IHS: Výrobné náklady iPhonu 5S predstavujú 199 dolárov

Vlaj­ko­vý pro­dukt spo­loč­nos­ti App­le iP­ho­ne 5S ob­sa­hu­je niek­to­ré špič­ko­vé kom­po­nen­ty, kto­ré sú prie­kop­níc­ke v ob­las­ti smar­tfó­nov. Na­priek to­mu vý­rob­né nák­la­dy zos­ta­li tak­mer rov­na­ké ako v prí­pa­de pred­chá­dza­jú­ce­ho mo­de­lu iP­ho­ne 5. V zá­vis­los­ti od ver­zie sa po­hy­bu­jú v roz­pä­tí 199 až 218 do­lá­rov. Od­ha­li­la to de­mon­táž no­vin­ky, kto­rú us­ku­toč­ni­la spo­loč­nosť IHS iSupp­li. Nák­la­dy na vý­ro­bu iP­ho­nu 5 od­had­la spo­loč­nosť pred ro­kom na 197 až 238 do­lá­rov.

Ma­te­riál pot­reb­ný na vý­ro­bu low-end ver­zie iP­ho­nu 5S so 16 GB pa­mä­te NAND flash vy­chá­dza pod­ľa ana­lý­zy IHS na 191 do­lá­rov, ak k to­mu pri­po­čí­ta­me nák­la­dy na pro­ces vý­ro­by vo vý­ške 8 do­lá­rov, vy­chá­dza cel­ko­vá su­ma 199 do­lá­rov.

iPhone5S_materials.jpg

Pri ce­ne 649, 749, resp. 849 do­lá­rov za 16 GB, 32 GB, resp. 64 GB mo­de­ly sa tak mar­ža spo­loč­nos­ti po­hy­bu­je v roz­me­dzí 69 až 74 %.

Pri lac­nej­šom plas­to­vom mo­de­li iP­ho­ne 5C s ka­pa­ci­ta­mi 16 GB a 32 GB do­sa­hu­jú vý­rob­né nák­la­dy 173 a 183 do­lá­rov.

iPhone5C_materials.jpg

Roz­die­ly vo vý­rob­ných nák­la­doch me­dzi mo­del­mi iP­ho­ne 5S a iP­ho­ne 5C spô­so­bu­je naj­mä pou­ži­tý pro­ce­sor a tla­čid­lo, kto­ré v drah­šom mo­de­li ob­sa­hu­je čí­tač­ku od­tlač­kov pr­stov. No­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor v mo­de­li iP­ho­ne 5S sto­jí 19 do­lá­rov, za­tiaľ čo 32-bi­to­vý pro­ce­sor A6 v lac­nej­šej ver­zii iP­ho­ne 5C, aký bol pou­ži­tý aj v iP­ho­ne 5, sto­jí 13 do­lá­rov. Ov­lá­da­cí pr­vok s čí­tač­kou od­tlač­kov pr­stov sto­jí 15 do­lá­rov, za­tiaľ čo v mo­de­li iP­ho­ne 5C, kde nie je k dis­po­zí­cii fun­kcia ske­no­va­nia od­tlač­kov pr­stov, vy­jde len na 8 do­lá­rov.

Naj­drah­šia sú­časť v oboch smar­tfó­noch je do­ty­ko­vý dis­plej Re­ti­na s ce­nou 41 do­lá­rov.

Zdroj: press.ihs.com
elec­tro­nic­s360.glo­bal­spec.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter