Samsung Galaxy S4 vs. Galaxy S III: Porovnanie parametrov

V New Yor­ku pred­sta­vil no­vú vlaj­ko­vú loď Ga­laxy S4. Všet­ci sú­čas­ní ma­ji­te­lia Ga­laxy S III sa tak ur­či­te pý­ta­jú, aké ino­vá­cie pri­ná­ša op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii. V po­rov­na­ní sa pre­to po­zrie­me, aké zme­ny uro­bil Sam­sung a čím chce za­ujať svo­jich ver­ných, ale aj no­vých zá­kaz­ní­kov v prie­be­hu toh­to ro­ka. Op­la­tí sa star­ší Ga­laxy S III vy­me­niť za no­vý S4? Po­rov­naj­me si ich bok po bo­ku.

Sam­sung Ga­laxy S III bol pred­sta­ve­ný ani nie pred ro­kom. Iš­lo vô­bec o pr­vý smar­tfón spo­loč­nos­ti, kto­rý bol vy­ba­ve­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Exynos a veľ­kým 4,8-pal­co­vým HD dis­ple­jom su­per AMO­LED. Vy­ro­be­ný je ce­lý z plas­tu, kto­ré­ho povrch je na pred­nej a za­dnej stra­ne lesk­lý. Sam­sung v mi­nu­lom ro­ku zjed­no­til di­zajn svo­jich za­ria­de­ní a zdá sa, že mu zos­ta­ne ver­ný aj no­vej sé­rii smar­tfó­nov Ga­laxy.

S4 je to­tiž z di­zaj­no­vej strán­ky veľ­mi po­dob­ný s pred­chá­dza­jú­cou ge­ne­rá­ciou. Za­ují­ma­vá no­vin­ka je však povr­cho­vá úp­ra­va, na kto­rej sú vi­di­teľ­né ma­lé bod­ky. Na ochra­nu dis­ple­ja bo­lo vô­bec po pr­výk­rát pou­ži­té od­ol­né sklo Go­ril­la Glass tre­tej ge­ne­rá­cie, kto­ré sľu­bu­je až troj­ná­sob­né zlep­še­nie od­ol­nos­ti pro­ti poš­kria­ba­niu a 40 % zní­že­nie poč­tu vi­di­teľ­ných škra­ban­cov.

Samsung_Galaxy_S3 copy.jpg

Sam­sung Ga­laxy S3

Obid­va te­le­fó­ny ma­jú tak­mer rov­na­ké roz­me­ry. Ga­laxy S4 je však o 0,3 mm vy­šší a o 0,5 mm už­ší. Na­priek to­mu sa spo­loč­nos­ti po­da­ri­lo do te­la za­ria­de­nia zmes­tiť väč­ší 5-pal­co­vý dis­plej a ba­té­riu s ka­pa­ci­tou až 2600 mAh. Kaž­dý rok vý­rob­co­via zvy­šu­jú aj vý­kon svo­jich za­ria­de­ní. Inak to nie je ani pri no­vom smar­tfó­ne Ga­laxy, kto­rý je v zá­vis­los­ti od tr­hu po­há­ňa­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Snap­dra­gon 600 ale­bo osem­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Exynos 5 Oc­ta. Op­ro­ti rok sta­ré­mu Ga­laxy S III, kto­rý dis­po­nu­je štvor­jad­ro­vým Exyno­som 4412, je ná­rast vý­ko­nu znač­ný.

Samsung-Galaxy-S4 copy.jpg

Sam­sung Ga­laxy S4

Pred­bež­né tes­ty 8-jad­ro­vej ver­zie uka­zu­jú, že S4 je mo­men­tál­ne naj­vý­kon­nej­ším smar­tfó­nom. V tes­te An­tu­tu zís­kal 25 900 bo­dov. Nap­ro­ti to­mu sto­jí Ga­laxy S III so svo­jím skó­re 16 300 bo­dov. Z vý­kon­nos­tnej strán­ky sa na no­vú vlaj­ko­vú loď spo­loč­nos­ti Sam­sung s Exynos 5 Oc­ta ne­chy­tá ani HTC One, kto­rý v An­tu­tu zís­kal 22 600 bo­dov. Otáz­ne je, či niek­to ta­ký­to vý­kon vy­uži­je, keď­že už te­raj­šie smar­tfó­ny z vý­kon­nos­tnej strán­ky ni­ja­ko ne­zaos­tá­va­jú. Na­ko­niec tre­ba len dopl­niť, že na Slo­ven­sku sa bu­de pre­dá­vať ver­zia so štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Snap­dra­gon 600, kto­ré­ho vý­kon bu­de už po­rov­na­teľ­ný aj s HTC One či s iný­mi za­ria­de­nia­mi s tým­to pro­ce­so­rom.

Sam­sung zlep­šil aj 5-pal­co­vý dis­plej, kto­rý pri­ná­ša vy­ššie full HD roz­lí­še­nie a no­vé us­po­ria­da­nie pixelov. Su­per AMO­LED v Ga­laxy S4 po­núk­ne do­ko­na­lé zob­ra­ze­nie čier­nej, ale aj vý­bor­né fa­reb­né po­da­nie a po­zo­ro­va­cie uh­ly. Op­ro­ti Ga­laxy S III ide o jed­nu z naj­vý­raz­nej­ších zmien, kto­rá by vás moh­la pres­ved­čiť o je­ho kú­pe.

Fo­toa­pa­rát v Ga­laxy S4 má roz­lí­še­nie 13 Mpix a je dopl­ne­ný o pred­nú 2 Mpix ka­me­ru. Sní­mač by mal byť rov­na­ký ako v prí­pa­de So­ny Xpe­rie Z a mal by si lep­šie po­ra­diť so scé­na­mi v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. Sním­ky vy­tvo­re­né Ga­laxy III nie sú na tom zle, no no­vý sní­mač v Ga­laxy S4 by ich mal z kva­li­ta­tív­nej strán­ky pre­ko­nať.

Z hľa­dis­ka sof­tvé­ru je no­vý smar­tfón Ga­laxy vy­ba­ve­ný naj­nov­ším An­droi­dom 4.2.2 a pou­ží­va­teľ­skou nad­stav­bou TouchWiz. Ga­laxy S III po ak­tua­li­zá­cii po­há­ňa An­droid 4.1.2 Jel­ly Bean. Op­ro­ti S4 je však ochu­dob­ne­ný naj­mä o no­vé fun­kcie, ako Dual Ca­me­ra, Air View, Smart Pau­se, Smart Scroll, Op­ti­cal Rea­der, Sam­sung Wat­chOn a ve­ľa ďal­ších. Ho­ci Ga­laxy S III by mal niek­to­ré fun­kcie pros­tred­níc­tvom ak­tua­li­zá­cie tiež zís­kať, ne­bu­de ich pod­po­ro­vať všet­ky.

Po­rov­na­nie pa­ra­met­rov:

  tabulka_porovnanie.jpg

Zá­ver

Op­la­tí sa Ga­laxy S III vy­me­niť za Ga­laxy S4? Ak pat­rí­te me­dzi nad­šen­cov tech­no­ló­gií, ur­či­te áno. No­vin­ka po­nú­ka pri rov­na­kých roz­me­roch väč­ší a kva­lit­nej­ší dis­plej, kto­rý umož­ňu­je ov­lá­da­nie ges­ta­mi. Ok­rem to­ho ju po­há­ňa vý­kon­nej­ší pro­ce­sor vrá­ta­ne väč­šej pa­mä­te RAM a vý­kon­nej­šie­ho gra­fic­ké­ho či­pu. Zlep­še­ní sa doč­kal aj fo­toa­pa­rát, kto­rý má ten­to­raz roz­lí­še­nie 13 Mpix. Naj­väč­ší­mi zme­na­mi však preš­la sof­tvé­ro­vá vý­ba­va, kto­rá za­hŕňa množ­stvo no­vých fun­kcií. Niek­to­ré z nich bu­dú dos­tup­né aj pre star­šie mo­de­ly za­ria­de­ní, no neo­ča­ká­vaj­te, že to bu­de tak sko­ro. Mys­lí­me si, že Sam­sung bu­de chcieť udr­žať ich exklu­zi­vi­tu čo naj­dlh­šie.

Čo sa tý­ka ce­ny, Sam­sung Ga­laxy S4 sa po uve­de­ní na trh bu­de pre­dá­vať za 668 €. Ga­laxy S III je mo­men­tál­ne dos­tup­ný v ce­ne za­čí­na­jú­cej sa na 402 €. Prá­ve tá by moh­la roz­hod­núť o tom, či sa pri kú­pe roz­hod­ne­te pre Ga­laxy S III ale­bo S4. Na tr­hu sú na­vy­še dos­tup­né aj ďal­šie smar­tfó­ny spa­da­jú­ce do ka­te­gó­rie high-end za­ria­de­ní, kto­ré bu­dú pre Ga­laxy S4 naj­väč­ší­mi sú­per­mi. Je to naj­mä no­vý HTC One či So­ny Xpe­ria Z. Na to, ako si bu­de Sam­sung Ga­laxy S4 po­čí­nať pri reál­nom tes­to­va­ní, si však mu­sí­me eš­te poč­kať.

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter