Sony vraj chystá externý fotomodul pre smartfóny s kvalitou RX100 II

Pod­ľa webu So­ny Al­pha Ru­mors So­ny chys­tá no­vé high-end prís­lu­šen­stvo pre smar­tfó­ny. Ide o prí­dav­ný „ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu", kto­rý sa bu­de pri­pá­jať k za­dnej čas­ti smar­tfó­nu. Fo­to­mo­dul bu­de ok­rem ob­jek­tí­vu ob­sa­ho­vať aj 1-pal­co­vý 20,2-me­ga­pixelo­vý sní­mač Exmor R, kto­rý mož­no náj­sť v kom­pak­toch So­ny Cy­ber­shot RX100 II. In­for­má­cia vraj po­chá­dza od „dvoch dô­ve­ry­hod­ných zdro­jov".

Prís­troj bu­de mať vsta­va­nú ba­té­riu a pa­mäť a so smar­tfó­nom bu­de ko­mu­ni­ko­vať cez Wi-Fi a NFC. Z hľa­dis­ka fo­to­fun­kcií bu­de se­bes­tač­ný a dis­plej fo­toa­pa­rá­tu pos­lú­ži len ako hľa­dá­čik. Mo­bil­né pri­po­je­nie zrej­me umož­ní na pre­nos a zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií.

sony_alpha_rumor.png

Exter­né šo­šov­ky k smar­tfó­nu nie sú úpl­ná no­vin­ka, pre iP­ho­ne exis­tu­je napr. Olloc­lip, no ta­ké­to dopl­nky vy­uží­va­jú fun­kcie smar­tfó­nu. Zdá sa, že prís­lu­šen­stvo od So­ny bu­de sa­mos­tat­ný pro­dukt.

Ob­rá­zok na webe So­ny Al­pha Ru­mors je však ro­zos­tre­ný a vy­vo­lá­va nie­koľ­ko otá­zok. Ide nao­zaj o to, že vý­rob­ca vy­bral niek­to­ré kom­po­nen­ty zo svoj­ho di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu RX100 II a vtes­nal ich do tu­bu­su ob­jek­tí­vu? Bu­de ta­ké­to fo­te­nie po­hodl­né? A ak sa dá fo­to­mo­dul vy­užiť aj bez smar­tfó­nu, aké bu­de je­ho ov­lá­da­nie? A ak už má­te so se­bou no­siť exter­ný mo­dul, pre­čo si ne­zab­rať rad­šej pl­no­hod­not­ný fo­toa­pa­rát?

Zdroj: di­gi­taltrends.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter