IFA: Qualcomm predstavil svoje smart hodinky

Na IFA vý­sta­ve v Berlí­ne je hneď nie­koľ­ko smar­tho­di­niek a pop­ri Sam­sun­gu a So­ny pred­sta­vu­je svo­je aj Quallcomm. Ide o Toq smartwatch ho­din­ky. Hlav­ným roz­die­lom op­ro­ti kon­ku­ren­cii je Mi­ra­sol dis­plej, kto­rý be­rie ove­ľa me­nej ener­gie ako OLED ale­bo LED. Za­tiaľ fir­ma ho­vo­rí len o "nie­koľ­kých" dňoch po­čas, kto­rých ne­mu­sia byť na­bi­té. Syn­chro­ni­zo­vať sa mô­žu s an­droid ale­bo iOS mo­bil­mi.

Ho­din­ky ne­ma­jú žiad­ne ko­nek­to­ry a pre­pá­ja­jú sa len cez wifi ale­bo blue­tooth, na­bí­ja­jú sa rov­na­ko wire­less cez svo­je púz­dro, v kto­rom je aj mies­to na slú­chad­lá. Qual­comm za­tiaľ neup­res­nil pro­ce­sor a de­tai­ly, ale ce­no­vo by sa ma­li po­hy­bo­vať oko­lo 300 do­lá­rov.

Jed­no je is­té, trend smar­tho­di­niek sa roz­bie­ha. Eš­te nám do po­nu­ky chý­ba App­le a Mic­ro­soft, kto­ré obe ma­jú pa­ten­ty. Od App­le mož­no už nie­čo uvi­dí­me bu­dú­ci týž­deň na ich press show.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter