Samsung predstaví svoje hodinky 4. septembra, budú mať ohybný displej?

Ho­din­ky sa údaj­ne pr­výk­rát ob­ja­via na vý­sta­ve IFA 2013.

In­for­mu­je o tom por­tál Sam­Mo­bi­le. Sam­sung by mal na konfe­ren­cii ok­rem ho­di­niek pred­sta­viť aj no­vý mo­del te­le­fó­nu Ga­laxy No­te (III). Ho­din­ky sa bu­dú údaj­ne na­zý­vať Ga­laxy Gear a pôj­de o prís­lu­šen­stvo k te­le­fó­nom Sam­sung Ga­laxy.

Je mož­né, že ho­din­ky bu­dú mať ohyb­ný dis­plej a od­op­nu­teľ­ný ná­ra­mok, kto­rý sa bu­de dať ke­dy­koľ­vek vy­me­niť za ná­ra­mok inej far­by. Sam­sung si tie­to vlas­tnos­ti ne­chal v mi­nu­los­ti pa­ten­to­vať, oča­ká­va­me, že by sa moh­li pr­výk­rát ob­ja­viť prá­ve v in­te­li­gen­tných ho­din­kách. Os­tat­né vlas­tnos­ti nie sú zná­me, pred­pok­la­dá­me však bež­nú fun­kcio­na­li­tu - pre­po­je­nie s te­le­fó­nom, vzá­jom­ná ko­mu­ni­ká­cia, zob­ra­zo­va­nie no­ti­fi­ká­cií atd.

Ak Sam­sung ho­din­ky nao­zaj na IFE pred­sta­ví, pôj­de o pr­vú veľ­kú spo­loč­nosť, kto­rá tak spra­ví. Na ho­din­kách údaj­ne pra­cu­je aj App­le, Goog­le a Mic­ro­soft, tí však za­tiaľ ml­čia.

Zdroj: la­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter