Nokia Asha 501 – smartfón za 99 dolárov

Ho­ci No­kia sa vzda­la svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Sym­bian, aby v ob­las­ti smar­tfó­nov sús­tre­di­la svo­je úsi­lie na Win­dows Pho­ne od Mic­ro­sof­tu, ďa­lej roz­ši­ru­je aj svo­je por­tfó­lio low-end te­le­fó­nov za­lo­že­ných na plat­for­me Se­ries 40, kto­ré ma­jú kon­ku­ro­vať lac­nej­ším an­droi­do­vým te­le­fó­nom.

V jú­ni za­čne v 90 kra­ji­nách po ce­lom sve­te pre­dá­vať svoj no­vý mo­del As­ha 501. Rad As­ha sa za­me­ria­va na roz­ví­ja­jú­ce sa tr­hy v Ázii, Af­ri­ke a Juž­nej Ame­ri­ke, ale dos­tup­ný je aj v Euró­pe.

As­ha 501 bu­de mať ra­di­kál­ne od­liš­ný di­zajn od pred­chod­cov z tej­to sé­rie s klá­ves­ni­cou QWER­TY. Bu­de vy­ba­ve­ná troj­pal­co­vým ka­pa­cit­ným dis­ple­jom s roz­lí­še­ním QVGA (320 × 240) a ko­nek­ti­vi­tou Wi-Fi, ale ne­bu­de dis­po­no­vať 3G pri­po­je­ním.

Te­le­fón bu­de mať špe­ciál­ne tla­čid­lo na Fa­ce­book/What­sApp, vo vý­ba­ve bu­dú ap­li­ká­cie pre so­ciál­ne sie­te, pre­hlia­dač Xpress, blue­toot­ho­vá tech­no­ló­gia na zdie­ľa­nie Slam. Te­le­fón je pr­vým plo­dom ak­vi­zí­cie nór­skej spo­loč­nos­ti Smar­ter­pho­ne, kto­rá sa za­me­ria­va na mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my pre lac­nej­šie te­le­fó­ny so vzhľa­dom a fun­kcia­mi smar­tfó­nov.

As­ha 501 bu­de mať roz­me­ry 99,2 × 58 × 12,1 mm a hmot­nosť 98 gra­mov, ob­sa­ho­vať bu­de 3,2 Mpix fo­toa­pa­rát (bez bles­ku), ale pred­ná ka­me­ra bu­de ab­sen­to­vať. Sú­čas­ťou do­dáv­ky bu­de 4 GB kar­ta, no pa­mäť bu­de roz­ší­ri­teľ­ná až na 32 GB. Ma­ji­teľ si bu­de môcť za­dar­mo stiah­nuť 40 hier EA v hod­no­te 75 eur z No­kia Sto­re. As­ha 501 sa bu­de pre­dá­vať v šies­tich far­bách (jas­ná čer­ve­ná, jas­ná ze­le­ná, azú­ro­vá, žl­tá, bie­la a čier­na) za 99 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter