Čo so starým smartfónom? Vytvorte si z neho „videovrátnika“

Ame­ric­ký star­tup Xava­ge Tech­no­lo­gies pred­sta­vil kon­cept mo­der­né­ho vrát­ni­ka. Je tvo­re­ný sta­rým te­le­fó­nom, sle­du­je ľu­dí pri dve­rách a umož­ňu­je ko­mu­ni­ká­ciu s ni­mi.

Na sve­te je viac ako 45 mi­lió­nov ne­pou­ží­va­ných sta­rých iP­ho­nov a ve­ľa mi­lió­nov ne­vyu­ži­tých An­droi­do­vých smar­tfó­nov.

Spo­loč­nosť Xava­ge Tech­no­lo­gies naš­la tým­to za­ria­de­niam po­ten­ciál­ne vy­uži­tie - pred­sta­vi­la kon­cept vrát­ni­ka Xen­try. Prin­cíp toh­to pro­duk­tu je veľ­mi jed­no­du­chý. Xava­ge Tech­no­lo­gies vy­tvo­rí špe­ciál­ny kryt, po­mo­cou kto­ré­ho pri­pev­ní­te te­le­fón k dve­rám. Smar­tfón sa umies­tni tak, aby bo­la šo­šov­ka di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu na úrov­ni prie­zor­ní­ka (t.j. „ku­kát­ko" spi­sov­ne).

Sta­rý te­le­fón - vrát­nik ko­mu­ni­ku­je s te­le­fó­nom, kto­rý bež­ne vy­uží­va­te, pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie a lo­kál­ne­ho Wi-Fi pri­po­je­nia. Vďa­ka to­mu pos­ky­tu­je vzdia­le­ný prís­tup k fun­kciám, ako je ka­me­ra ale­bo gy­ros­kop. Pou­ží­va­teľ má neus­tá­ly preh­ľad, či je niek­to pred dve­ra­mi a ak áno, kto to je. „Vrát­nik" mô­že zá­ro­veň uk­la­dať fo­tog­ra­fie ale­bo vi­deá.

Gy­ros­kop v te­le­fó­ne sle­du­je, či sa dve­re ne­hý­bu a na nez­vy­čaj­ný po­hyb pou­ží­va­te­ľa upo­zor­ní. Za­ují­ma­vou vlas­tnos­ťou je aj mož­nosť vzdia­le­nej ko­mu­ni­ká­cie, tak­že sa pou­ží­va­teľ mô­že roz­prá­vať s náv­štev­ní­kom, aj keď nie je fy­zic­ky pri dve­rách.

Na­koľ­ko je neus­tá­le bež­iaca ap­li­ká­cia ná­roč­ná na spot­re­bu ba­té­rie, Xen­try po­nú­ka v zá­klad­nom ba­le­ní troj­met­ro­vý USB ká­bel. Aby ste moh­li za­ria­de­nie efek­tív­ne vy­uží­vať, bu­de­te pot­re­bo­vať pri dve­rách aj elek­tric­kú zá­suv­ku.

Xava­ge Tech­no­lo­gies pre­zen­tu­je svoj pro­dukt cez por­tál In­die­go­go.com. Xen­try je za­tiaľ dos­tup­ný pre sta­rý iP­ho­ne a Sam­sung Ga­laxy S. Ce­na kry­tu a ďal­šie­ho pot­reb­né­ho vy­ba­ve­nia, vrá­ta­ne mo­bil­nej ap­li­ká­cie, je mo­men­tál­ne 55 do­lá­rov. Ak auto­ri vy­zbie­ra­jú pot­reb­ných 200 ti­síc do­lá­rov, pr­ví vrát­ni­ci sa na tr­hu ob­ja­via v de­cem­bri toh­to ro­ka.

Video:


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter