Nokia Asha 210 bude konkurovať lacným Androidom

No­kia pred­sta­vi­la no­vý mo­bil­ný te­le­fón As­ha 210. Po­dob­ne ako pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly z toh­to ra­du je vy­ba­ve­ný klá­ves­ni­cou QWER­TY, po­nú­ka sa v rov­na­kých fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach ako Lu­mie, nej­de však o smar­tfón.

Je to „dvoj­sim­ko­vý" mo­del, dos­lo­va na­bi­tý so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi - ok­rem Fa­ce­boo­ku a Twit­te­ru je je­ho sú­čas­ťou aj What­sApp. Bu­de sa do­dá­vať na tr­hy v Ázii, Af­ri­ke a Euró­pe, do USA sa vô­bec ne­dos­ta­ne. V zá­vis­los­ti od re­gió­nu bu­de ob­sa­ho­vať tla­čid­lo na pria­my prís­tup na Fa­ce­book ale­bo What­sApp (v Euró­pe to zrej­me bu­de Fa­ce­book).

Video:


A te­raz tech­nic­ké pa­ra­met­re. As­ha 210 pat­rí do mo­de­lo­vé­ho ra­du Se­rie 40, roz­me­ry sú 11,5 × 60 × 11,8 mm, hmot­nosť 97,3 g. Dis­plej má uh­lo­prieč­ku 2,4 pal­ca a roz­lí­še­nie QVGA (320 × 240). Má in­teg­ro­va­nú pa­mäť 64 MB, kto­rú mož­no po­mo­cou kar­ty mic­roSD roz­ší­riť na 32 GB. Po­kiaľ ide o ko­nek­ti­vi­tu, k dis­po­zí­cii je Wi-Fi, EGPRS, Blue­tooth 2.1 s EDR, port mic­roUSB. As­ha 210 ob­sa­hu­je 2 Mpix fo­toa­pa­rát, kto­rý má na pred­nej stra­ne zvláš­tnu spúšť, fo­tiť mož­no aj pri za­mknu­tom te­le­fó­ne. No auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie ab­sen­tu­je. Pria­mo v te­le­fó­ne sa da­jú fot­ky up­ra­vo­vať, po­sie­lať mai­lom ale­bo pub­li­ko­vať na so­ciál­nych sie­ťach.

Video:


Do pre­da­ja sa dos­ta­ne ver­zia s jed­nou i dvo­ma SIM kar­ta­mi. Ži­vot­nosť ba­té­rie sa udá­va pri jed­no­sim­ko­vom mo­de­li na 46 dní v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me, pri dual SIM ver­zii je to 24 dní. As­ha 210 prí­de na trh v dru­hom štvrťro­ku 2013 za ce­nu oko­lo 72 do­lá­rov.

Zdroj: press.no­kia.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter