Samsung GALAXY S4 mini: technické parametre a termín predaja

Sam­sung pred­sta­vil zmen­še­nú ver­ziu svoj­ho naj­pre­dá­va­nej­šie­ho in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu Sam­sung GA­LAXY S4, kto­rý bu­de vy­ba­ve­ný qHD Su­per AMO­LED dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 4,3", čo je o 0,7" me­nej, než pri GA­LAXY S4. Ub­ral aj na vá­he, kto­rá je 107 g. Me­dzi ďal­šie pa­ra­met­re prís­tro­ja pat­rí dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor s tak­tom 1,7 GHz ale­bo ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.2.2 Jel­ly Bean.

Dis­po­nu­je 8Mpix fo­toa­pa­rá­tom na za­dnej stra­ne a 1,9 Mpix fo­toa­pa­rá­tom v HD roz­lí­še­ní na stra­ne pred­nej. K dis­po­zí­cii sú fun­kcie, ako nap­rík­lad Zvuk a fo­to, kto­rá pri ro­be­ní sním­ky uk­la­dá aj zvu­ko­vý zá­znam, ale­bo Pa­no­ra­ma­tic­ká sním­ka. K preh­ľad­né­mu us­po­ria­da­niu fo­tog­ra­fií pos­lú­ži fun­kcia Fo­top­rí­beh.

Sním­ky zho­to­ve­né te­le­fó­nom Sam­sung GA­LAXY S4 mi­ni sa zhro­maž­ďu­jú a uk­la­da­jú auto­ma­tic­ky - buď chro­no­lo­gic­ky, pod­ľa mies­ta sním­ky, ale­bo sku­pi­no­vo v rám­ci ur­či­tej uda­los­ti, a tak umož­ňu­jú vy­tvo­riť si fo­toal­bum. Pre­din­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia S Ces­to­va­nie po­nú­ka po­moc a in­for­mač­ný servis na ces­tách a tiež od­po­ru­čí ďal­šiu ces­tu a pos­lú­ži ako sprie­vod­ca.

Po­mo­cou ap­li­ká­cie Group Play mô­že­te sú­čas­ne so svo­ji­mi pria­teľ­mi po­čú­vať rov­na­kú hud­bu a hrať tie is­té hry. Ak sa chce­te po­roz­prá­vať s via­ce­rý­mi pria­teľ­mi na­raz a pri­dá­vať k svo­jim sprá­vam ani­má­cie, vi­deá a hla­so­vý zá­znam, pou­ži­te ap­li­ká­ciu Cha­tON.

Fun­kcia S prek­la­dač pos­kyt­ne okam­ži­tý prek­lad ho­vo­re­né­ho i pí­sa­né­ho slo­va (v e-mai­loch, texto­vej sprá­ve ale­bo na Cha­tON). GA­LAXY S4 mi­ni tiež umož­ní ov­lá­dať TV vďa­ka ap­li­ká­cii Wat­chON, kto­rá pre­me­ní te­le­fón na di­aľ­ko­vý ov­lá­dač te­le­ví­zie, set top boxu ale­bo DVD preh­rá­va­ča.

Ap­li­ká­cia S Health umož­ňu­je sle­do­vať množ­stvo ka­ló­rií, kto­ré pot­ra­vi­ny ob­sa­hu­jú, aj ďal­šie zdra­vot­né in­for­má­cie, kto­ré sa ho­dia pri strá­že­ní re­duk­cie vá­hy. Fun­gu­je tiež ako kro­ko­mer, sle­du­je spán­ko­vý re­žim, po­čí­ta hmot­nosť a po­mo­cou prí­dav­né­ho za­ria­de­nia sle­du­je v reál­nom ča­se sr­dco­vú čin­nosť pou­ží­va­te­ľa.

Sam­sung GA­LAXY S4 mi­ni bu­de k dis­po­zí­cii v dvoch fa­reb­ných va­rian­toch: bie­lej (Whi­te Frost) a čier­nej (Black Mist). Pod­ľa tr­hu bu­de v po­nu­ke ver­zia 4G LTE, 3G HSPA+ ale­bo 3G Dual Sim pre dve SIM kar­ty.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie Sam­sung GA­LAXY S4 mi­ni

technicke_specifikacie_samsung_galaxy_s4_mini.jpg

Zdroj: SAMSUNG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter