Veľké porovnanie rýchlosti všetkých iPhonov

Pr­vý iP­ho­ne vy­šiel už pred sied­mi­mi rok­mi. Vy­vo­lal vl­nu nad­še­nia a naš­tar­to­val mo­bil­nú re­vo­lú­ciu. Bol to naj­rý­chlej­ší te­le­fón, pr­vý smar­tfón. Bol nes­ku­toč­ne rých­ly v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou. Ako je na tom te­raz a ako sú na tom os­tat­né mo­de­ly, to zis­ťo­val na YouTu­be Eve­ryt­hin­gAp­pleP­ro.

Pred tes­tom bo­li všet­ky za­ria­de­nia ak­tua­li­zo­va­né na naj­vyš­šie mož­né ver­zie iOS. Pr­vý test po­rov­ná­val rých­los­ti vy­pnu­tia za­ria­de­ní. Naj­rý­chlej­šie sa do­ká­zal vy­pnúť iP­ho­ne 3GS, nas­le­do­va­ný mo­de­lom 3G, 3 a ori­gi­nál­nym iP­ho­nom (2G). Všet­ky za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom iOS 7 sa vy­pí­na­li om­no­ho dlh­šie ako za­ria­de­nia, kto­ré iOS 7 ne­ma­li.

Test rých­los­ti vy­pnu­tia

1. iP­ho­ne 3GS
2. iP­ho­ne 3G
3. iP­ho­ne 2G
4. iP­ho­ne 5S, iP­ho­ne 5C, iP­ho­ne 5, iP­ho­ne 4S, iP­ho­ne 4

Dru­hé prek­va­pe­nie sa zro­di­lo v prí­pa­de spus­te­nia te­le­fó­nu a rých­los­ti boo­to­va­nia. Ako sme pred­ví­da­li, naj­nov­šie mo­de­ly za­ria­de­ní sa na­boo­to­va­li naj­rý­chlej­šie - v po­ra­dí iP­ho­ne 5S, 5C, nas­le­do­va­ný iP­ho­nom 5 a 4S. Prek­va­pu­jú­co sa rých­lej­šie na­boo­to­val naj­star­ší mo­del 2G ako mo­del iP­ho­ne 3GS a iP­ho­ne 4. Pos­led­ný sa na­boo­to­val mo­del iP­ho­ne 3G.

Test rých­los­ti na­boo­to­va­nia

1. iP­ho­ne 5S
2. iP­ho­ne 5C
3. iP­ho­ne 5
4. iP­ho­ne 4S
5. iP­ho­ne 2G
6. iP­ho­ne 3GS
7. iP­ho­ne 4
8. iP­ho­ne 3G

Otáz­kou te­da zos­tá­va, či sa pou­ží­va­te­ľom s iP­ho­nom 4 sku­toč­ne op­la­tí ak­tua­li­zá­cia na iOS 7. Je sí­ce mi­lé, že App­le pod­po­ru­je aj ta­ké sta­ré za­ria­de­nie, no vy­ze­rá to tak, že iP­ho­ne 4 si lep­šie ro­zu­mie so star­ším sof­tvé­rom ako s tým nov­ším. To, či si te­da ak­tua­li­zu­je­te svo­ju „štvor­ku" na naj­nov­ší sof­tvér, je na vás.

Video:


Za­uja­lo vás nie­čo špe­ciál­ne na tes­te? Daj­te nám ve­dieť do ko­men­tá­rov.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter