Xiaomi Red Rice ponúka 4 jadrá za 100 eur

Po­mer­ne zná­my čín­sky pro­du­cent lac­ných an­droi­do­vých smar­tfó­nov pred­sta­vil no­vé ce­no­vo dos­tup­né za­ria­de­nie. Je ním Xiaomi Red Ri­ce. Po­há­ňa­ný má byť pro­ce­so­rom Me­dia­tek MT6589T so štyr­mi jad­ra­mi pra­cu­jú­ci­mi na frek­ven­cii 1,5 GHz. Pro­ce­so­ru po­má­ha 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te RAM a gra­fic­ký čip PowerVR SGX544.

O zob­ra­ze­nie sa sta­rá 4,7-pal­co­vý HD dis­plej IPS s roz­lí­še­ním 1280 × 720 pixelov. Chrá­ne­ný je od­ol­ným sklíč­kom pro­ti poš­kria­ba­niu Cor­ning Go­ril­la Glass 2. Na te­le­fó­ne beží ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.2, dopl­ne­ný o vlas­tné pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie od Xiaomi, kto­rým je MIUI v5. Hlav­ný fo­toa­pa­rát má roz­lí­še­nie 8 Mpix a pred­ná ka­me­ra 1,3 Mpix. To­to všet­ko sú veľ­mi za­ují­ma­vé pa­ra­met­re vzhľa­dom na ce­no­vú ka­te­gó­riu, do kto­rej za­ria­de­nie spa­dá.

Zvy­šok pa­ra­met­rov je už me­nej za­ují­ma­vý - smar­tfón dis­po­nu­je len skrom­ný­mi 4 GB vnú­tor­nej pa­mä­te, kto­rá je naš­ťas­tie roz­ší­ri­teľ­ná pa­mä­ťo­vý­mi kar­ta­mi mic­roSD. Udr­žia­vať pri ži­vo­te ho má 2000 mAh ba­té­ria. Pre čín­ske smar­tfó­ny je ty­pic­ká pod­po­ra 2 SIM ka­riet a dá­to­vých pre­no­sov v sie­ťach GSM, GPRS, ED­GE, TD-SCDMA či HSPA.

xiaomi-red-rice.jpg

Nes­mie­me za­bud­núť ani na ko­nek­ti­vi­tu v po­do­be Wi-Fi, Blue­tooth 4.0 či GPS a USB Host. Náj­sť tu mô­že­me aj sen­zo­ry os­vet­le­nia, ak­ce­le­ro­met­ra, elek­tro­nic­ké­ho kom­pa­su, ale aj gy­ros­kop a dvo­ji­cu mik­ro­fó­nov na kva­lit­nej­ší pre­nos hla­su.

Naj­lep­šia na tom je ce­na. Za­ria­de­nie sa má pre­dá­vať prib­liž­ne za 100 eur (resp. 130 do­lá­rov). Na­vy­še si mô­že­te vy­brať z troch fa­rieb - bie­lej, čer­ve­nej a čier­nej. No nie je to skve­lá al­ter­na­tí­va k za­ria­de­niam pre­dá­va­ným u nás?

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter