zá­ro­veň sa di­zaj­nom pro­duk­tov a aj sa­mot­ným di­zaj­nom ba­le­ní pro­duk­tov tej­to fir­my ne­cha­lo in­špi­ro­vať mno­ho iných fi­riem. Aj kon­ku­ren­čných. Mne osob­ne je sku­toč­ne jed­no, v čom je pro­dukt za­ba­le­ný. Pou­ží­vam sa­mot­ný pro­dukt a obal skon­čí aj tak na po­lič­ke, prí­pad­ne ho vy­ho­dím.

iphone1.jpg

iphone2.jpg

Ce­na te­le­fó­nu je u ope­rá­to­ra O2 v e-sho­pe (čo je vý­raz­ne lac­nej­šie ako na pre­daj­ni) sta­no­ve­ná za 16 GB ver­ziu na 609,95 Eur a 711,86 Eur za 32 GB ver­ziu. Nie­koľ­ko ro­kov tvr­dím, že App­le je je­di­ná spo­loč­nosť na sve­te, kto­rá si trúf­ne pre­dá­vať „16 GB flash pa­mäť za 100 Eur" a ten­to „non-sens" do dneš­né­ho dňa ne­chá­pem.

Keď­že iP­ho­ne 5c mal byť skôr ľu­do­vým te­le­fó­nom a iP­ho­ne 5s top mo­de­lom, ce­nu za ľu­do­vej­ší te­le­fón si pred­sta­vu­je­me roz­hod­ne inak. Mno­ho pou­ží­va­te­ľov pri os­tat­ných vý­rob­coch mo­bi­lov dos­lo­va pr­ská, keď sa pred­sta­vu­jú vlaj­ko­vé lo­de s ce­nov­kou na hra­ni­ci 600 Eur. Keď App­le pred­sta­ví „lac­nej­šiu" ver­ziu svoj­ho iP­ho­nu v rov­na­kej ce­ne, nič sa ne­de­je. Fi­nan­cie sú však roz­hod­nu­tie kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa sa­mot­né­ho.

Di­zajn

App­le je v di­zaj­ne líd­rom, o tom niet po­chýb a mys­lím si, že tú­to po­zí­ciu si ob­há­ji aj nie­koľ­ko ďal­ších ro­kov. iP­ho­ne 5c je to­ho ďal­ším dô­ka­zom. Nie kvô­li pou­ži­tiu kva­lit­ných ma­te­riá­lov, ale kvô­li špič­ko­vé­mu spra­co­va­niu a hlav­ne my­šlien­ke v po­za­dí. Pro­duk­ty App­le si jed­no­du­cho ne­po­mý­li­te s ni­čím iným, jas­ne vás ra­dia do jed­nej ro­di­ny pou­ží­va­te­ľov a tu tre­ba ob­jek­tív­ne priz­nať, že di­zajn je to, čo ro­bí App­le Ap­plom.

iP­ho­ne 5c v se­be uk­rý­va ko­vo­vý rám (kto­rý slú­ži zá­ro­veň ako an­té­na) a naň je pri­pev­ne­ný plast za po­mo­ci la­se­ro­vé­ho zvá­ra­nia. Dos­tup­ný je v tých­to fa­reb­ných úp­ra­vách - ze­le­ná, mod­rá, žl­tá, čer­ve­ná a bie­la. Aj keď App­le tvr­dí, že na­priek to­mu, že 5c-čko je plas­to­vé, ide o plast, kto­rý sa na žia­den iný plast ne­po­do­bá. Mar­ke­ting. Je to plast z ka­te­gó­rie tých lep­ších, av­šak nie je to nič vý­ni­moč­né. Sta­čí tro­cha „za­klo­pať" na za­dnú stra­nu a o špič­ko­vom plas­te mô­že­me hneď poml­čať.

Čo je za­ují­ma­vé - do­te­raz bo­li te­le­fó­ny s plas­to­vý­mi kryt­mi od­pi­so­va­né pre svo­ju nek­va­li­tu. Zra­zu je mož­né mar­ke­tin­go­vo ob­há­jiť aj to, vo­či čo­mu sa­mot­ný App­le bo­jo­val. Áno, sta­čí na­pí­sať na strán­ku pro­duk­tu slo­vá ako „po­cit ako nik­dy pred­tým", „la­se­ro­vé zvá­ra­nie" a pod. a niek­to­rí ľu­dia sú ce­lý bez se­ba. To­to je oby­čaj­ný mar­ke­ting, kto­rý ne­má s ce­nov­kou 600-euro­vé­ho te­le­fó­nu nič spo­loč­né.

Vi­deo: app­le.com

iP­ho­ne 5c sa­mot­ný je ten­ký a úz­ky smar­tfón s roz­mer­mi 124,4 × 59 × 8,97 mm a vá­ži 132 gra­mov. Na ľa­vej hra­ne náj­de­te tla­čid­lá hla­si­tos­ti a pre­pí­na­cie tla­čid­lo ti­ché­ho re­ži­mu. Na pra­vej hra­ne ja šach­ta na na­no-SIM kar­tu, kto­rá nie je kom­pa­ti­bil­ná so SIM ani mic­ro­SIM kar­tou. O2 po­nú­ka bez­plat­nú vý­me­nu za na­no-SIM kar­tu. Na spod­nej hra­ne náj­de­te 3,5 mm jack, Lig­htning ko­nek­tor a rep­ro­duk­tor. Rep­ro­duk­tor hrá až prek­va­pi­vo dob­re, tu dá­va­me App­le veľ­kú poch­va­lu.

Vý­kon, dis­plej, fo­toa­pa­rát

Na úvod bu­de­te pot­re­bo­vať iTu­nes 11.1 a vy­šší. iTu­nes je sr­dcom iP­ho­nov a bez ne­ho sa ne­poh­ne­me ani na krok, ak nech­ce­te mať z dob­ré­ho smar­tfó­nu hlú­py te­le­fón. Dru­hým a tým hlav­nej­ším sr­dcom iP­ho­ne 5c je pro­ce­sor A6, kto­rý zvlá­da svo­ju prá­cu na vý­bor­nú. Har­dvé­ro­vo je iP­ho­ne 5c iden­tic­ký s iP­ho­nom 5 a tý­ka sa to aj sa­mot­né­ho vý­ko­nu.

Všet­ko je sviž­né, ply­nu­lé, všet­ko fun­gu­je bez naj­men­ších prob­lé­mov. Ak sa An­droid v nie­čom na iOS eš­te ne­do­tia­hol, tak je to prá­ve sviž­nosť sys­té­mu. Niek­to­ré gra­fic­ké pre­cho­do­vé efek­ty iP­ho­ne 5c mier­ne spo­ma­ľu­jú, ale mô­že­te ich vy­pnúť a po­tom už ide všet­ko ako po mas­le. Mo­del 5c má 4-pal­co­vý Re­ti­na dis­plej s roz­lí­še­ním 1136 × 640 pixlov pri hus­to­te pixlov 326 ppii.

Je to krás­ny dis­plej, kto­rý má však pri svo­jom po­me­re strán a svo­jej veľ­kos­ti dve ne­vý­ho­dy - na sof­tvé­ro­vej klá­ves­ni­ci sa pri bež­nom dr­ža­ní pí­še nie prá­ve naj­lep­šie, prek­le­pom sa jed­no­du­cho ne­vyh­ne­te. A na sle­do­va­nie mul­ti­mé­dií, naj­mä fil­mov, je 4-pal­co­vý dis­plej (v tom­to for­má­te strán eš­te aj po­mer­ne úz­ky), jed­no­du­cho ma­lý.

homescreen.png multitasking.png

Vý­raz­né zme­ny nas­ta­li vo fo­toa­pa­rá­te. App­le do­te­raz tvr­do­šij­ne od­mie­ta­lo aké­koľ­vek mož­nos­ti úp­rav fo­tog­ra­fií pria­mo pri fo­te­ní, ale di­zaj­né­ri a vý­vo­já­ri aj v Ca­li­for­nii po­cho­pi­li, že inej ces­ty niet. 8 Mpix fo­toa­pa­rát iSight (f/2.4) s BSI a auto­fo­cu­som (do­ty­kom prs­ta mô­že­te me­niť bod os­tre­nia) po­nú­ka v no­vej Ca­me­ra ap­li­ká­cii mož­nosť vy­tvo­riť pa­no­ra­ma­tic­ký zá­ber, štvor­co­vý zá­ber, naj­mä však pri­dá­va 8 ob­ra­zo­vých filtrov. Vý­ho­dou je, že vi­dí­te na­raz 9 zmen­še­ných zá­be­rov (je­den bez efek­tov + 8 s efek­ta­mi).

HD vi­deo nah­rá­va 5c-čko v 1080p pri 30 fps a po­nú­ka 3-ná­sob­ný di­gi­tál­ny zoom a di­gi­tál­nu sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu. Burst Mo­de reali­zu­je­te podr­ža­ním tla­čid­la zvý­še­nia hla­si­tos­ti. Chý­ba de­di­ko­va­né tla­čid­lo fo­toa­pa­rá­tu. Čo sa kva­li­ty fo­tog­ra­fií tý­ka - ak ich bu­de­te pre­ze­rať v mo­bi­le, na Re­ti­na dis­ple­ji vy­ze­ra­jú vý­bor­ne. Ak by ste na kva­lit­nom mo­ni­to­re po­rov­ná­va­li fo­tog­ra­fie s iný­mi fo­to­mo­bil­mi, vý­sle­dok by bol asi nas­le­dov­ný: iP­ho­ne 5c fo­tí dob­re, ale na tr­hu je nie­koľ­ko smar­tfó­nov, kto­ré ho kva­li­tou fo­tog­ra­fie po­hodl­ne pred­čia.

nahlady.png

LTE, na­vi­gá­cia a AirDrop

iP­ho­ne 5c pod­po­ru­je 13-pás­mo­vé LTE, čo je za­tiaľ v mo­bil­nom te­le­fó­ne nep­re­ko­na­ný po­čet si­mul­tán­ne pod­po­ro­va­ných LTE pá­sem (kým nep­rí­de na trh no­vý čip od In­te­lu pre mo­bil­né za­ria­de­nia). Kon­krét­ne mo­del A1507, kto­rý sa pre­dá­va na Slo­ven­sku, vy­ze­rá s pod­po­rou mo­bil­ných sie­tí nas­le­dov­ne:

Mo­del A1507: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/ED­GE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20)

Ne­chý­ba pod­po­ra pre Blue­tooth, asis­to­va­ná na­vi­gá­cia GPS a k dis­po­zí­cii je aj pod­po­ra pre GLO­NASS. Ma­py sme skú­ša­li v na­šom hlav­nom mes­te, fun­gu­jú veľ­mi dob­re. iP­ho­ne 5c po­nú­ka pl­no­hod­not­nú hla­so­vú na­vi­gá­ciu. Roz­diel me­dzi 2D a 3D nie je prak­tic­ky mies­ta­mi žia­den ok­rem mier­ne­ho na­to­če­nia ob­ra­zu. Na­vi­gá­cia od App­le vás dos­ta­ne, kam chce­te, od špič­ko­vej na­vi­gá­cie to však má hod­ný kus, naj­mä čo sa dopl­nko­vých fun­kcií tý­ka.

lista.png

AirDrop je veľ­mi za­ují­ma­vá a uži­toč­ná fun­kcia vý­me­ny dát cez pria­me Wi-Fi spo­je­nie. Fun­gu­je iba na iP­ho­ne 5 a nov­ších a fun­gu­je spo­ľah­li­vo. App­le si vždy ra­zil vlas­tnú ces­tu a od­mie­tal niek­to­ré fun­kcie a štan­dar­dy, kto­ré ce­lá kon­ku­ren­cia na­sa­dzu­je.

Po­dob­ne vní­mam aj dô­vod, pre­čo App­le ne­na­sa­dil NFC vo svo­jich za­ria­de­niach, ale pou­žil „vlas­tnú tech­no­ló­giu". Trú­fam si však tvr­diť, že skôr či nes­kôr App­le NFC do svo­jich za­ria­de­ní na­sa­dí. Ak aj bol AirDrop mar­ke­tin­go­vo pre­zen­to­va­ný ako tech­no­ló­gia, s „kto­rou sa ne­pot­re­bu­je­te za­ria­de­ní ani dot­knúť", tak je to len veľ­mi sla­bý po­kus. Netvr­dím, že nej­de o pou­ži­teľ­nú a uži­toč­nú fun­kciu, NFC však v no­vých iP­ho­noch pros­te ma­lo byť.

iOS 7 a ce­lý eko­sys­tém od App­le

Sa­moz­rej­mos­ťou na iP­ho­ne 5c je no­vý ope­rač­ný sys­tém iOS 7. O ňom sa­mot­nom by sme moh­li pí­sať dl­hé ho­di­ny. V skrat­ke - ide o vý­bor­ný a prep­ra­co­va­ný mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém, pod­ľa môj­ho ná­zo­ru s naj­lep­ším eko­sys­té­mom mo­bil­ných ap­li­ká­cií. A to si mys­lím na­priek to­mu, že ide o po­mer­ne uzav­re­tú a strik­tnú plat­for­mu.

V čom u mňa iOS 7 ak­tuál­ne vy­hrá­va nad An­droi­dom - mul­ti­me­diál­ny eko­sys­tém, naj­mä hud­ba a fil­my sú jed­no­du­cho dos­tup­né, tu a te­raz, aj pre Slo­vá­ka. Má­te kon­to na iTu­nes a kre­dit­nú kar­tu? Tak má­te dos­tup­ný ce­lý ob­sah iTu­nes. A to je nes­por­ná vý­ho­da, že App­le jed­no­du­cho ob­sah má.

Aby som však pri­dal aj dru­hú stra­nu min­ce, v čom u mňa iOS 7 ak­tuál­ne preh­rá­va nad An­droi­dom - iOS vy­ze­rá X ro­kov prak­tic­ky iden­tic­ky (fa­reb­né zme­ny a zme­ny iko­niek ne­po­čí­tam), An­droid sa dy­na­mic­ky me­ní a rea­gu­je na po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov. A tým za­vŕši­me tú­to krát­ku bit­ku me­dzi OS.

itunes.png

Ak by som sa poz­rel na iP­ho­ne 5c ako pou­ží­va­teľ, kto­rý nik­dy pred­tým s iOS nep­ra­co­val, vy­bral by som tých­to 10 vlas­tnos­tí, kto­ré sa mi v rám­ci iOS 7 pá­čia:

  1. Po­tiah­nu­tím ob­ra­zov­ky zho­ra aj zdo­la sa mi ot­vo­ria liš­ty, kto­ré umož­ňu­jú naj­rôz­nej­šie nas­ta­ve­nia. Od nas­ta­ve­nia ja­su až po ov­lá­da­nie hud­by.
  2. iTu­nes je neob­me­dze­nou zá­so­bou hud­by, fil­mov, ma­ga­zí­nov...
  3. Pas­sbook - všet­ky vstu­pen­ky, le­ten­ky, zľa­vo­vé ku­pó­ny a ver­nos­tné kar­ty mám na jed­nom mies­te. A väč­ši­na zná­mych le­tec­kých prep­rav­cov má svo­ju ap­li­ká­ciu pre Pas­sbook.
  4. Dvo­ji­tým stla­če­ním do­mov­ské­ho tla­čid­la sa pre­pí­nam me­dzi ap­li­ká­cia­mi.
  5. Po­tiah­nu­tím prs­ta zo stre­du ob­ra­zov­ky sme­rom na­dol spus­tím vy­hľa­dá­va­nie Spot­light. Preh­ľa­dá­va aj e-mai­ly, ne­vyh­ľa­dá­va však na inter­ne­te.
  6. Kom­pas ob­sa­hu­je aj vo­do­vá­hu.
  7. Mám neob­me­dze­né množ­stvo zá­lo­žiek v pre­hlia­da­či Sa­fa­ri.
  8. Mô­žem blo­ko­vať SMS či vo­la­nia od nech­ce­ných ľu­dí pria­mo v sys­té­me, ne­pot­re­bu­jem na to ap­li­ká­ciu.
  9. Mô­žem jed­not­li­vým ap­li­ká­ciám za­ká­zať vy­uží­vať mo­bil­né dá­ta, resp. po­vo­liť vy­uží­va­nie iba vy­bra­ným ap­li­ká­ciám.
  10. Mô­žem si zväč­šiť text v nie­koľ­kých kro­koch.

Zá­ver

iP­ho­ne 5c je vý­bor­ný smar­tfón s eš­te lep­ším ope­rač­ným sys­té­mom. Nie je však hod­ný 600 Eur. Ide o ma­lý 4-pal­co­vý te­le­fón, kto­rý mal byť lac­nej­ším va­rian­tom sláv­ne­ho sú­ro­den­ca. Tak­to ide v praxi o nás­tup­cu iP­ho­ne 5, len v inom te­le a s iný­mi ma­te­riál­mi. Vý­kon­nos­tne je na tom dob­re, o tom niet po­chýb a hlav­ným ťa­hú­ňom zá­žit­kov s tým­to te­le­fó­nom je naj­mä iOS 7. Po­te­ší, za­uj­me, na úvod nadchne. Ale to­to roz­hod­ne nie je te­le­fón, kvô­li kto­ré­mu si tre­ba od­stáť ra­du v ob­cho­doch.

Jo­zef Or­go­náš


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter