Apple dnes predstaví nový iPhone a iPad, pozrite sa, ako vyzerajú už teraz

Pred­sta­ve­nie no­vých pro­duk­tov spo­loč­nos­ti App­le bu­de dnes sle­do­vať ce­lý svet. App­le by mal ok­rem no­vé­ho iP­ho­nu 5S pred­sta­viť aj lac­nej­ší mo­del iP­ho­ne 5C a ďal­šiu ge­ne­rá­ciu tab­le­tu iPad.

Prá­ve fo­tog­ra­fie no­vé­ho iPa­du sa ob­ja­vi­li na inter­ne­te a potvr­dzu­jú čas­to opa­ko­va­né in­for­má­cie - no­vý di­zajn iPa­du pri­po­mí­na iPad mi­ni. Tab­let je vo vý­sled­ku ten­ší a už­ší, pri za­cho­va­ní rov­na­kej uh­lo­prieč­ky dis­ple­ju. Po­rov­na­nie no­vej a pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cie tab­le­tu si mô­že­te po­zrieť na pril­ože­ných fo­tog­ra­fiách. Men­šia hrúb­ka no­vé­ho iPa­du je do­siah­nu­tá aj vďa­ka no­vej tech­no­ló­gií dis­ple­ja.

apple_2.jpg

apple_3.jpg

Na inter­ne­te sa ob­ja­vi­la aj fo­tog­ra­fia údaj­né­ho ba­le­nia no­vé­ho iP­ho­nu, ako aj fot­ka sen­zo­ru - čí­tač­ky od­tlač­kov pr­stov. Prá­ve ten­to sen­zor by mal v kom­bi­ná­cií s tech­no­ló­giou NFC umož­niť vy­uži­tie no­vé­ho iP­ho­nu vo fun­kcii elek­tro­nic­kej pe­ňa­žen­ky.

App­le má o vy­uži­tie svo­jich za­ria­de­ní z hľa­dis­ka bez­kon­tak­tných pla­tieb zá­ujem, potvr­dzu­je to aj ne­dáv­ny pa­tent. NFC čip v no­vom iP­ho­ne je však stá­le otáz­ny, od­po­veď sa doz­vie­me dnes ve­čer. Kon­fe­ren­cia za­čí­na o 19.00 náš­ho ča­su.

apple_4.jpg

apple_5.jpg

Zdroj: te­leg­raph.co.uk
gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter