Samsung Galaxy S4 Zoom – foťák alebo mobil? Posúdte sami. (recenzia)

Strana 1/3

Tak ako, je to te­le­fón ale­bo fo­toa­pa­rát? Nuž, ťaž­ko po­ve­dať, je to smar­tfón, kto­rým mô­že­te zho­to­viť pa­rád­ne fo­tog­ra­fie a vy­užiť vy­ni­ka­jú­ci 10-ná­sob­ný op­tic­ký zoom. Je to te­le­fón z ra­du S4 v od­ol­nom plas­to­vom vy­ho­to­ve­ní a s kva­lit­ným dis­ple­jom Su­per AMO­LED s uh­lo­prieč­kou 4,3 pal­ca a roz­lí­še­ním 540 × 960 bo­dov. Keď­že má vy­sú­va­teľ­ný zoo­mo­vý ob­jek­tív, pre­ja­vu­je sa to na je­ho hrúb­ke. Ak sa pou­si­lu­je­te, zmes­tí sa vám do vrec­ka no­ha­víc, ale bu­de­te ho tam cí­tiť.

Produkt-01.jpg

Produkt-02.jpg

Produkt-03.jpg

Produkt-04.jpg

Produkt-05.jpg

Produkt-06.jpg

Produkt-07.jpg

Produkt-08.jpg

Produkt-09.jpg

V praxi sme si vy­skú­ša­li, či do­ká­že ro­biť nao­zaj dob­ré a os­tré fo­tog­ra­fie. Sní­mač je väč­ší ako v prí­pa­de ori­gi­nál­ne­ho Ga­laxy S4 a je­ho roz­lí­še­nie je až 16 me­ga­pixelov. Stá­le je to však smar­tfón, kto­rým vo­lá­te, pri­pá­ja­te sa na inter­net a pre­ná­ša­te fo­tog­ra­fie na so­ciál­ne sie­te ih­neď po ich od­fo­te­ní. Pri­tom je jed­no, či má­te k dis­po­zí­cii Wi-Fi ale­bo nie, ste na mo­bil­nej sie­ti a ste auto­nóm­ni tak­mer po ce­lom úze­mí.

Šach­ta na SIM kar­tu vo vy­ho­to­ve­ní mik­ro je v spo­loč­nom pries­to­re s vy­be­ra­teľ­nou ba­té­riou, tá má ka­pa­ci­tu 2350 mAh. Šach­ta na kar­tu mic­roSD je v spod­nej čas­ti Ga­laxy S4 zoom. K dis­po­zí­cii je xenó­no­vý blesk, časť te­la te­le­fó­nu je vy­ho­to­ve­ná tak, aby sa dal dr­žať jed­nou ru­kou. V spod­nej čas­ti je pod kryt­kou aj zá­vit na sta­tív, čo po­va­žu­je­me za veľ­mi vý­hod­né pri reál­nom vy­uži­tí niek­to­rých re­ži­mov fo­te­nia. V hor­nej čas­ti je po­tom tla­čid­lo za­pí­na­nia, nas­ta­ve­nie hla­si­tos­ti a oso­bit­né tla­čid­lo spúš­te na fo­tog­ra­fo­va­nie.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter