Nový Xbox zaútočí na TV, nemusí byť on-line

Vy­ze­rá to tak, že Mic­ro­soft má s Xboxom vlast­ný smer, a to za­me­ra­nie na te­le­ví­ziu, kto­rá bu­de pop­ri hrách vý­raz­ným ele­men­tom kon­zo­ly. Kon­krét­ne má kon­zo­la do­ká­zať ko­mu­ni­ko­vať aj s va­šou káb­lov­kou.

TV služ­by Xbox 720 a Xbox me­nu pria­mo v TV

Pod­ľa no­vých (ne­potvr­de­ných) in­for­má­cií bu­de Xbox toľ­ko omie­ľa­né „always on­li­ne" pri­po­je­nie pot­re­bo­vať na pou­ží­va­nie tých­to zá­bav­ných slu­žieb, kto­ré bu­dú pod­po­ro­vať strea­ming a prís­tup k TV sig­ná­lom. Viac-me­nej čias­toč­ne to má už ak­tuál­ny Xbox, ale ďal­ší to po­su­nie ďa­lej a sta­ne sa prak­tic­ky káb­lo­vým set-top boxom, a to aj v prí­pa­de, že u nás ne­bu­dú di­gi­tál­ne prog­ra­my cez Xbox Li­ve dos­tup­né. V tom prí­pa­de bu­de­me môcť za­po­jiť vý­stup z káb­lov­ky do Xboxu cez vstup HDMI a ten na ob­raz pri­dá svo­je me­nu a svo­je mož­nos­ti.

Xbox tak bu­de nad­ra­de­ný os­tat­ným za­ria­de­niam a bu­de mať svo­je UI na ob­ra­zov­ke. Zna­me­ná to, že keď nap­rík­lad bu­de on-li­ne niek­to­rý váš pria­teľ a vy po­ze­rá­te TV, mô­že vám rov­no vy­sko­čiť ikon­ka, rov­na­ko vás mô­že poz­vať do hry bez to­ho, aby ste za­pí­na­li kon­zo­lu, a rôz­ne vy­uži­tia to mô­že mať v ap­li­ká­ciách.

Pod­ľa to­ho, čo in­for­má­cie ho­vo­ria, je to kľú­čo­vá zá­le­ži­tosť pre next-gen Xbox a kon­zo­la tým pok­ro­čí vpred op­ro­ti Goog­le TV. No­vá kon­zo­la nás­led­ne bu­de neus­tá­le roz­ši­ro­vať vlas­tnú po­nu­ku pos­ky­to­va­te­ľov a uvi­dí­me, či ča­som po­núk­ne nie­čo aj u nás.

K to­mu, sa­moz­rej­me, pri­bud­ne aj next-gen Ki­nect, kto­rý bu­de sle­do­vať pos­ta­vy pred TV a nap­rík­lad do­ká­že za­pau­zo­vať te­le­ví­zor, keď sa ne­po­ze­ra­jú, ale­bo pre­pí­nať prog­ra­my hla­som. Bu­dú tam rôz­ne fun­kcie za­pra­co­va­né pria­mo do UI.

TV je te­da bu­dúc­nosť os­lo­ve­nia cau­sal más a Mic­ro­soft nie je v pos­ky­to­va­ní TV slu­žieb žiad­ny no­vá­čik. Len pred pár dňa­mi pre­dal svoj Me­dia­room IPTV biz­nis Eric­sso­nu, kto­rý bol naj­roz­ší­re­nej­ším sof­tvé­rom pre set-top boxy. Od­te­raz sa bu­de pl­ne orien­to­vať na TV im­ple­men­tá­ciu v Xboxe a ten sa sta­ne pri­már­nym obý­vač­ko­vým za­ria­de­ním.

Xbox Mi­ni a spät­ná kom­pa­ti­bi­li­ta

Tie­to in­for­má­cie zá­ro­veň potvr­dzu­jú aj plá­ny Mic­ro­sof­tu vy­dať ore­za­ný Xbox 360 (Xbox Mi­ni/Xbox Gold), kto­rý by slú­žil pri­már­ne ako set-top box (bez me­cha­ni­ky a bez Ki­nec­tu, ale s mož­nos­ťou hra­nia hier pre Xbox 360). Xbox Mi­ni na­vy­še bu­de môcť byť pri­po­je­ný aj k Xboxu 720 a po­núk­ne spät­nú kom­pa­ti­bi­li­tu, bu­dú spo­je­né cez jed­no UI. Tak­že ak do Xboxu 720 vlo­ží­te hru pre Xbox 360, vy­pý­ta si pri­po­je­nie Xbox Mi­ni, ak ho má­te, hra sa spus­tí na Xbox Mi­ni a bu­de pre­ná­šať ob­raz na Xbox 720 v štý­le clou­do­vé­ho strea­min­gu.

Xbox Mi­ni bol navr­hnu­tý spo­lu s Xbox 720 a bu­dú sa dopĺňať (even­tuál­ne sa bu­dú dať k se­be ale­bo na se­ba aj pri­po­jiť). Sta­ré Xboxy 360 ne­bu­dú mať TV fun­kcie ani pre­po­je­nie s Xbox 720 pre spät­nú kom­pa­ti­bi­li­tu.

Xbox 720 ne­bu­de mu­sieť byť on-li­ne, ne­bu­de blo­ko­vať ba­zár

Na­vy­še to ce­lé vy­ze­rá tak, že fun­kcie always on­li­ne by vô­bec ne­mu­se­li sú­vi­sieť s hra­mi, kto­ré ju ne­pot­re­bu­jú. VGleaks naj­nov­šie potvr­dzuj­te tú­to mož­nosť a ho­vo­rí, že pre Xbox 720 ne­bu­de on-li­ne nut­né, bu­de pot­reb­né len pre TV služ­by a Xbox Mi­ni. Rov­na­ko Xbox 720 vraj ne­bu­de blo­ko­vať ba­zá­ro­vé hry.

V má­ji nám to Mic­ro­soft ce­lé potvr­dí ale­bo vy­vrá­ti. V no­vej ge­ne­rá­cii tak pod­ľa všet­ké­ho spo­loč­nosť po­núk­ne dve ver­zie kon­zo­ly: Xbox a Xbox Mi­ni. Veľ­ký Xbox by stál oko­lo 400 - 500 do­lá­rov, res­pek­tí­ve pri­me­ra­ne ce­ne PS4, ma­lý oko­lo 100 - 150 do­lá­rov a pos­tup­ne by nah­ra­dil sta­rý Xbox 360.

Zdroj: sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter