Recenzia: Canon EOS 700D – stávka na istotu

Fo­toa­pa­rát Ca­non EOS 650D, pred­chod­ca mo­de­lu EOS 700D sa na sve­te ani veľ­mi dl­ho neohrial a už je tu náh­rad­ník, kto­rý ho vy­tla­čí z pre­da­ja. Je však mier­ne kon­tro­ver­zným nás­tup­com, pre­to­že zoz­nam zmien me­dzi 700D a mo­de­lom so zna­če­ním o 50 nie je až tak dl­hý. V pod­sta­te sa všet­ky no­vin­ky sús­tre­ďu­jú na vy­lep­še­nie te­la, kto­ré má po no­vom kva­lit­nej­ší povrch a zdo­ko­na­le­né tes­ne­nie. Vy­lep­še­ný bol aj otoč­ný vo­lič re­ži­mov, kto­rý sa te­raz mô­že krú­tiť voľ­ne do­ko­la, pri­bud­la tiež schop­nosť zob­ra­zo­vať v reál­nom ča­se náh­ľa­dy v re­ži­me Krea­tív­nych Filtrov.

V te­le 700D síd­li ove­re­ná dvo­ji­ca 18 MPx CMOS sní­ma­ča veľ­kos­ti APS-C a pro­ce­so­ra DI­GIC 5, kto­rý pro­du­ku­je 14-bi­to­vé RAW sú­bo­ry s veľ­mi hl­bo­kým dy­na­mic­kým roz­sa­hom. Spra­co­va­nie šu­mu pat­rí k naj­lep­ším na tr­hu, roz­sah ISO cit­li­vos­ti je 100 ÷ 12 800, s roz­ší­re­ním až 25 600. EOS 700D je je­den z má­la fo­toa­pa­rá­tov na tr­hu, pri kto­rých si mô­že­te do­vo­liť fo­tog­ra­fo­vať aj pri maximál­nom ISO 12 800 a dos­tať veľ­mi pou­ži­teľ­né ob­ráz­ky.

Sa­moz­rej­me, mu­sí­me upo­zor­niť na zní­že­ný dy­na­mic­ký roz­sah a kon­trast fo­tog­ra­fie, tak­že na­priek re­la­tív­ne dob­re zvlád­nu­té­mu šu­mu nej­de o fo­tog­ra­fie v pl­nej kva­li­te. ISO 6400 však pro­du­ku­jú nao­zaj sko­ro čis­té fot­ky, tak­že blesk je s tým­to fo­toa­pa­rá­tom pot­reb­ný nao­zaj skôr pri sil­nom sl­neč­nom svet­le než v no­ci J

Fo­tog­ra­fi rých­lej ak­cie sa asi poob­ze­ra­jú in­de, sek­ven­čné sní­ma­nia stí­ha 5 FPS. Auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie je pre väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov viac než dos­ta­toč­né, po­nú­ka 9 za­os­tro­va­cích bo­dov pri­čom všet­ky sú krí­žo­vé­ho ty­pu, te­da cit­li­vé vo ver­ti­kál­nom aj ho­ri­zon­tál­nom sme­re. Pri­tom stred­ný bod po­nú­ka zvý­še­nú pre­cíz­nosť s vy­so­ko sve­tel­ný­mi ob­jek­tív­mi. EOS 700D za vy­šší­mi mo­del­mi za­os­tá­va hľa­dá­či­kom, kto­rý je len ty­pu pen­ta­mirror, v sé­rii XXD náj­de­te pen­tap­riz­mu s vy­šším pok­ry­tím scé­ny.

Vi­deo­re­žim pat­rí k tým lep­ším z hľa­dis­ka vý­stup­nej kva­li­ty, Full HD vi­deo s 30 sním­ka­mi za se­kun­du vy­ze­rá vý­bor­ne. Auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie v tom­to re­ži­me je však po­ma­lé, nie je vhod­né na ak­čnej­šie scé­ny. To­to os­tat­ne pla­tí aj pre bež­né fo­tog­ra­fo­va­nie v ži­vom náh­ľa­de, te­da cez dis­plej. 

700d-zozadu.jpg

Pla­tí to však pre všet­ky zr­kad­lov­ky - mirrorless fo­toa­pa­rá­ty sú z toh­to hľa­dis­ka sviž­nej­šie. Vý­klop­ný dis­plej s roz­lí­še­ním čo­si cez mi­lión bo­dov je veľ­mi prí­jem­ný na pou­ží­va­nie, umož­ňu­je kom­po­no­vať v kr­ko­lom­ných po­lo­hách a vo­liť mies­to za­os­tre­nia do­ty­kom. Tech­no­ló­gia sní­ma­nia do­ty­kov je ka­pa­cit­ná, te­da bez pot­re­by tla­ku, veľ­mi sviž­ná a pre pot­re­by pre­ze­ra­nia fo­tiek či za­os­tro­va­nia veľ­mi uži­toč­ná. Fo­toa­pa­rát tiež pod­po­ru­je Eye-Fi, na jed­nu ba­té­riu do­ká­že pod­ľa CI­PA za­zna­me­nať 440 fo­tog­ra­fií.

Zr­kad­lov­ky Ca­non sú tak do­mys­le­né a do­tiah­nu­té prís­tro­je, že po­kiaľ prá­ve ne­do­chá­dza k uve­de­niu no­vé­ho sní­ma­ča, už na nich nie je moc čo vy­lep­šo­vať. Ak 700D be­rie­te ako je­den z ak­tuál­nych mo­de­lov na tr­hu, ide o mi­mo­riad­ne schop­nú a veľ­mi dob­re vy­ho­to­ve­nú zr­kad­lov­ku.

Ce­na: 670 eur za te­lo bez ob­jek­tí­vov

Za­po­ži­čal: Ca­non Slo­va­kia

Fot­ky z Ca­non EOS 700D (s ob­jek­tí­vom Ca­non EF 16 - 35):

Dom.JPG

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/200 s, Clo­na: 7,1, oh­nis­ko­vá vz. 16 mm

Fontana1.JPG

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/125 s, Clo­na: 5,6, oh­nis­ko­vá vz. 19 mm

Fontana2.JPG

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/100 s, Clo­na: 5,0, oh­nis­ko­vá vz. 16 mm

  Fontana3-1.jpg

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/320 s, Clo­na: 2,8, oh­nis­ko­vá vz. 35 mm

  Fontana4-1.jpg

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/125 s, Clo­na: 2,8, oh­nis­ko­vá vz. 35 mm

Kvety.JPG

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/200 s, Clo­na: 3,5, oh­nis­ko­vá vz. 16 mm

Kvety2.JPG

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/60 s, Clo­na: 4,0, oh­nis­ko­vá vz. 16 mm

  Voda.jpg

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/100 s, Clo­na: 2,8, oh­nis­ko­vá vz. 16 mm

Voda2.JPG

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/100 s, Clo­na: 5,0, oh­nis­ko­vá vz. 16 mm

  Voda3-1.jpg

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/125 s, Clo­na: 5,6, oh­nis­ko­vá vz. 16 mm

  Voda4-1.jpg

ISO:100, Do­ba expo­zí­cie: 1/125 s, Clo­na: 5,6, oh­nis­ko­vá vz. 16 mm

Buckingham1600.JPG

ISO:1600, Do­ba expo­zí­cie: 1/30 s, Clo­na: 2,8, oh­nis­ko­vá vz. 22 mm

Buckingham6400.JPG

ISO:6400, Do­ba expo­zí­cie: 1/60 s, Clo­na: 4,0, oh­nis­ko­vá vz. 22 mm


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter