Microsoft predstavil Xbox One – zameriava sa na multimédiá a hlasové ovládanie

Po me­sia­coch roz­lič­ných zves­tí a špe­ku­lá­cií Mic­ro­soft vče­ra vo svo­jom red­mon­dskom síd­le na špe­ciál­nej ak­cii pred­sta­vil no­vú ge­ne­rá­ciu Xboxu. Na­po­kon sa ne­bu­de vo­lať Xbox 720 či Xbox Fu­sion, ako sa oča­ká­va­lo, ale pod­ľa vzo­ru HTC si vý­rob­ca zvo­lil ozna­če­nie Xbox One. Tro­chu pri­po­mí­na set-top box či vi­deo­re­kor­dér. Pop­ri hrách sa veľ­ký dô­raz kla­die na mul­ti­mé­diá, Mic­ro­soft ve­no­val veľ­kú po­zor­nosť aj hla­so­vé­mu ov­lá­da­niu.

Po­kiaľ ide o har­dvér, kon­zo­la je vy­ba­ve­ná SoC vy­ro­be­ným 40-na­no­met­ro­vým vý­rob­ným pro­ce­som, kto­rý ob­sa­hu­je 8-jad­ro­vý pro­ce­sor a GPU, má 8 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 500 GB HDD (ten však ne­bu­de vy­me­ni­teľ­ný ako v pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii, ale mož­no pri­po­jiť exter­né úlo­žis­ko vďa­ka por­tu USB 3.0). Z roz­hra­ní ne­chý­ba HDMI, spo­mí­na­né USB 3.0, Wi-Fi 802.11n, ale ani Blu-ray me­cha­ni­ka. 

xbox_one2 copy.jpg

Xbox umož­ňu­je sle­do­vať aj ži­vé te­le­víz­ne vy­sie­la­nie, kto­ré sa dá spus­tiť aj ov­lá­dať hla­som, no u nás si ho neu­ži­je­te, DVB-T tu­ner nie je k dis­po­zí­cii. No­vá fun­kcia In­stant Swit­ching umož­ní okam­ži­te sa pre­pí­nať me­dzi ap­li­ká­cia­mi a ži­vým te­le­víz­nym vy­sie­la­ním.

Ob­sah sa dá strea­mo­vať z webu ale­bo stiah­nuť cez port HDMI na za­dnej stra­ne kon­zo­ly. Pri­bud­la aj fun­kcia Snap, zná­ma z Win­dows 8. Mož­no te­da pop­ri se­be spus­tiť na­raz viac ap­li­ká­cií. Mic­ro­soft ju de­monštro­val spus­te­ním Inter­net Explo­re­ra pop­ri sú­čas­nom preh­rá­va­ní fil­mu.

Video:


No­vý Ki­nect má za­bu­do­va­nú ši­ro­kouh­lú ka­me­ru s roz­lí­še­ním 1080p, kto­rá umož­ňu­je sní­mať oko­lie s frek­ven­ciou 30fps. Mic­ro­soft pri­dal aj no­vé ges­tá, kto­rý­mi sa hrá­či mô­žu na­vi­go­vať v ap­li­ká­ciách či ich za­tvá­rať.

Na bez­drô­to­vom ov­lá­da­či sa us­ku­toč­ni­lo až 40 zmien. Je tro­chu väč­ší, má no­vé ga­me­pa­dy, zme­ni­li sa za­dné tla­čid­lá, ov­lá­da­né uka­zo­vák­mi, no­vý je aj D-Pad. Zme­ni­la sa aj er­go­nó­mia.

xbox_one3 copy.jpg

Čo sa tý­ka sof­tvé­ru, kon­zo­la ob­sa­hu­je až tri ope­rač­né sys­té­my. Ten hlav­ný je Xbox OS, na po­za­dí beží jad­ro Win­dows a tre­tí sys­tém je akým­si spros­tred­ko­va­te­ľom me­dzi pred­chá­dza­jú­ci­mi dvo­ma a za­bez­pe­ču­je ich spo­lup­rá­cu.

Xbox One má in­teg­ro­va­ný aj Sky­pe, kto­rý bol preň špe­ciál­ne prep­ra­co­va­ný. Po­nú­ka mož­nosť us­ku­toč­niť vi­deo­ho­vor pop­ri sle­do­va­ní fil­mu. Me­dzi sof­tvé­ro­vé zlep­še­nia pat­rí aj za­bu­do­va­nie SmartGlass, ap­li­ká­cie, kto­rá umož­ňu­je z ďal­ších za­ria­de­ní, ako sú smar­tfó­ny, tab­le­ty či PC s Win­dows, uro­biť ďal­šie ob­ra­zov­ky Xboxu na zob­ra­ze­nie dopl­nko­vé­ho ob­sa­hu.

xbox_one4.jpg

Na pre­zen­tá­cii sa zú­čas­tni­li aj par­tne­ri, s kto­rý­mi bu­de Mic­ro­soft spo­lup­ra­co­vať. EA pris­ľú­bi­lo špor­to­vé hry FI­FA, Mad­den NFL, NBL Li­ve a UFC, kto­ré sa ob­ja­via na tr­hu v prie­be­hu nas­le­du­jú­ce­ho ro­ka. For­za Mo­tor­sport 5 bu­de k dis­po­zí­cii nes­kôr v tom­to ro­ku.

Exklu­zív­ny ob­sah pre Xbox bu­de do­dá­vať aj Ac­ti­vi­sion v sé­rii Call of Du­ty. Ďal­ší exklu­zív­ny ti­tul Quan­tum Break od auto­rov, kto­rí ma­jú za se­bou ta­ké ti­tu­ly ako Max Pay­ne či Alan Wake, bu­de k dis­po­zí­cii ta­kis­to eš­te v tom­to ro­ku.

Na­po­kon Mic­ro­soft ozná­mil, že jed­na z naj­ob­ľú­be­nej­ších sé­rií Ha­lo bu­de spra­co­va­ná do po­do­by ak­čné­ho te­le­víz­ne­ho se­riá­lu s náz­vom Ha­lo Uni­ver­se. Na je­ho pro­duk­cii sa bu­de po­die­ľať Ste­ven Spiel­berg, kto­rý sa v pre­zen­tá­cii ob­ja­vil as­poň pros­tred­níc­tvom ho­vo­re­né­ho spo­tu.

Xbox One bu­de dos­tup­ný v prie­be­hu toh­to ro­ka, pres­ný dá­tum za­tiaľ nie je zná­my (az­da nie­ke­dy na je­seň). Kon­ku­ren­čná kon­zo­la So­ny PlayS­ta­tion 4 bu­de uve­de­ná až v zá­ve­re ro­ka.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter