IFA naživo: Samsung GALAXY Note 3 – s lepším displejom, dlhšou výdržou batérie a 3 GB RAM

Spo­loč­nosť Sam­sung pred­sta­vi­la GA­LAXY No­te 3, kto­rý je vy­ba­ve­ný väč­ším a lep­ším dis­ple­jom, po­nú­ka vý­kon­nej­ší mul­ti­tas­king a lep­šie elek­tro­nic­ké pe­ro S Pen.

Sam­sung GA­LAXY No­te 3 je vy­ba­ve­ný šir­ším (5,7-pal­co­vým) dis­ple­jom Su­per AMO­LED s Full HD roz­lí­še­ním, te­lo prís­tro­ja je pri­tom ten­šie (8,3 mm) a ľah­šie (168 g) pri vy­ššom vý­ko­ne a s dl­hšou vý­dr­žou ba­té­rie (3 200 mAh).

Sam­sung GA­LAXY No­te 3 je na za­dnej stra­ne vy­ba­ve­ný fo­toa­pa­rá­tom s roz­lí­še­ním 13 me­ga­pixelov s in­te­li­gen­tnou sta­bi­li­zá­ciou a LED bles­kom s vy­so­kou hod­no­tou in­dexu po­da­nia fa­rieb (CRI). Sam­sung GA­LAXY No­te 3 pod­po­ru­je naj­nov­šie tech­no­ló­gie LTE (ag­re­gá­ciu ka­ná­lov CAT4) a pod­po­ru­je naj­vyš­ší po­čet frek­ven­cií. Je tiež vy­ba­ve­ný vo svo­jom od­bo­re naj­väč­šou ope­rač­nou pa­mä­ťou RAM s veľ­kos­ťou 3 GB.

GALAXY_Note_3(4) copy.jpg

Jed­ným klik­nu­tím na tla­čid­lo S Pen, kto­ré sa zob­ra­zí pri prib­lí­že­ní prs­ta na dis­ple­ji prís­tro­ja, ak­ti­vu­je pou­ží­va­teľ pros­tre­die Air Com­mand, kto­ré po­nú­ka päť uži­toč­ných fun­kcií zjed­no­du­šu­jú­cich a urý­chľu­jú­cich prá­cu s prís­tro­jom. Pri pou­ži­tí fun­kcie Air Com­mand už pou­ží­va­te­lia ne­mu­sia pre­pí­nať me­dzi ob­ra­zov­ka­mi, pa­mä­tať si prí­ka­zy ani preh­ľa­dá­vať rôz­ne me­nu.

Fun­kcia Air Com­mand pos­ky­tu­je prís­tup k nas­le­du­jú­cim hlav­ným fun­kciám:

  • Ac­tion Me­mo umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pí­sať poz­nám­ky ru­kou. Po na­pí­sa­ní poz­nám­ky sa buď auto­ma­tic­ky vy­ko­ná prís­luš­ný prí­kaz, ale­bo je mož­né poz­nám­ku pre­viesť na for­má­to­va­ný text. Fun­kciu Ac­tion Me­mo je mož­né pou­žiť na okam­ži­té za­ča­tie te­le­fón­ne­ho ho­vo­ru, na pri­da­nie in­for­má­cií do zoz­na­mu kon­tak­tov, vy­hľa­da­nie ad­re­sy na ma­pe, preh­ľa­dá­va­nie webu, ulo­že­nie po­lož­ky do zoz­na­mu úloh a k mno­hým ďal­ším čin­nos­tiam.
  • Fun­kcia Scrap­book pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je or­ga­ni­zo­vať ale­bo vy­hľa­dá­vať ob­sah a in­for­má­cie z rôz­nych zdro­jov, vrá­ta­ne webu, služ­by YouTu­be ale­bo ga­lé­rie na jed­nom mies­te, tak­že sa k ob­sa­hu mô­žu pou­ží­va­te­lia ľah­ko vra­cať. V prí­pa­de, keď chce pou­ží­va­teľ ulo­žiť ob­sah do te­le­fó­nu a po­zrieť si ho nes­kôr, zhro­maž­ďu­je fun­kcia Scrap­book tiež zdro­jo­vé ma­te­riá­ly a URL, tak­že nie je prob­lém vrá­tiť sa nes­kôr k pô­vod­né­mu zdro­ju, z kto­ré­ho ob­sah po­chá­dza.
  • Fun­kcia Screen Wri­te umož­ňu­je uro­biť sním­ku ak­tuál­nej ob­ra­zov­ky prís­tro­ja ak vy­tvo­re­nej sním­ke pri­dá­vať ko­men­tá­re a ďal­šie in­for­má­cie.
  • S Fin­der umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom preh­ľa­dá­vať ob­sah ulo­že­ný v ich za­ria­de­ní bez oh­ľa­du na je­ho typ. Za­da­ním kľú­čo­vých slov pre vy­hľa­dá­va­nie a pou­ži­tím filtrov tý­ka­jú­cich sa dá­tu­mu, umies­tne­nia a ty­pu ob­sa­hu mô­žu pou­ží­va­te­lia z jed­né­ho mies­ta preh­ľa­dá­vať do­ku­men­ty, uda­los­ti, ulo­že­né kon­ver­zá­cie a do­kon­ca aj strán­ky s ná­po­ve­dou. Ok­rem to­ho je mož­né preh­ľa­dá­vať aj ru­kou pí­sa­né poz­nám­ky ulo­že­né v ap­li­ká­cii No­tes a v ďal­ších ap­li­ká­ciách či vy­hľa­dá­vať aj sym­bo­ly a vzor­ce.
  • Pen Win­dow umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pou­žiť S Pen nie­len na kres­le­nie ale­bo pí­sa­nie poz­ná­mok, ale tiež na ot­vo­re­nie ma­lé­ho ap­li­kač­né­ho ok­na pre pl­no­hod­not­né vy­uži­tie vý­ho­dy mul­ti­tas­kin­gu. Jed­no­du­cho kde­koľ­vek na ob­ra­zov­ke prís­tro­ja je mož­né nak­res­liť ok­no ľu­bo­voľ­nej veľ­kos­ti, v kto­rom sa bez pre­ru­še­nia čin­nos­ti ak­tuál­ne pre­bie­ha­jú­cej na ob­ra­zov­ke prís­tro­ja ot­vo­rí ďal­šia ap­li­ká­cia ako nap­rík­lad YouTu­be, kal­ku­lač­ka ale­bo inter­ne­to­vý pre­hlia­dač.

Pre pok­ro­či­lej­šiu prá­cu s poz­nám­ka­mi je k dis­po­zí­cii no­vá ver­zia nás­tro­ja Poz­nám­ka S, kto­rá je kom­plet­ným rie­še­ním umož­ňu­jú­cim spot­re­bi­te­ľom jed­no­du­cho pí­sať, or­ga­ni­zo­vať, up­ra­vo­vať a pre­chá­dzať poz­nám­ky v pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vom pros­tre­dí a s vy­uži­tím fun­kcie Easy Chart.

No­vá ver­zia nás­tro­ja Poz­nám­ka S pod­po­ru­je aj syn­chro­ni­zá­ciu so služ­bou Ever­no­te ale­bo s úč­tom Sam­sung a je mož­né k nej pris­tu­po­vať z rôz­nych za­ria­de­ní. Ak chce pou­ží­va­teľ na­vy­še pou­žiť len ur­či­tú časť ob­ráz­ka z webo­vej strán­ky ale­bo z ob­sa­hu ulo­že­né­ho v GA­LAXY No­te 3, no­vá fun­kcia Easy Clip mu umož­ňu­je len nah­ru­bo ob­kres­liť po­ža­do­va­ný ob­rá­zok a nás­led­ne za­bez­pe­čí je­ho pres­né vy­re­za­nie.

GA­LAXY No­te 3 pod­po­ru­je pok­ro­či­lý mul­ti­tas­king pre pl­no­hod­not­né vy­uži­tie väč­šej ob­ra­zov­ky:

  • No­vý nás­troj Mul­ti Win­dow umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­cho pre­chá­dzať me­dzi ap­li­ká­cia­mi bez za­tvá­ra­nia okien ale­bo ot­vá­ra­nia no­vej strán­ky, čo pris­pie­va k zvý­še­niu pro­duk­ti­vi­ty a umož­ňu­je lep­šie vy­užiť nie­koľ­ko sú­čas­ne spúš­ťa­ných prog­ra­mov. Spot­re­bi­te­lia tiež mô­žu spus­tiť jed­nu ap­li­ká­ciu v dvoch ok­nách zá­ro­veň. Nap­rík­lad je mož­né čí­tať sprá­vy v pre­hlia­da­či spus­te­nom v jed­nom ok­ne a zá­ro­veň v dru­hom ok­ne vy­hľa­dá­vať na inter­ne­te, ale­bo po­sie­lať niek­to­ré­mu z pria­te­ľov rých­le sprá­vy pros­tred­níc­tvom služ­by Cha­tON a zá­ro­veň čí­tať sprá­vy, kto­ré dos­ta­ne­te od nie­ko­ho iné­ho.
  • Re­žim Drag and Drop, kto­rý no­vý nás­troj Mul­ti Win­dow po­nú­ka, ok­rem to­ho pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je ľah­ko a okam­ži­te pre­sú­vať texto­vý aj ob­ra­zo­vý ob­sah z jed­né­ho ok­na do dru­hé­ho.
  • Fun­kcia Pen Win­dow dos­tup­ná v po­nu­ke Air Com­mand ďa­lej roz­ši­ru­je mož­nos­ti mul­ti­tas­kin­gu a umož­ňu­je spot­re­bi­te­ľom načr­tnúť na ob­ra­zov­ke ok­no a spus­tiť v ňom ob­ľú­be­né ap­li­ká­cie bez to­ho, aby na GA­LAXY No­te 3 pre­ru­ši­li prá­ve pre­bie­ha­jú­cu čin­nosť.

Nás­troj Group Play, kto­rý bol pr­výk­rát pred­sta­ve­ný na te­le­fó­ne GA­LAXY S4, umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom po­čú­vať spo­loč­ne rov­na­kú hud­bu, hrať hry ale­bo zdie­ľať do­ku­men­ty. Te­raz ten­to nás­troj spot­re­bi­te­ľom umož­ňu­je tiež sle­do­vať s pria­teľ­mi spo­loč­ne vi­deá. Pou­ží­va­te­lia tiež mô­žu nav­zá­jom pre­po­jiť až päť prís­tro­jov GA­LAXY No­te 3 umies­tne­ných ved­ľa se­ba, a vy­tvo­riť tak „veľ­ko­for­má­to­vú ob­ra­zov­ku" pre po­hodl­nej­šie sle­do­va­nie vi­dea.

GALAXY_Note_3(6) copy.jpg

GA­LAXY No­te 3 je ok­rem to­ho vy­ba­ve­ný eš­te zdo­ko­na­le­nou fun­kciou Find My Mo­bi­le, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je za­blo­ko­vať te­le­fón v prí­pa­de je­ho krá­de­že ale­bo stra­ty. Vďa­ka zdo­ko­na­le­nej auten­ti­zá­cii pou­ží­va­te­ľa nie je mož­né uk­rad­nu­tý mo­bil­ný te­le­fón re­se­to­vať a ob­no­viť v ňom to­vá­ren­ské nas­ta­ve­nia a pô­vod­ný ma­ji­teľ mô­že od­cu­dze­ný ale­bo stra­te­ný te­le­fón vy­hľa­dať ale­bo z ne­ho na di­aľ­ku zma­zať dá­ta.

GA­LAXY No­te 3 má mäk­ký za­dný kryt s plas­tic­kou textú­rou a jem­ný­mi de­tail­mi. Bok prís­tro­ja zdo­bí vrúb­ko­va­ný ok­raj, kto­rý od­ka­zu­je na od­ol­nosť kla­sic­kých poz­nám­ko­vých blo­kov a plá­no­va­cích ka­len­dá­rov.

Te­le­fón s roz­mer­my 151,2 × 79,2 × 8,3 mm vá­ži len 168 gra­mov a pre­dá­vať sa za­čne už 25. sep­tem­bra v 140 kra­ji­nách sve­ta.

Zdroj: SAMSUNG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter