ALCATEL ONE TOUCH IDOL X: 5" full HD displej IPS a štvorjadrový procesor

Spo­loč­nosť TCL Com­mu­ni­ca­tion pred­sta­vi­la v Hon­gkon­gu high-end smar­tfón AL­CA­TEL ONE TOUCH IDOL X, kto­rý sa stá­va no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou tej­to znač­ky. No­vin­ka za­uj­me kom­bi­ná­ciou jed­no­du­ché­ho ten­ké­ho di­zaj­nu a vý­kon­ných kom­po­nen­tov. IDOL X je vy­ba­ve­ný veľ­kým 5" full HD dis­ple­jom IPS, štvor­jad­ro­vým 1,5 GHz pro­ce­so­rom a fo­toa­pa­rá­tom s roz­lí­še­ním 13 me­ga­pixelov, čím kon­ku­ru­je te­le­fó­nom naj­vyš­šej trie­dy. Na Slo­ven­sku sa za­čne smar­tfón s pod­po­rou dvoch SIM ka­riet pre­dá­vať za­čiat­kom ok­tób­ra.

Do­mi­nan­tným zna­kom mo­de­lu ONE TOUCH IDOL X je jed­noz­nač­ne veľ­ký 5-pal­co­vý dis­plej IPS tak­mer bez ok­ra­jov, po­nú­ka­jú­ci full HD roz­lí­še­nie (1920 × 1080 pixelov), kto­rý je za­pus­te­ný do 6,9 mm ten­ké­ho kom­pak­tné­ho te­la. Za­ob­le­né hra­ny pris­pie­va­jú k po­hodl­né­mu dr­ža­niu te­le­fó­nu v dla­ni a je­ho pres­né­mu ov­lá­da­niu.

IDOL X.jpg

Kom­plexná tech­no­ló­gia la­mi­ná­cie ne­za­ne­chá­va vzdu­cho­vú me­dze­ru me­dzi LCD a do­ty­ko­vým pa­ne­lom. Vy­ššia prie­pus­tnosť svet­la umož­ňu­je lep­šiu vi­di­teľ­nosť dis­ple­ja na pria­mom sl­neč­nom svet­le aj v tme a tech­no­ló­gia IPS po­nú­ka ši­ro­ké po­zo­ro­va­cie uh­ly do­sa­hu­jú­ce až 178 stup­ňov. Pou­ží­va­te­lia si tak mô­žu pre­hlia­dať aj naj­men­šie de­tai­ly na fo­tog­ra­fiách uro­be­ných vsta­va­ným 13,1-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom.

Je­ho sr­dcom je štvor­jad­ro­vý 1,5 GHz pro­ce­sor s ope­rač­nou pa­mä­ťou s veľ­kos­ťou 2 GB. Nad­štan­dar­dnú vý­drž po­tom za­is­ťu­je lí­tio­vá ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 2000 mAh. Rov­na­ko ako väč­ši­na smar­tfó­nov znač­ky AL­CA­TEL ONE TOUCH aj jej no­vá vlaj­ko­vá loď pod­po­ru­je fun­kciu Dual SIM umož­ňu­jú­cu vy­uží­va­nie dvoch SIM ka­riet na­raz.

Idol X premium Final.jpg

Ope­rač­ný sys­tém An­droid vo ver­zii 4.2 Jel­ly Bean je roz­ší­re­ný o roz­hra­nie ONE TOUCH LI­VE, kto­ré po­nú­ka na jed­nom mies­te ap­li­ká­cie, po­mo­cou kto­rých si mô­žu pou­ží­va­te­lia jed­no­du­cho pris­pô­so­biť te­le­fón svo­jim pot­re­bám.

Tech­nic­ké pa­ra­met­re mo­de­lu AL­CA­TEL ONE TOUCH IDOL X

tab.jpgOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter