Xbox One bude vedieť, kedy sa prehrieva

Mic­ro­soft za­pra­co­val na prob­le­ma­tic­kej strán­ke pr­vých mo­de­lov Xbox360 a v Xbox One sa to­mu chce úpl­ne vy­hnúť. Kon­zo­la bu­de de­te­go­vať tep­lo­tu a pod­ľa nej sa sprá­vať.

Te­da zá­klad je štan­dar­dné zvy­šo­va­nie rých­los­ti ven­ti­lá­to­ra. Ten sa v bež­ných pod­mien­kach nik­dy ne­bu­de krú­tiť na naj­vyš­ších otáč­kach. No ak pra­cu­je v extrém­nych pod­mien­kach, mô­že prejsť aj na maximum. Ke­by sa za­hrie­val eš­te viac, Xbox One mô­že zní­žiť vý­kon kon­zo­ly pred­tým a vy­chla­diť sa, na­vy­še upo­zor­ní pou­ží­va­te­ľa na mož­ný prob­lém.

Za­tiaľ ma­na­žér vý­vo­ja kon­zo­ly Leo del Cas­tillo ne­ve­del eš­te pres­ne po­ve­dať, ako sa kon­zo­la bu­de pre­ja­vo­vať v krí­zo­vých prob­lé­moch, či nap­rík­lad za­pau­zu­je hru a pôj­du len ap­li­ká­cie. Vďa­ka tech­no­ló­giám ma­jú pl­nú kon­tro­lu nad fun­kcia­mi a tep­lo­ta­mi kon­zo­ly, pri Xbox360 moh­li len pri pre­hria­tí kon­zo­lu vy­pnúť, no nie­ke­dy to už bo­lo nes­ko­ro.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter