Apple neprekvapil. Predstavil nadupaný iPhone 5S s čítačkou odtlačkov prstov a „lacnejší“ iPhone 5C za 599 euro.

App­le za­čal svo­ju tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu zhr­nu­tím no­vi­niek, kto­ré po­nú­ka ope­rač­ný sys­tém iOS 7. Ne­doz­ve­de­li sme sa prak­tic­ky nič no­vé, Tim Cook, CEO spo­loč­nos­ti, zre­ka­pi­tu­lo­val už zná­me fak­ty z jú­na, ke­dy bo­la no­vá ver­zia pr­výk­rát pred­sta­ve­ná po­čas kon­fe­ren­cie WWDC 2013. V skrat­ke, iOS7 pred­sta­vu­je naj­väč­šiu zme­nu od uve­de­nia pr­vé­ho iP­ho­nu.

Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu sa kom­plet­ne me­ní, pri­bud­lo aj nie­koľ­ko no­vých fun­kcií. iOS 7 bu­de dos­tup­ný na stiah­nu­tie už o týž­deň, 18 sep­tem­bra. No­vá ver­zia je kom­pa­ti­bil­ná s mo­del­mi iP­ho­ne 4, iPad 2, iPad mi­ni, iPod touch pia­tej ge­ne­rá­cie a nov­ší­mi.

Video:


App­le rea­go­val aj na mar­ke­ting Mic­ro­sof­tu. iPad bol viac­krát ozna­če­ný za tab­let, kto­rý nie je vhod­ný na prá­cu - na roz­diel od Win­dows tab­le­tov. App­le však bu­de od­te­raz po­nú­kať ce­lý iWork ba­lík (Pa­ges, Num­bers, Key­no­te) spo­loč­ne s edi­to­rom fo­tog­ra­fií (iP­ho­to) a vi­dea (iMo­vie) bez­plat­ne s kú­pou no­vé­ho iOS za­ria­de­nia.

Ma­ji­te­lia no­vé­ho iPa­du, iP­ho­nu ale­bo iPo­du touch pia­tej ge­ne­rá­cie tak zís­ka­jú ap­li­ká­cie v hod­no­te 36 EUR za­dar­mo. Bliž­šie de­tai­ly za­tiaľ nie sú zná­me, k do­ku­men­tom a ap­li­ká­ciám ba­lí­ka iWork sa však bu­de dať pris­tu­po­vať aj z po­čí­ta­ča, cez roz­hra­nie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča.

apple_konf_1.jpg

Ako pr­vý bol pred­sta­ve­ný lac­nej­ší mo­del iP­ho­ne 5C. Ten bu­de dos­tup­ný v pia­tich far­bách a ide o pr­vý iP­ho­ne od vy­da­nia mo­de­lu 3GS, kto­ré­ho te­lo po­zos­tá­va z plas­tu. Vo vnút­ri je prak­tic­ky to­tož­ná vý­ba­va, akú po­nú­ka iP­ho­ne 5 t.j. 4" Re­ti­na dis­plej, pro­ce­sor App­le A6 a 8MP fo­toa­pa­rát. No­vin­kou je vy­lep­še­ná pred­ná ka­me­ra s HD roz­lí­še­ním.

Aj na­priek plas­to­vej konštruk­cii a prak­tic­ky rok sta­rej har­dvé­ro­vej vý­ba­ve je však lac­nej­ší mo­del stá­le po­mer­ne dra­hý. Je­ho ce­na v App­le ob­cho­de je 599 EUR pre 16 GB ver­ziu, iba o 100 EUR me­nej v po­rov­na­ní s no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou. Te­le­fón bu­de dos­tup­ný od 20. sep­tem­bra a to aj v 32 GB ver­zii.

Video:


iP­ho­ne 5S ok­rem oča­ká­va­né­ho vy­ššie­ho vý­ko­nu po­nú­ka aj lep­ší fo­toa­pa­rát a naj­mä dl­ho dis­ku­to­va­ný sen­zor na sní­ma­nie od­tlač­kov pr­stov. iP­ho­ne 5S je vďa­ka či­pu App­le A7 pr­vý te­le­fón, kto­rý je vy­ba­ve­ný 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom. Ten po­nú­ka op­ro­ti svoj­mu pred­chod­co­vi dvoj­ná­sob­ný vý­poč­to­vý a gra­fic­ký vý­kon. Pre pot­re­by 64-bi­to­vej ar­chi­tek­tú­ry je op­ti­ma­li­zo­va­ný aj ope­rač­ný sys­tém iOS 7 a pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie - op­ti­ma­li­zo­vať pre iP­ho­ne 5S však mô­žu aj vý­vo­já­ri tre­tích strán.

apple_konf_2.jpeg

Ok­rem no­vé­ho A7 či­pu je iP­ho­ne vy­ba­ve­ný aj po­hy­bo­vým či­pom M7. Ten do­ká­že do­ko­na­lej­šie sle­do­vať po­hyb za­ria­de­nia a no­vý iP­ho­ne vie napr. ro­zoz­nať, ke­dy ces­tu­je­te v aute a ke­dy cho­dí­te. Z no­vé­ho či­pu by ma­li pro­fi­to­vať aj rôz­ne fit­nes ap­li­ká­cie. Di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát má opäť roz­lí­še­nie 8MP, dis­po­nu­je však väč­ším sní­ma­čom.

Tá má v kom­bi­ná­cii s vy­lep­še­nou ap­li­ká­ciou a dvo­ji­cou bles­kov po­núk­nuť kva­lit­nej­šie fo­tog­ra­fie. No­vý sen­zor tak­tiež do­ká­že fo­tiť v sek­ven­čnom re­ži­me a nah­rá­vať vi­deo v roz­lí­še­ní 720p v slow-mo re­ži­me pri 120 FPS.

Tzv. Touch ID je ná­zov fun­kcie, kto­rá vy­uží­va sen­zor na čí­ta­nie od­tlač­kov pr­stov. Sen­zor je pod­ľa oča­ká­va­ní ulo­že­ný pod tla­čid­lom Ho­me a App­le chce ta­kým­to spô­so­bom nah­ra­diť PIN kó­dy, kto­rý­mi si pou­ží­va­te­lia chrá­nia svo­je te­le­fó­ny.

Uzam­knu­tý iP­ho­ne mô­že­te te­raz od­om­knúť aj pril­ože­ním prs­ta. iP­ho­ne 5S sa dos­ta­ne na trh vo vy­bra­ných kra­ji­nách už 20. sep­tem­bra. Te­le­fón bu­de dos­tup­ný v troch fa­reb­ných va­rian­toch a s úlo­žis­kom o veľ­kos­ti 16/32/64 GB. V App­le ob­cho­de si ho za­kú­pi­te od 699 EUR.

Video:


tab.jpg

Zdroj: app­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter