Samsung Galaxy S4 – prvé skúsenosti + video

Ga­laxy S4 pat­rí k naj­oča­ká­va­nej­ším no­vin­kám v ob­las­ti smar­tfó­nov na rok 2013. Sam­sung os­tal ver­ný pred­chá­dza­jú­ce­mu ús­peš­né­mu di­zaj­nu Ga­laxy S3 a te­le­fón na pr­vý poh­ľad vy­ze­rá rov­na­ko.

Op­ro­ti S3 má však 5-pal­co­vý dis­plej su­per AMO­LED, dvoj­ná­so­bok pa­mä­te i vý­kon­nej­ší 1,9 GHz štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor od Qual­com­mu, pri­tom je o 3 gra­my ľah­ší, ten­ší a asi o mi­li­me­ter sa zní­ži­la aj je­ho šír­ka.

Má plas­to­vé ve­ko, ale keď ho chy­tí­te do ru­ky, zis­tí­te, že je vy­ho­to­ve­ný ro­bus­tnej­šie ako S3. Pod­rob­nú re­cen­ziu náj­de­te v má­jo­vom vy­da­ní PC RE­VUE, te­raz sa sús­tre­dí­me na pr­vé skú­se­nos­ti s naj­dô­le­ži­tej­ší­mi fun­kcia­mi. Prip­ra­vi­li sme pre vás vi­deo, kto­ré dok­la­du­je na­še skú­se­nos­ti s tým­to te­le­fó­nom.

Pr­vé doj­my sme uvied­li v na­šej Re­por­tá­ži z New Yor­ku mi­nú­ta po mi­nú­te. Ide o nao­zaj po­riad­ne vý­kon­ný smar­tfón, má 13-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát a za­ují­ma­vé sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie. Ope­rač­ný sys­tém je An­droid 4.2.2 s nad­stav­bou TouchWiz. Pr­vá za­ují­ma­vosť zo sof­tvé­ro­vej vý­ba­vy je mož­nosť sú­čas­né­ho fo­te­nia pred­nou i za­dnou ka­me­rou.

Produkt.jpg

Produkt-2.jpg

Produkt-4.jpg

Produkt-5.jpg

Produkt-7.jpg

Produkt-9.jpg

Produkt-10.jpg

Di­zajn Sam­sung Ga­laxy S4 sa po­do­bá na Ga­laxy S3. Pou­ži­tá je však od­ol­nej­šia ume­lá hmo­ta, pri­bud­li ďal­šie sní­ma­če a infra­port, uh­lo­prieč­ka dis­lpe­ja su­per AMO­LED je 5 pal­cov.

A na fo­tog­ra­fo­va­nie nad­vä­zu­je aj ap­li­ká­cia Fo­top­rí­beh. Je to fo­toal­bum, kde si mô­že­te v efek­tnej for­me ulo­žiť via­ce­ro fo­tog­ra­fií a po­tom ich ľah­ko pre­zen­to­vať. Exis­tu­je mož­nosť pria­mo z te­le­fó­nu ne­chať si vy­tla­čiť ten­to fo­top­rí­beh na tla­čiar­ni s pri­po­je­ním na Wi-Fi ale­bo si tlač ob­jed­nať cez inter­net (od 9,40 EUR pod­ľa vy­ho­to­ve­nia).

Vcel­ku sme si ob­ľú­bi­li ap­li­ká­ciu S Health. Vy­uži­je­te ju, ak chce­te lep­šie vy­ze­rať a dob­re sa cí­tiť. Je za­me­ra­ná na zdra­vot­ný stav, pri­čom sle­du­je­te svo­ju te­les­nú ak­ti­vi­tu a za­zna­me­ná­va­te, čo je­te. Vy­ni­ka­jú­ce je sle­do­va­nie oby­čaj­nej chô­dze. Ga­laxy S4 nao­zaj po­čí­ta va­še kro­ky a ne­pot­re­bu­je na to GPS. Za­ují­ma­vé je to so za­dá­va­ním jed­la, kde si naj­prv vy­tvo­rí­te da­ta­bá­zu. Jed­lo si mô­že­te od­fo­tiť a za­dať je­ho ka­ló­rie a nes­kôr len vy­be­rať z da­ta­bá­zy. Nás­led­ne vi­dí­te všet­ky ku­mu­lo­va­né vý­sled­ky v tzv. Zdra­vot­nom pa­ne­li, a to aj v gra­fic­kej po­do­be.

Kroky.png

S Health po­čí­ta va­še kro­ky a evi­du­je tak vy­da­nú ener­giu

Za­ují­ma­vý je aj S prek­la­dač. Ten fun­gu­je me­dzi nas­le­du­jú­ci­mi ja­zyk­mi: an­glič­ti­na (USA i brit­ská), bra­zíl­ska por­tu­gal­či­na, fran­cúz­šti­na, ja­pon­či­na, kó­rej­či­na, nem­či­na, ta­lian­či­na, zjed­no­du­še­ná čín­šti­na a špa­niel­či­na. Me­dzi tý­mi­to ja­zyk­mi mô­že­te prek­la­dať vý­ra­zy ale­bo ce­lé ve­ty, ale po­zor - ide o clou­do­vú služ­bu. Na to, aby fun­go­va­la, pot­re­bu­je­te te­da pri­po­je­nie na inter­net a v za­hra­ni­čí pri na­po­je­ní cez 3G/4G by vás na roa­min­gu moh­la vy­jsť po­rad­ne dra­ho. Viac náj­de­te v člán­ku Sam­sung Ga­laxy S4 bu­de prek­la­dať v reál­nom ča­se.

Ďalej je tu fun­kcia Group play na spo­je­nie via­ce­rých smar­tfó­nov S4 napr. pri preh­rá­va­ní vi­dea ale­bo audia. Vy­skú­šať sme ju však ne­moh­li, keď­že sme ma­li len je­den te­le­fón toh­to ty­pu. Vy­uži­tie tej­to fun­kcie vi­dí­me aj pri vzde­lá­va­ní, keď sa z jed­né­ho te­le­fó­nu dis­tri­buu­je ob­sah na ce­lú sku­pi­nu te­le­fó­nov. Veľ­mi sa nám pá­či­la ap­li­ká­cia Op­tic­ká čí­tač­ka, kto­rá do­ká­že roz­poz­nať slo­vo nas­ní­ma­né cez ka­me­ru a po­tom ho vy­svet­liť.

Skú­ša­li sme ju napr. na webo­vých strán­kach v an­glič­ti­ne a fun­gu­je to dob­re. Rov­na­ko ju mô­že­te pou­žiť na roz­poz­na­nie QR kó­du ale­bo na­čí­ta­nie kon­tak­tných úda­jov z vi­zit­ky. Pr­vých 100 000 európ­skych pou­ží­va­te­ľov Ga­laxy S4 si bu­de môcť za­dar­mo stiah­nuť hru Need For Speed The Most Wan­ted (bež­ná ce­na 1,6 EUR).

OptickáCitacka.png

Op­tic­kou čí­tač­kou si mô­že­te ne­chať vy­svet­liť nez­ná­me slo­vá z pod­po­ro­va­ných ja­zy­kov, na­čí­tať QR kód ale­bo in­for­má­cie z vi­zit­ky

V Ga­laxy S4 sú ďa­lej fun­kcie za­me­ra­né na ov­lá­da­nie ges­ta­mi. Keď pre­chá­dza­te ru­kou nad dis­ple­jom, mô­že­te napr. lis­to­vať vo webo­vej strán­ke ale­bo v roz­sia­hlom do­ku­men­te. A fun­gu­je to spo­ľah­li­vo, keď vie­te, ako na to. Rov­na­ko sa mô­že­te bez do­ty­ku po­sú­vať v preh­rá­va­ní vi­dea ale­bo si lis­to­vať vo fo­to­ga­lé­rii. V Ga­laxy S4 pri­bu­dol aj infra­port, kto­rý je umies­tne­ný na hor­nej stra­ne te­le­fó­nu. S je­ho po­mo­cou mož­no veľ­mi jed­no­du­cho ov­lá­dať elek­tric­ké spot­re­bi­če.

Sam­sung Ga­laxy S4 je z hľa­dis­ka di­zaj­nu v po­rov­na­ní s S3 evo­lú­cia a ako jej bu­dú­ci ma­ji­teľ bu­de­te mu­sieť svoj­mu oko­liu do­ka­zo­vať, že je to už nao­zaj tá va­ša vy­sní­va­ná S4. Ga­laxy S4 do­hlia­da na zdra­vot­ný stav pou­ží­va­te­ľa, sle­du­je je­ho oči i ru­ky, do­ká­že zme­rať tep­lo­tu i vl­hkosť v oko­lí. Po­má­ha pri or­ga­ni­zo­va­ní po­riad­ku s fo­tog­ra­fia­mi a ši­kov­ne si po­ra­dí aj s prek­la­dom me­dzi rôz­ny­mi ja­zyk­mi.

Exis­tu­je preň ve­ľa rôz­ne­ho a uži­toč­né­ho prís­lu­šen­stva. Pre sku­toč­ne za­mes­tna­ných ľu­dí, kto­rí cez deň ve­ľa te­le­fo­nu­jú a te­le­fón je vlas­tne ich pra­cov­ný nás­troj, je tu jed­no­du­chá mož­nosť vý­me­ny ba­té­rie. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 2600 mAh nám vy­dr­ža­la pri in­ten­zív­nom vy­uži­tí tak na je­den deň.

Sam­sung Ga­laxy S4 sa na Slo­ven­sku za­čne pre­dá­vať v so­bo­tu 27. ap­rí­la o 10. ho­di­ne, a to vo všet­kých znač­ko­vých pre­daj­niach spo­loč­nos­ti Sam­sung. Ofi­ciál­na pre­daj­ná ce­na je 659 EUR. Poz­ri­te si aj na­še vi­deo o tom­to te­le­fó­ne.

Video:
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter