Samsung Galaxy F bude nový super-telefón s oblým displejom

Sam­sung údaj­ne pra­cu­je na no­vom te­le­fó­ne. O za­ria­de­ní Sam­sung Ga­laxy F in­for­mu­je por­tál ET News, kto­rý ne­dáv­no pri­nie­sol v pred­sti­hu pres­né de­tai­ly o Ga­laxy No­te 3 a ho­din­kách Ga­laxy Gear. Pod­ľa dos­tup­ných zdro­jov bu­de Ga­laxy F no­vý su­per-te­le­fón. Smar­tfón by mal byť vy­ba­ve­ný 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom a 16MP ka­me­rou so sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu. No­vý mo­del po­te­ší aj od­por­cov plas­to­vé­ho te­la, mal by mať ko­vo­vé ša­si.

Spo­loč­nosť tak­tiež plá­nu­je pred­sta­viť no­vý te­le­fón s ob­lým dis­ple­jom. Tú­to in­for­má­ciu potvr­dil DJ Lee, kto­rý má v Sam­sun­gu na sta­ros­ti mo­bil­nú di­ví­ziu. „V ok­tób­ri plá­nu­je­me pred­sta­viť smar­tfón s ob­lým dis­ple­jom," po­ve­dal Lee pre agen­tú­ru Reu­ters.

Je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že no­vin­ka s ob­lým dis­ple­jom bu­de prá­ve Ga­laxy F. Otáz­kou os­tá­va, na­koľ­ko bu­de dis­plej za­kri­ve­ný. Nep­red­pok­la­dá sa, že te­le­fón bu­de mať tvar ba­ná­nu - dis­plej by mal byť za­kri­ve­ný iba navr­chu a nas­pod­ku konštruk­cie. Ta­ké­to rie­še­nie však v po­rov­na­ní so štan­dar­dným di­zaj­nom po­núk­ne väč­ší dis­plej pri za­cho­va­ní rov­na­kej veľ­kos­ti te­la.

Sam­sung iba ne­dáv­no pred­sta­vil no­vý Ga­laxy No­te 3. Po­nú­ka 5,7-pal­co­vý dis­plej, štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 2,3 GHz, 3 GB RAM a fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 13MP. Je­ho ce­na je 749 EUR. Pred­pok­la­dá­me, že Ga­laxy F ne­bu­de vý­raz­ne drah­ší, ce­no­vý roz­diel by mal byť mi­ni­mál­ny.

Zdroj: cra­ve.cnet.co.uk

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter