Jolla predstavila prvý telefón s operačným systémom Sailfish

O star­tu­pe Jol­la, vy­tvo­re­nom bý­va­lý­mi vý­vo­jár­mi No­kie, kto­rí pra­co­va­li na sys­té­me Mee­go, a jej ope­rač­nom sys­té­me Sail­fish sme už pí­sa­li. Te­raz spo­loč­nosť na svo­jej webo­vej strán­ke od­ha­li­la, ako bu­de vy­ze­rať pr­vý te­le­fón s jej no­vým ope­rač­ným sys­té­mom.

Vo­lá sa jed­no­du­cho Jol­la a je­ho di­zajn je ele­gant­ný, pou­ží­va­teľ bu­de mať vďa­ka vy­me­ni­teľ­ným kry­tom mož­nosť pris­pô­so­biť si far­bu na svoj vkus, pri­pad­ne ju zla­diť s pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním Sail­fish.

Video:


Po­kiaľ ide o tech­nic­ké pa­ra­met­re, te­le­fón bu­de mať 4,5-pal­co­vý dis­plej Es­tra­de, dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor, pod­po­ru 4G, 16 GB inter­nej pa­mä­te, slot na kar­tu mic­roSD, 8 Mpix fo­toa­pa­rát s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním a pou­ží­va­teľ­sky vy­me­ni­teľ­nú ba­té­riu. 

jolla2 copy2.jpg

Bu­de bež­ať na ope­rač­nom sys­té­me Sail­fish, ale bu­de mož­né spúš­ťať na ňom aj an­droi­do­vé ap­li­ká­cie. Spo­loč­nosť však pos­kyt­ne vý­vo­já­rom pod­po­ru aj na vy­tvá­ra­nie na­tív­nych ap­li­ká­cií pre Sail­fish.

Video:


Jol­la sa má na tr­hu ob­ja­viť kon­com toh­to ro­ka. Pre­dá­vať sa bu­de za 399 eur, a to naj­prv v Euró­pe, do os­tat­ných kra­jín sa dos­ta­ne pos­tup­ne nes­kôr.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter