Samsung GALAXY Note 3 už budúci týždeň v predaji, poznáme cenu

Sam­sung GA­LAXY No­te 3 je vy­ba­ve­ný 5,7-pal­co­vým dis­ple­jom Su­per AMO­LED s full HD roz­lí­še­ním, te­lo prís­tro­ja je hru­bé 8,3 mm a má hmot­nosť 168 gra­mov. Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 3200 mAh.

Na za­dnej stra­ne je vy­ba­ve­ný fo­toa­pa­rá­tom s roz­lí­še­ním 13 me­ga­pixelov s in­te­li­gen­tnou sta­bi­li­zá­ciou a LED bles­kom s vy­so­kou hod­no­tou in­dexu po­da­nia fa­rieb (CRI).

Sam­sung GA­LAXY No­te 3 pod­po­ru­je naj­nov­šie tech­no­ló­gie LTE (ag­re­gá­ciu ka­ná­lov CAT4) a pod­po­ru­je naj­vyš­ší po­čet frek­ven­cií. Je ta­kis­to vy­ba­ve­ný 3 GB RAM. Sú­čas­ťou GA­LAXY No­te 3 je aj zlep­še­né pe­ro S Pen, kto­ré mo­der­ni­zu­je kla­sic­ké pí­sa­nie poz­ná­mok a po­nú­ka mož­nosť jed­no­du­cho vy­ko­ná­vať kaž­do­den­né úko­ny.

Jed­ným klik­nu­tím na dis­plej prís­tro­ja sa ak­ti­vu­je prí­kaz uká­za­ním (Air Com­mand), kto­rý po­nú­ka päť uži­toč­ných fun­kcií zjed­no­du­šu­jú­cich prá­cu s prís­tro­jom. Pri pou­ži­tí fun­kcie prí­kaz uká­za­ním už pou­ží­va­te­lia ne­mu­sia pre­pí­nať me­dzi ob­ra­zov­ka­mi, pa­mä­tať si prí­ka­zy ani preh­ľa­dá­vať rôz­ne me­nu.

Sam­sung GA­LAXY No­te 3 sa za­čne na slo­ven­skom tr­hu pre­dá­vať už v stre­du 25. sep­tem­bra a v nas­le­du­jú­cich dňoch by sa mal pos­tup­ne ob­ja­viť v ce­lej dis­tri­buč­nej sie­ti.

Niek­to­ré ob­cho­dy už pri­jí­ma­jú pre­dob­jed­náv­ky pri ce­ne 749 eur.

Zdroj: SAMSUNG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter