Dobrý nápad. Programovateľné tlačidlo pre smartfón využíva 3,5 mm slúchadlový jack.

Dis­ple­je na mo­der­ných smar­tfó­noch za­be­ra­jú čo­raz väč­šiu plo­chu a vy­tlá­ča­jú har­dvé­ro­vé tla­čid­lá, na kto­ré už neos­tá­va mies­to. Na väč­ši­ne an­droi­do­vých te­le­fó­nov dnes už náj­de­te len dve fy­zic­ké tla­čid­lá - na za­pnu­tie a úp­ra­vu hla­si­tos­ti.

Tvor­co­via pro­jek­tu Pres­sy, kto­rý sa ne­dáv­no ob­ja­vil na por­tá­li Kic­kstar­ter, spo­chyb­ňu­jú pred­sta­vu, že by pou­ží­va­te­lia nao­zaj všet­ko naj­rad­šej ov­lá­da­li do­ty­kom.

A sku­toč­nosť, že ich pro­jekt do­sia­hol cie­ľo­vú su­mu 40 000 do­lá­rov za me­nej ako 24 ho­dín, sved­čí o tom, že nie sú ďa­le­ko od prav­dy. Dnes, 40 dní pred skon­če­ním kam­pa­ne, pris­pe­lo už viac ako 16 000 spon­zo­rov a naz­bie­ra­ná su­ma prek­ro­či­la 400 000 do­lá­rov.

pressy_varianty.jpg

Ich ná­pad je jed­no­du­chý - pou­žiť štan­dard­ný 3,5 mm slú­chad­lo­vý jack (ale bez slú­chadiel) a vy­tvo­riť drob­né, ale ľah­ko pou­ži­teľ­né tla­čid­lo. Jack, kto­rý má je­den kon­takt na­vy­še prá­ve pre šir­šie fun­kčné mož­nos­ti, sa za­su­nie do slú­chad­lo­vé­ho ko­nek­to­ra, pri­čom z ne­ho vy­čnie­va o 0,7 mm.

pressy_smartfon.jpg

Mož­no ho pou­žiť ako spúšť fo­toa­pa­rá­tu ale­bo mu nap­rog­ra­mo­vať inú fun­kciu, napr. spus­te­nie ľu­bo­voľ­nej ap­li­ká­cie (hla­so­vý zá­znam, ot­vo­re­nie nas­ta­ve­ní, ak­ti­vo­va­nie ba­ter­ky a pod.). Nas­ta­viť mu mô­že­te do­kon­ca aj viac fun­kcií v zá­vis­los­ti od to­ho, či pou­ži­je­te jed­no klik­nu­tie ale­bo dvoj­klik, prí­pad­ne či stla­čí­te tla­čid­lo krát­ko ale­bo dlh­šie. Nas­ta­ve­nie úko­nov umož­ní jed­no­du­chá ap­li­ká­cia, dos­tup­ná v ob­cho­de Play.

Mož­nos­ti pou­ži­tia tla­čid­la Pres­sy:

  • Zho­to­ve­nie fo­tog­ra­fie/vi­dea
  • Spus­te­nie hla­so­vé­ho zá­zna­mu
  • Zme­na nas­ta­ve­ní te­le­fó­nu
  • Za­pnui­te LED svet­la
  • Check-in na so­ciál­nych sie­ťach
  • Spus­te­nie zá­zna­mu te­le­fo­nic­ké­ho ho­vo­ru
  • Za­sla­nie ak­tuál­nej po­lo­hy v prí­pa­de nú­dze
  • Ak­ti­vá­cia či vy­pnu­tie Wi-Fi/Blue­tooth
  • Okam­ži­té za­tvo­re­nie všet­kých bež­iacich ap­li­ká­cií
  • Zho­to­ve­nie sním­ky ob­ra­zov­ky

Pres­sy fun­gu­je na sys­té­me An­droid ako služ­ba na po­za­dí, ale ap­li­ká­cia je čin­ná len vte­dy, ak stla­čí­te Pres­sy, neod­čer­pá­va te­da zby­toč­ne ener­giu z ba­té­rie. Na­vy­še ap­li­ká­cia fun­gu­je aj bez tla­čid­la Pres­sy - ak po­čú­va­te hud­bu cez slú­chad­lá, stla­če­nie tla­čid­la na ich káb­li­ku má rov­na­ký úči­nok ako pou­ži­tie Pres­sy. Ap­li­ká­cia je ur­če­ná pre An­droid 2.3 a nov­šie ver­zie.

Pres­sy je za­tiaľ v štá­diu pro­to­ty­pu, je­ho tvor­co­via Nim­rod Back a Boaz Men­del ho­vo­ria, že na tr­hu by sme sa s ním moh­li stret­núť zhru­ba o šty­ri me­sia­ce. Bu­de sa pre­dá­vať za 17 do­lá­rov a k dis­po­zí­cii bu­de v rôz­nych fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach. Uvi­dí­me, ako bu­de reál­ne fun­go­vať, keď­že na tr­hu je veľ­ké množ­stvo an­droi­do­vých smar­tfó­nov naj­roz­lič­nej­šie­ho dru­hu.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter