Hodinky GALAXY Gear zadarmo pre prvých majiteľov GALAXY Note 3

Sam­sung pri príl­eži­tos­ti spus­te­nia pre­da­ja no­vé­ho Sam­sung GA­LAXY No­te 3 prip­ra­vil špe­ciál­nu po­nu­ku. V dvoch slo­ven­ských znač­ko­vých pre­daj­niach Sam­sung bu­de pre pr­vých 30 ma­ji­te­ľov GA­LAXY No­te 3 prip­ra­ve­ný dar­ček v po­do­be vouche­ra na Sam­sung GA­LAXY Gear za­dar­mo.

Sam­sung GA­LAXY No­te 3 sa za­čne pre­dá­vať ce­los­ve­to­vo v rov­na­ký deň už v stre­du 25. sep­tem­bra. Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na je 749 € vrá­ta­ne DPH.

Pre 30 naj­rý­chlej­ších zá­kaz­ní­kov je prip­ra­ve­ný dar­ček (vždy je­den kus na oso­bu). Spo­lu s no­vým GA­LAXY No­te 3 v bie­lej far­be dos­ta­nú aj voucher na jed­no ba­le­nie ho­di­niek GA­LAXY Gear za­dar­mo. Tie bu­dú do­ru­če­né do­mov kaž­dé­mu ku­pu­jú­ce­mu po tom, čo sa GA­LAXY Gear ob­ja­ví v pre­da­ji.

Pre­daj GA­LAXY No­te 3 bu­de v Bra­tis­la­ve v ná­kup­nom cen­tre CEN­TRAL a v Ko­ši­ciach v ná­kup­nom cen­tre Aupark spus­te­ný 25. sep­tem­bra o 12:00.

Zdroj: SAMSUNG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter