Aktualizované: Samsung predstavil Galaxy Note 3, Galaxy Gear a Galaxy Note 10.1

20:04 Zdá sa, že sme na kon­ci. Ga­laxy No­te 3, Ga­laxy Gear a Ga­laxy No­te 10.1. Sam­sung potvr­dil, že pat­rí k špič­ke na tr­hu a chce eš­te viac. Te­raz je čas ísť vy­skú­šať pro­duk­ty. Osob­né skú­se­nos­ti so za­ria­de­nia­mi vám pri­ne­sie­me čos­ko­ro.

20:03 Sú­čas­ťou tab­le­tu aj No­te-u bu­de mno­ho pré­mio­vých ap­li­ká­cií bez­plat­ne. Ga­laxy No­te 10.1 edí­cia 2014 je po­há­ňa­ná štvor ale­bo osem­jad­ro­vým pro­ce­so­rom (v zá­vis­los­ti od ver­zie po­dob­ne ako pri No­te 3), ne­chý­ba 3 GB pa­mä­te RAM a An­droid 4.3

18.png

20:01 Ga­laxy No­te 10.1 sa di­zaj­nom po­do­bá na No­te 3. Ale veď to dnes už kaž­dý Sam­sung je na ne­roz­poz­na­nie od svo­jich sú­ro­den­cov. Hrúb­ka no­vé­ho tab­le­tu je 7,9 mm a vá­ži 535 gra­mov. Roz­lí­še­nie 2560 × 1600 pixlov sa stá­va na tab­le­toch po no­vom štan­dar­dom high-end mo­de­lov.

17.png

20:00 Pr­vú ho­di­nu z pred­sta­ve­nia má­me za se­bou. Čo prí­de te­raz? Pred­sa Ga­laxy No­te 10.1 vo ver­zii 2014.

16.png

19:55 Pre USA a Ja­pon­sko bu­de No­te 3 dos­tup­ný v ok­tób­ri, pre zvy­šok sve­ta kon­com toh­to me­sia­ca. LTE ver­ziu bu­de po­há­ňať 4-jad­ro­vý 2,3 GHz pro­ce­sor, 3G ver­ziu 1,9 GHz osem­jad­ro.

19:54 Ba­té­ria dos­ta­la vo vien­ka ka­pa­ci­tu 3200 mAh. Tak­že re­vo­lú­cia v ba­té­riách sa stá­le ne­ko­ná. Zvý­ši­me vý­kon, zvý­ši­me ka­pa­ci­tu ba­té­rie.

19:53 A po pre­zen­tá­cii Gea­ru sa vra­cia­me k fo­tog­ra­fic­kým schop­nos­tiam No­te 3. Nah­rá­va­nie vi­dea v 4K pri 30 fps, ale­bo full HD pri 60 fps. Na sta­tic­ké sním­ky je tu 13 Mpix sní­mač. Pre­zen­tu­jú­ci sa pri tých­to vlas­tnos­tiah prak­tic­ky ani nep­ris­ta­vi­li, pre­čo? 4K vi­deo je pred­sa úžas­ná vec. Sam­sung pri­dal ďal­ší gi­ga­bajt ope­rač­nej pa­mä­te. Te­raz je jej spo­lu 3 GB.

19:49 Ga­laxy Gear ma za­bu­do­va­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý fo­tí na je­den do­tyk. Čo viac, roz­poz­ná text na fo­tog­ra­fii a keď ste nap­rík­lad v za­hra­ni­čí, do­ká­že vám text pre­lo­žiť. Nas­tu­pu­je no­vá éra roz­ší­re­nej reali­ty? 1,63-pal­co­vý OLED dis­plej, 800 MHz pro­ce­sor a vý­drž 25 ho­dín na jed­no na­bi­tie.

15.png

19:47 S Voi­ce - Gear roz­poz­ná váš hlas, mô­že­te tak pos­lať SMS ale­bo sa spý­tať na ak­tuál­ne po­ča­sie.

14.png

19:46 Z Gea­ru mô­že­te pria­mo zdvih­núť ho­vor - sta­čí zdvih­núť ru­ku k uchu, slú­chad­lo a mik­ro­fón sú za­bu­do­va­né v pút­ku ho­di­niek.

13.png

19:43 Ka­len­dár, sprá­vy, in­for­má­cie o ho­vo­roch, pre­po­je­nie na so­ciál­ne sie­te - Ga­laxy Gear je pre­po­je­ný v reál­nom ča­se na Ga­laxy No­te 3. Smart Re­lay - po­ze­rá­te sa na mail na ho­din­kách? Sta­čí te­raz vy­tiah­nuť No­te 3 a už ho tam bu­de­te mať ot­vo­re­ný.

12.png

19:42 Dos­tup­ný bu­de v šies­tich far­bách

11.png

19:40 A ide­me na Sam­gung Ga­laxy Gear, pro­dukt z ka­te­gó­rie "wearab­les"

19:39 Ten­to člo­vek je "team­lea­de­rom", kto­rý pri­ná­ša­jú ta­ké­to bláz­ni­vé ino­vá­cie

10.png

19:37 Mul­ti Vi­sion - via­ce­ro No­te-ov mô­že­te spo­jiť do jed­né­ho väč­šie­ho dis­ple­ja!

9.png

19:35 Pot­re­bu­je­te ot­vo­riť kal­ku­lač­ku? S Pen-om nak­res­lí­te obdĺžnik ľu­bo­voľ­nej veľ­kos­ti a má­te v mul­ti­tas­kin­gu spus­te­nú kal­ku­lač­ku veľ­kos­ti pod­ľa va­šich pred­stáv.

19:33 5,7-pal­co­vý Su­per AMO­LED full HD dis­plej po­nú­ka no­vý Mul­ti Win­dow. Do­kon­ca mô­že­te mať rov­na­kú ap­li­ká­ciu spus­te­nú dvak­rát. Nap­rík­lad mô­že­te cha­to­vať s dvo­mi ľuď­mi v rov­na­kej ap­li­ká­cii sú­čas­ne. Ukáž­ka bo­la pred­sta­ve­ná na Cha­tOn, nep­red­pok­la­dá­me pod­po­ru za­tiaľ iných cha­to­va­cích ap­li­ká­cií.

8.png

19:32 S No­te sa auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­je s Ever­no­te cloud služ­bou.

19:30 S Fin­der preh­ľa­dá váš te­le­fón od zá­kla­du - vie preh­ľa­dá­vať poz­nám­ky, kon­tak­ty a aký­koľ­vek ob­sah v te­le­fó­ne.

19:27 Poz­nám­ky sú om­no­ho ak­čnej­šie, auto­ma­tic­ky roz­poz­ná­va­jú nap­rík­lad na­pí­sa­ný kon­takt.

7.png

19:25 No­vé pe­ro S-Pen po­nú­ka Air Com­mand, päť de­tail­nej­ších po­lo­žiek pri do­ty­ku pe­ra do­ty­ko­vej plo­chy, pri tzv. "dot" do­ty­ku. 

6.png

19:23 Dos­tup­ný bu­de v nas­le­du­jú­cich far­bách: jet black, clas­sic whi­te a blush pink.

19:20 "De­sign your li­fe". No­vý No­te 3 má väč­ší dis­plej, ale po­dob­né roz­me­ry ako No­te II

5.png

19:18 Ide­me sa bliž­šie ve­no­vať Ga­laxy No­te 3. Je prav­dou, že keď Sam­sung uvie­dol ten­to pro­dukt, mno­hí kle­pa­li pr­stom po če­le. Pre­daj­né čís­la bo­li prek­va­pe­ním pre všet­kých a  ur­či­te aj pre sa­mot­ný Sam­sung.

19:15 100-ti­síc sú­čas­ne pri­po­je­ných pou­ží­va­te­ľov k strea­mu, kto­rý za­čí­na vy­pa­dá­vať.

19:14 Tak­že sa napl­ni­li všet­ky pred­pok­la­dy, ďal­ším pred­sta­ve­ným pro­duk­tom je Ga­laxy No­te 10.1 ver­zia 2014. Všet­ky za­ria­de­nia bu­dú dos­tup­né od ok­tób­ra vo viac ako 140 kra­ji­nách sve­ta.

4.png

19:13 Ga­laxy Gear je tak­tiež na sve­te!

3.png

19:12 Ope­rač­ným sys­té­mom je sa­moz­rej­me An­droid 4.3

19:10 Ok­rem rých­lej­šie­ho LTE po­nú­ka No­te 3 aj Knox, dos­tup­ný už glo­bál­ne.

2.png

19:08 Sam­sung Ga­laxy No­te 3 uz­rel svet­lo sve­ta

1.png

19:05 No­vý No­te je ten­ší, ľah­ký, väč­ší a vý­kon­nej­ší...

19:03 Po­du­ja­tím nás bu­de spre­vá­dzať mo­de­rá­tor Ja­me­son, ví­ta všet­kých di­vá­kov, aj tých za "veľ­kou mlá­kou", s kto­rý­mi sa v rých­los­ti po­roz­prá­val cez sa­te­lit­né pri­po­je­nie.

19:00 Tak­že, ide­me na to!

18:58 Li­ve stream sle­du­je ak­tuál­ne nie­čo viac ako 50 000 di­vá­kov na YouTu­be.

18:55 Za sprie­vo­du sym­fo­nic­ké­ho or­ches­tra sa no­vi­ná­ri usá­dza­jú. Pria­mo na mies­te je On­drej Mac­ko a nie­koľ­ko ďal­ších slo­ven­ských no­vi­ná­rov. Pri pr­vej epi­zó­de meš­kal Sam­sung so za­čiat­kom asi 15 mi­nút.

18:42 Tem­pod­rom v Berlí­ne a Ti­mes Square v New Yor­ku - ce­lý svet sa doz­vie no­vin­ky sú­čas­ne.

18:36 "Ti­me to ta­ke No­te" - je to zrej­mé, Ga­laxy No­te v naj­nov­šej ver­zii bu­de za chví­ľu od­ha­le­ný. Bu­de sa vo­lať Ga­laxy No­te III ale­bo Ga­laxy No­te 3? Uvi­dí­me...

18:33 Me­nej ako pol ho­din­ka nás de­lí od od­ha­le­nia no­vi­niek z di­el­ne Sam­sun­gu. Tak čo to te­da bu­de?

10:08 Pri­ná­ša­me pr­vé neo­fi­cál­ne in­for­má­cie z po­za­dia: Sam­sung Ga­laxy No­te 3 by mal byť 5,7-pal­co­vý smar­tfó­nom s full HD roz­lí­še­ním a Su­per AMO­LED dis­ple­jom, mal by mať pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 800 (Krait 400 CPU, Ad­re­no 330 GPU, jad­ro CPU na 2.3GHz), pod­po­ru LTE aj Wi-Fi 802.11ac, no­vú tech­no­ló­giu na­bí­ja­nia Quick Char­ge 2.0 a vy­zbro­je­ný by mal byť OS An­droid 4.3. Ho­din­ky Sam­sung Ga­laxy Gear by ma­li mať 2,5-pal­co­vý OLED dis­plej s roz­lí­še­ním 320 × 320 pixelov a dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Exynos 4. Unik­li pr­vé screen­sho­ty z ov­lá­da­cie­ho pros­tre­dia:

sam02.png

9:55 Do­ra­zi­li sme na vý­sta­vis­ko IFA, kto­ré za­tiaľ zí­va práz­dno­tou. Te­da as­poň z poh­ľa­du náv­štev­ní­ka.

sam01.jpg

02:21 Sme­ru­je­me do Berlí­na. Vý­sta­va IFA v hlav­nom mes­te Ne­mec­ka je vý­bor­ná príl­eži­tosť, ako uká­zať sve­tu no­vé pro­duk­ty. Sam­sung pod­ľa všet­ké­ho pred­sta­ví no­vú ver­ziu Ga­laxy No­te. Dlh­šie sa však už špe­ku­lu­je aj nad no­vou ver­ziou 10-pal­co­vé­ho tab­le­tu, prí­pad­ne ďal­šie­ho hyb­ri­du me­dzi te­le­fó­nom a smar­tfó­nom.

02:00 Dnes o 19:00 plá­nu­je Sam­sung ďal­šie veľ­ko­le­pé prek­va­pe­nie, ten­tok­rát sa event us­ku­toč­ní na dvoch mies­tach sú­čas­ne v New Yor­ku a v Berlí­ne.

Jo­zef Or­go­náš

DOPL­NE­NIE ČLÁNKU

Doj­my z pred­sta­ve­nia za­ria­de­ní Ga­laxy No­te

Pri­ná­ša­me aj na­še doj­my z pred­sta­ve­nia no­vých pro­duk­tov fir­my Sam­sung. Naj­väč­šou re­vo­lú­ciou sú in­te­li­gen­tné ho­din­ky Sam­sung Gear. Na ich pl­no­hod­not­né pou­ži­tie pot­re­bu­je­te mať so se­bou aj niek­to­rý z kom­pa­ti­bil­ných te­le­fó­nov Sam­sung Ga­laxy (napr. S3, S4, No­te II ale­bo III), s kto­rý­mi je Gear spo­je­ný po­mo­cou Blue­tooth.

Ak si chce­te te­da za­be­hať a pri­tom os­tať v kon­tak­te so zná­my­mi, mu­sí­te mať so se­bou ok­rem ho­di­niek aj te­le­fón. Ale na rie­še­nie si­tuácie, že ste napr. na po­ra­de a nie je príl­iš vhod­né, aby ste ma­li stá­le v ru­ke te­le­fón sa dob­re up­lat­nia. Na ov­lá­da­nie jed­ným pr­stom sa dá rých­lo zvyk­núť, veľ­mi rých­lo sa dá napr. do­ty­kom na dis­ple­ji reali­zo­vať fo­tog­ra­fia, čo je veľ­mi vý­hod­né na za­chy­te­nie mo­men­tiek. Pri pr­vých tes­toch sme chví­ľu bo­jo­va­li z ra­mien­kom ho­di­niek, ale tre­ba mať na vy­skú­ša­nie viac ča­su.

GalaxyGear.jpg

Ga­laxy No­te III je nao­zaj rých­lej­ší, väč­ší a má po­riad­ne vy­lep­še­né fun­kcie, na zá­kla­de kto­rých sa pre­sa­dil – te­da do­ty­ko­vé pe­ro. Te­raz sa s ním da­jú ľah­šie ro­biť poz­nám­ky aj v no­vom poz­nám­ko­vom blo­ku, slú­ži na rých­le na­pí­sa­nie poz­ná­mok a pod. Veľ­kou vý­ho­dou je väč­ší a kraj­ší dis­plej a je tu aj adek­vát­ne vy­ššia ka­pa­ci­ta ba­té­rie, te­da vy­dr­ží pra­co­vať o nie­čo dlh­šie ako pred­chod­co­via. Zme­ni­lo sa aj von­kaj­šie vy­ho­to­ve­nie, kto­ré pri poh­ľa­de pô­so­bí luxus­nej­ším doj­mom.

NoteIII.jpg

Ak si ho chy­tí­te do ru­ky, zis­tí­te, že v sku­toč­nos­ti ide o plast, aj keď na poh­ľad vy­ze­rá ako ko­ža. Vý­bor­ná je napr. fun­kcia Group­Play pri­čom sa film preh­rá­va na via­ce­rých Ga­laxy No­te III. Hlav­ným vy­lep­še­nie je ale na stra­ne sof­tvé­ru, cel­ko­vo ale ide o evo­lú­ciu z pred­chá­dza­jú­ce­ho Ga­laxy No­te II. No­te III os­lo­ví pre­dov­šet­kým ma­ji­te­ľov pô­vod­né­ho Ga­laxy No­te, vo­či kto­ré­mu pred­sta­vu­je troj­ka ob­rov­ské vy­lep­še­nie.

NoteIIIGroupPlay.jpg

Ten­to sof­tvér sa po­tom ob­ja­vu­je aj v Ga­laxy No­te 10.1, ver­zia 2014 s vy­no­ve­ným do­ty­ko­vým pe­rom. Ten­to tab­let pô­so­bí veľ­mi luxus­ne a spo­lu so sof­tvé­ro­vou vý­ba­vou pred­sta­vu­je sku­toč­ný pra­cov­ný nás­troj.

On­drej Mac­ko, BerlínOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter