Xiaomi je v Číne populárnejší ako Samsung

Vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti Xiaomi - smar­tfón Mi 2S - je naj­po­pu­lár­nej­ší te­le­fón v Čí­ne, uvá­dza­jú zdro­je ap­li­ká­cie An­tu­tu Benchmark. Po­čet vý­kon­nos­tných tes­tov Xiaomi Mi 2S naz­na­ču­je, že ide o naj­po­pu­lár­nej­ší smar­tfón me­dzi čín­sky­mi pou­ží­va­teľ­mi.

Mi 2S je nás­tup­com ob­ľú­be­né­ho smar­tfó­nu Xiaomi Mi 2, kto­ré­ho sa v ro­ku 2012 pre­da­lo 7,19 mi­lió­na ku­sov. Mi 2S bol uve­de­ný na čín­sky trh v ap­rí­li 2013, te­da zhru­ba v rov­na­kom ča­se ako S4.

Pod­ľa po­rov­ná­va­cích tes­tov An­tu­tu je MI 2S vý­ko­no­vo na rov­na­kej úrov­ni ako 4-jad­ro­vá ver­zia Ga­laxy S4 a spo­loč­ne sa na­chá­dza­jú na dru­hej prieč­ke vo vý­kon­nos­ti, tes­ne nad HTC One. Po­rá­ža ho len Sam­sung S4 vo ver­zii s 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom Exynos 5 Oc­ta. Ale v pros­pech MI 2S ho­vo­rí vý­raz­ne niž­šia ce­na - asi 277 do­lá­rov, čo je v po­rov­na­ní s Ga­laxy S4 za 600 do­lá­rov prie­past­ný roz­diel.

V ďal­ších čas­tiach se­ver­nej Ázie pat­rí me­dzi naj­ob­ľú­be­nej­šie za­ria­de­nia Sam­sung Ga­laxy No­te II. Naj­viac priaz­niv­cov má v Hon­gkon­gu a na Taiwane. Jas­nou voľ­bou ja­pon­ských pou­ží­va­te­ľov je za­se So­ny Xpe­ria Z. Z to­ho nám vy­plý­va, že na jed­not­li­vých tr­hoch sú pre­fe­ro­va­né za­ria­de­nia do­má­cich zna­čiek, čo len pros­pie­va eko­no­mi­kám da­ných kra­jín.

Je­den z dô­vo­dov, pre­čo Xiaomi nie je ta­ké po­pu­lár­ne mi­mo svo­jej kra­ji­ny, je fakt, že Xiaomi pro­du­ku­je len dos­ta­tok zá­sob pre pred­pok­la­da­ný do­pyt. Za­bra­ňu­je tým zby­toč­né­mu mí­ňa­niu svo­jich zdro­jov a skla­do­va­niu väč­šie­ho množ­stva za­ria­de­ní.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter