Nissan Nismo Watch – smart hodinky na prepojenie s automobilom

In­te­li­gen­tné ho­din­ky prip­ra­vu­je už via­ce­ro tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí. No tro­chu neo­ča­ká­va­ne sa me­dzi ne za­ra­dil aj vý­rob­ca auto­mo­bi­lov Nis­san. Svo­je ho­din­ky Nis­san Nis­mo Watch pred­sta­vil na Fran­kfur­tskom auto­sa­ló­ne.

Ho­din­ky sú ur­če­né pre špe­ci­fic­kú sku­pi­nu pou­ží­va­te­ľov, viac ako na pri­po­je­nie k te­le­fó­nu sú ur­če­né na pri­po­je­nie k auto­mo­bi­lu.

Video:


Po­nú­ka­me nie­koľ­ko prík­la­dov to­ho, čo zvlád­ne Nis­mo Watch:

- Pri­po­je­nie k auto­mo­bi­lu pros­tred­níc­tvom smar­tfó­no­vej ap­li­ká­cie ale­bo blue­toot­ho­vé­ho smart za­ria­de­nia
- Prís­tup k te­le­ma­ti­ke vo­zid­la a k úda­jom o vý­kon­nos­ti aj po­čas jaz­dy
- Za­chy­tá­va­nie bio­met­ric­kých úda­jov cez me­rač te­po­vej frek­ven­cie v ho­din­kách
- Sle­do­va­nie efek­ti­vi­ty vo­zid­la vrá­ta­ne prie­mer­nej rých­los­ti a spot­re­by pa­li­va

Ho­din­ky sa ov­lá­da­jú dvo­ma tla­čid­la­mi a ba­té­ria by pri bež­nom pou­ží­va­ní ma­la vy­sta­čiť na se­dem dní. Nis­mo Watch sa bu­de do­dá­vať v čier­nom , čier­no-bie­lom a čer­ve­nom fa­reb­nom vy­ho­to­ve­ní. Za­tiaľ však ne­ved­no, ke­dy sa ob­ja­via na tr­hu.

Nismo_Watch2.jpg

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter