Samsung GALAXY S4 Active môže ísť aj do vody

Sam­sung pred­sta­vil no­vý te­le­fón Sam­sung GA­LAXY S4 Ac­ti­ve vy­ba­ve­ný cer­ti­fi­ko­va­nou ochra­nou pro­ti pra­chu a vo­de (IP67*). Her­me­tic­ky uzav­re­té puz­dro brá­ni vnik­nu­tiu pra­cho­vých čas­tíc a chrá­ni prís­troj pred ško­da­mi spô­so­be­ný­mi vo­dou, a to až do hĺbky jed­né­ho met­ra po do­bu 30 mi­nút. Sam­sung GA­LAXY S4 Ac­ti­ve má tiež vo­deo­dol­ný vý­stup pre slú­chad­lá, tak­že je mož­né ich pou­ží­vať rov­na­ko, ako v nor­mál­nych si­tuáciách.

Dis­po­nu­je štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom s tak­tom 1,9 GHz a ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 2600 mAh, 5,0'' Full HD TFT LCD dis­ple­ji (443 PPI) s vy­so­kým roz­lí­še­ním. Zá­slu­hou fun­kcie Glo­ve Touch nie je nut­né rie­šiť prob­lé­my ani v chlad­nom po­ča­sí, pre­to­že dis­plej te­le­fó­nu je pl­ne ov­lá­da­teľ­ný aj v ru­ka­vi­ciach.

Te­le­fón má vo svo­jej vý­ba­ve 8-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát. Uni­kát­nou fun­kciou je re­žim „Aqua", kto­rý je mož­né pou­žiť na zvý­še­nie kva­li­ty a os­tros­ti fo­tog­ra­fií a vi­deo­záz­na­mov ro­be­ných pod vo­dou. Tla­čid­lo na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti na bo­ku te­le­fó­nu je mož­né tiež pou­žiť ako spúšť.

Ov­lá­dať prís­troj je mož­né aj poh­ľa­dom s vy­uži­tím fun­kcie „In­te­li­gen­tná pau­za". Pri sle­do­va­ní vi­deo­záz­na­mu sa preh­rá­va­né vi­deo pri poh­ľa­de inam po­zas­ta­ví a pri poh­ľa­de späť na dis­plej sa zno­vu spus­tí. Tá­to fun­kcia šet­rí nie­len ba­té­riu, ale aj čas pot­reb­ný na pre­tá­ča­nie vi­dea späť. 

samsung_active_tien.jpg

Fun­kcia „Bez­do­ty­ko­vý náh­ľad" umož­ní zob­ra­ziť náh­ľad e-mai­lu jed­no­du­chým prib­lí­že­ním prs­ta na dis­ple­ji prís­tro­ja. Vďa­ka fun­kcii „Bez­do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie" je mož­né me­niť preh­rá­va­nú sklad­bu, pre­chá­dzať zob­ra­ze­nú webo­vú strán­ku ale­bo pri­jať ho­vor jed­no­du­chým máv­nu­tím ru­ky.

Preh­ľad o zdra­vot­nom sta­ve so všet­ký­mi de­tail­mi po­mô­že sle­do­vať fun­kcia „S Health". Ak sa te­le­fón pre­po­jí s prís­lu­šen­stvom pod­po­ru­jú­cim fun­kciu S Health, je mož­né po­mo­cou te­le­fó­nu sle­do­vať tep, hmot­nosť či spán­ko­vý re­žim a mno­ho ďal­ších pa­ra­met­rov, kto­ré po­má­ha­jú dodr­žia­vať zdra­vý ži­vot­ný št­ýl.

Te­le­fón GA­LAXY S4 Ac­ti­ve bu­de uve­de­ný na trh v le­te, pri­čom naj­prv bu­de dos­tup­ný v USA a vo Švéd­sku. Prís­troj bu­de k dis­po­zí­cii v troch fa­reb­ných va­rian­toch - si­vej (Ur­ban Grey), mod­rej (Di­ve Blue) a oran­žo­vej (Oran­ge Fla­re). Dos­tup­nosť sa bu­de na jed­not­li­vých tr­hoch lí­šiť.

Na Slo­ven­sku by mal byť Sam­sung GA­LAXY S4 Ac­ti­ve v pre­da­ji v dru­hej po­lo­vi­ci augus­ta v še­dej far­be.

* IP je skrat­ka pre me­dzi­ná­rod­nú ochra­nu pro­ti vnik­nu­tiu pev­ných cu­dzích čas­tíc a škod­li­vé­mu vnik­nu­tiu vo­dy.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie Sam­sung GA­LAXY S4 Ac­ti­ve

tab.jpg

* Všet­ky fun­kcie, vlas­tnos­ti, špe­ci­fi­ká­cie a ďal­šie in­for­má­cie, kto­ré sú v tom­to do­ku­men­te uvá­dza­né a tý­ka­jú sa vý­rob­kov, ok­rem iné­ho vrá­ta­ne in­for­má­cií o vý­ho­dách, di­zaj­ne, ce­ne, sú­čias­tkach, vý­ko­nu, dos­tup­nos­ti a fun­kciách vý­rob­ku, sú ne­zá­väz­né a mô­žu sa bez pred­chá­dza­jú­ce­ho upo­zor­ne­nia zme­niť.

* An­droid, Goog­le, Goog­le Search, Goog­le Maps, Gmail, Goog­le Play, Goog­le Plus, YouTu­be, Goog­le Pla­ces, and Goog­le Na­vi­ga­tion sú ochran­né znám­ky spo­loč­nos­ti Goog­le Inc.

Zdroj: SAMSUNG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter