Poznáme cenu smart hodiniek od Samsungu pre slovenský trh

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak in­for­mu­je o od­po­rú­ča­ných ma­loob­chod­ných ce­nách smart ho­di­niek GA­LAXY Gear pre slo­ven­ský trh.

Tie do­ká­žu upo­zor­niť pou­ží­va­te­ľa na pri­chá­dza­jú­cu ko­mu­ni­ká­ciu, nech sa jed­ná nap­rík­lad o ho­vor, texto­vé sprá­vy, e-mai­ly a upo­zor­ne­nia, po­nú­ka náh­ľad tých­to správ a dá­va pou­ží­va­te­ľo­vi mož­nosť tie­to sprá­vy pri­jať ale­bo ig­no­ro­vať. Ak pri­chá­dza­jú­ca ko­mu­ni­ká­cia vy­ža­du­je viac než len let­mý poh­ľad, mô­že pou­ží­va­teľ za­ria­de­nie Sam­sung GA­LAXY jed­no­du­cho vziať a fun­kcia Smart Re­lay okam­ži­te zob­ra­zí ce­lý ob­sah na ob­ra­zov­ke.

Vsta­va­ný rep­ro­duk­tor umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom us­ku­toč­ňo­vať ho­vo­ry pria­mo z GA­LAXY Gear. Tak­tiež je mož­né po­mo­cou fun­kcie S Voi­ce pí­sať sprá­vy, vy­tvá­rať no­vé zá­zna­my v ka­len­dá­ri, nas­ta­vo­vať upo­zor­ne­nia a sle­do­vať pred­po­veď po­ča­sia.

Po­mo­cou fun­kcie Me­mog­rap­her, čo je vlas­tne 1,9-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát, je mož­né ro­biť fo­tog­ra­fie i vi­deo­nah­ráv­ky, fun­kcia Voi­ce Me­mo umož­ňu­je za­chy­tiť dô­le­ži­té my­šlien­ky a roz­ho­vo­ry a ulo­žiť tie­to hla­so­vé zá­zna­my vo svo­jich za­ria­de­niach Sam­sung GA­LAXY do texto­vej po­do­by. GA­LAXY Gear slú­ži tiež ako ná­ram­ko­vé ho­din­ky a po­nú­ka nie­koľ­ko va­rian­tov vzhľa­du, kto­ré dá­va­jú pou­ží­va­te­ľom mož­nosť up­ra­viť si ich po­do­bu pod­ľa svoj­ho že­la­nia.

Pre­din­šta­lo­va­ných bu­de 10 rôz­nych ty­pov ho­dín a ďal­šie bu­dú k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie cez ob­chod Sam­sung Apps. Pri uve­de­ní na trh bu­de GA­LAXY Gear k dis­po­zí­cii v šies­tich fa­reb­ných ver­ziách, z kto­rých mô­žu zá­kaz­ní­ci vy­be­rať: Jet Black, Mo­cha Gray, Wild Oran­ge, Oat­meal Bei­ge, Ro­se Gold a Li­me Green.

Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na ho­di­niek Sam­sung GA­LAXY Gear, kto­ré prí­du na slo­ven­ský trh v pr­vej po­lo­vi­ci ok­tób­ra, je 299 € vrá­ta­ne DPH.

Zdroj: SAMSUNG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter