Samsung predstavil Galaxy S4ku. Reportáž z New Yorku minúta po minúte

Sam­sung ofi­ciál­ne pred­sta­vil svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď, "her excellen­cy" - Sam­sung Ga­laxy S4. Ne­ne­chaj­te si ujsť ži­vé spra­vo­daj­stvo z pred­sta­ve­nia no­vin­ky pria­mo z New Yor­ku mi­nú­tu po mi­nú­te. V člán­ku náj­de­te re­por­táž, ofi­ciál­nu špe­ci­fi­ká­ciu pro­duk­tu (na kon­ci člán­ku), fo­to­ga­lé­riu a mno­ho vi­deo ob­sa­hu.

6.png

Pr­vé doj­my:

On­drej Mac­ko, New York: Hlav­ným ťa­há­kom z poh­ľa­du fun­kcií je Air View a te­da mož­nosť ov­lá­dať te­le­fón ges­ta­mi a po­hyb­mi rúk nad te­le­fó­nom bez je­ho fy­zic­ké­ho do­ty­ku. Za­ují­ma­vá je aj mož­nosť vy­uži­tia dvoch ka­mier sú­čas­ne, naj­mä pri na­tá­ča­ní vi­dea a je­ho vý­sled­nom skla­da­ní do­ko­py. Tým­to fun­kciám sa ve­nu­jú aj pr­vé de­monštrá­cie.

Jo­zef Or­go­náš, Bra­tis­la­va: Osob­ne som od Sam­sun­gu ča­kal nie­čo eš­te o kú­sok re­vo­luč­nej­šie, aj keď ide o sku­toč­ne špič­ko­vý te­le­fón. Oce­ňu­jem naj­mä to, že sa Sam­sung sna­ží od­lí­šiť uni­kát­ny­mi fun­kcia­mi a vlas­tnou sof­tvé­ro­vou vý­ba­vou. Či bu­de mať ús­pech? Za­ru­če­ne, už len pre­to, že ide o nas­le­dov­ní­ka jed­né­ho z naj­pre­dá­va­nej­ších te­le­fó­nov na sve­te. A ús­pech to bu­de za­slú­že­ný.

Re­por­táž mi­nú­ta po mi­nú­te:

00:59 Sam­sung Un­pac­ked 2013 Epi­so­de 1 sa kon­čí. 3000 poz­va­ných hos­tí bu­de mať te­raz exklu­zív­nu mož­nosť sa zoz­ná­miť s no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou - Sam­sung Ga­laxy S4. Na mies­te je On­drej Mac­ko, ča­ká­me na ži­vé fo­tog­ra­fie a pr­vé doj­my. (PS: keď bo­la to­to epi­zó­da pr­vá, ako bu­de vy­ze­rať dru­há?)

5.png

00:58 Ce­na je pre náš trh sta­no­ve­ná na 669 Eur.

00:57 S-View Co­ver - ochran­né puz­dro, kto­ré poz­ná­me z Ga­laxy S III, ten­to raz však Sam­sung pri­dal prie­hľad­né mies­to, aby ste vi­de­li uda­los­ti na te­le­fó­nu.

00:56 S-Healt je por­tfó­lio prís­lu­šen­stva ku Ga­laxy S4-ke spo­lu s ap­li­ká­cia­mi ur­če­né pre "fit" zdra­vot­ný št­ýl.

00:55 Smart Scroll / Pau­se - te­le­fón sle­du­je va­še oči a keď sa naň pres­ta­ne­te po­ze­rať, za­sta­ví vi­deo, kto­ré prá­ve sle­du­je­te.

00:54 Air Ges­tu­re - te­le­fó­nu sa ne­mu­sí­te dot­knúť a mô­že­te pou­žiť ges­tá na ov­lá­da­nie te­le­fó­nu. Mô­že to byť prak­tic­ké, ak má­te nap­rík­lad špi­na­vé či mas­tné ru­ky.

00:52 Dual Vi­deo Call - vi­deo­ho­vo­ry s obid­vo­mi ka­me­ra­mi sú­čas­ne. Aj v rám­ci Chat-on. Osob­ne sí­ce ne­poz­nám ni­ko­ho, kto by Chat-on pou­ží­val, ale my­šlien­ka je to za­ují­ma­vá.

00:51 Group Play umož­ňu­je spo­jiť až osem Ga­laxy S4-iek do jed­né­ho hu­dob­né­ho sys­té­mu a preh­rať jed­nu pes­nič­ku na všet­kých za­ria­de­niach sú­čas­ne. Vy­tvo­rí­te si tak aký­si 8-ka­ná­lo­vý mo­bil­ný zvu­ko­vý sys­tém. Group Play pod­po­ru­je aj mul­tip­layer hry, či zdie­ľa­nie fo­tiek a os­tat­né­ho mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu.

00:48 Ga­laxy S4 je pr­vým smar­tfó­nom z di­el­ne Sam­sun­gu, kto­rý pod­po­ru­je bez­peč­nos­tné rie­še­nie Knox. Knox roz­de­lí te­le­fón na osob­nú a pra­cov­nú časť. V špe­ci­fi­ká­cii sme však ob­ja­vi­li, že Knox bu­de iba pre B2B ver­zie.

SpreadSound.jpg

No­vá fun­kcia pre­ne­sie hud­bu z jed­né­ho S4 na ďal­šie

Displej.jpg

Dis­plej S4 má špič­ko­vé fun­kcie, je mož­né ho ov­lá­dať aj v ru­ka­vi­ciach

Vyhotovenie.jpg

Te­lo je vy­ho­to­ve­ne z od­ol­né­ho po­ly­kar­bo­ná­tu

DualCamera.jpg

Jed­na z vy­ni­ka­jú­cich fun­kcií – Fo­tog­ra­fie na Sam­sung Galxy S4 mô­žu ob­sa­ho­vať zá­ber pred­nej i za­dnej ka­me­ry.

00:46 Dis­plej S4-ky rea­gu­je na do­ty­ky pr­stov, aj keď má­te ru­ka­vi­ce. "Glo­ve friend­ly" te­le­fó­nov má­me na tr­hu už via­ce­ro, je to veľ­mi prí­jem­né naj­mä v tých­to chlad­ných me­sia­coch.

00:44 Sam­sung Smart Switch je ap­li­ká­cia do PC, kto­rá umož­ní pre­niesť prak­tic­ky aký­koľ­vek ob­sah z aké­ho­koľ­vek te­le­fó­nu do Ga­laxy S4. Ta­kých­to sof­tvé­rov exis­tu­je via­ce­ro a žia­den ne­fun­gu­je prak­tic­ky po­riad­ne. Keď bu­de dos­ta­tok ča­su, to­to si ne­ne­chá­me ujsť vy­skú­šať.

00:43 S-Voi­ce Dri­ve - ako ná­zov na­po­ve­dá, ide o hla­so­vé ov­lá­da­nie te­le­fó­nu po­čas šo­fé­ro­va­nia.

00:42 Ho­me Sync s ka­pa­ci­tou 1 TB je váš do­má­ci cloud. Ide o sa­mos­tat­né har­dvé­ro­vé za­ria­de­nie pred­sta­ve­né na MWC 2013. Vďa­ka Ho­me Sync mô­že­te strea­mo­vať ob­raz bez­drô­to­vo na TV vo full HD.

00:38 Sto­ry Al­bum vy­tvo­rí fo­tog­ra­fie po­čas váš­ho ces­to­va­nia. A mô­že­te si ich ob­jed­nať ako fo­tok­ni­hu pria­mo z ap­li­ká­cie. Ob­jed­ná­va­nie bu­de dos­tup­né pre 70 kra­jín, Slo­ven­sko je za­tiaľ otáz­ne.

4.png

00:37 Adapt Dis­play pris­pô­so­bu­je jas dis­ple­ja pod­ľa zob­ra­zo­va­né­ho ob­ra­zu a oko­li­té­ho os­vet­le­nia.

00:35 S-Tran­sla­tor umož­ňu­je prek­la­dať z 9-tich rôz­nych ja­zy­kov vo ver­ziách text-to-speech aj speech-to-text. S-Tran­sla­tor je in­teg­ro­va­ný do Chat-on, e-mai­lu a ďal­ších ko­mu­ni­kač­ných pr­vkov.

3.png

00:33 Air View - všet­ky fun­kcie, kto­ré bo­li dos­tup­né s S-Pen, te­raz mô­že­te reali­zo­vať aj pr­stom.

00:31 Dual Ca­me­ra Mo­de - obe ka­me­ry (pred­ná aj za­dná) umož­ňu­jú za­zna­me­ná­vať vi­deo sú­čas­ne. A spra­viť tak vo vý­sled­nom efek­te vi­deo vo vi­deu. Burst Shot - 30 sní­mok na jed­no stla­če­nie. Dra­ma Shot - 100 sní­mok za 4 se­kun­dy, kto­ré sa da­jú zlo­žiť do ko­lá­že. Era­ser - umož­ňu­je vy­ma­zať ľu­dí z fo­tiek.

00:30 Tro­cha uvoľ­ne­nia, je čas na šou - sme pred­sa v Ra­dio Mu­sic Ci­ty Hall. Eš­te sme ani po­riad­ne ne­za­ča­li, ale dra­ma­tur­go­via sa na tom­to even­te dos­lo­va vy­bláz­ni­li.

2.png

00:26 Za­dná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 13 Mpix, pred­ná 2 Mpix. Ne­chý­ba ak­ce­le­ro­me­ter, di­gi­tál­ny kom­pas, proximi­ty sen­zor.

00:25 Z ko­nek­ti­vi­ty je k dis­po­zí­cii Blue­tooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, HSPA+ v rých­los­ti 42 Mbit/s a v LTE ver­ziách download do 100 Mbit/s. Infra­čer­ve­ný port slú­ži na náh­ra­du di­aľ­ko­vých ov­lá­da­ní.

00:24 Ka­pa­ci­ta ba­té­rie je 2600 mAh - ba­té­ria je od­ní­ma­teľ­ná. Vý­drž po­čas pred­sta­ve­nia uve­de­ná ne­bo­la.

00:23 5-pal­co­vý full HD AMO­LED dis­plej so 441 ppi (aj ofi­ciál­ne zdro­je sa lí­šia, niek­to­ré uvá­dza­jú 4,99). S4-ka vá­ži 130 gra­mov a jej hrúb­ka je 7,9 mm. Ope­rač­ná pa­mäť má veľ­kosť 2 GB, vnú­tor­ná flash pa­mäť bu­de na voľ­be pou­ží­va­te­ľa - 16/32/64 GB.

  Mobil2.jpg

00:21 K dis­po­zí­cii bu­de 3G aj LTE ver­zia (CAT 3). Na pó­dium pri­chá­dza mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti Sam­sung. Poď­me sa po­zrieť na tech­nic­ké de­tai­ly.

00:19 Sam­sung Ga­laxy S4 - tak znie ofi­ciál­ny ná­zov naj­nov­šie­ho prí­ras­tku v ro­di­ne Ga­laxy. Bu­de sa pre­dá­vať u 327 ope­rá­to­rov v 155 kra­ji­nách už od ap­rí­la.

JKShin.jpg  

00:16 Smart Scroll, Smart Pau­se, Air View, S Tran­sla­tor, Group Play, Ho­me Sync, bez­peč­nos­tné rie­še­nie Knox - no­vé fun­kcie no­vej vlaj­ko­vej lo­de Sam­sun­gu.

00:13 Za zvu­ku ope­ry vchá­dza na ja­vis­ko JK Shin - naj­vyš­ší pred­sta­vi­teľ mo­bil­nej di­ví­zie Sam­sun­gu.

00:11 Za­čí­na­me. "We are rea­dy 4 the show". My ho­vo­rí­me, áno.

Uvod.jpg

Za­čia­tok tla­čo­vej kon­fe­ren­cie s pred­sta­ve­ním Ga­laxy S4.

00:03 Opo­na zos­tá­va za­tiaľ za­tiah­nu­tá,

smeVovnutri.jpg  

23:55 Pri­po­jiť sa na inter­net s Ra­dio Ci­ty Mu­sic Hall je tak­mer ne­mož­né. Cez 3000 no­vi­ná­rov sna­žiac sa o pri­po­je­nie a po­sie­la­nie veľ­koob­je­mo­vých dát - to­to nez­vlád­ne žia­den ope­rá­tor. Wi-Fi? Bez šan­ce. V ži­vom vy­sie­la­ní na YouTu­be sle­du­je pre­nos už 305 000 ľu­dí.

23:54 Dis­plej s hus­to­tou pixlov 441 ppi bu­de chrá­ne­ný Cor­ning Go­ril­la Glass tre­tej ge­ne­rá­cie. GSMa­re­na už prip­ra­vi­la de­tail­nú špe­ci­fi­ká­ciu.

23:45 Ako prá­ve mo­de­rá­tor ozná­mil, "Show will be­gin in 15 mi­nu­tes".

23:26 Viac ako 100-ti­síc ľu­dí má na­la­de­ných ži­vé vy­sie­la­nie a to eš­te ani ne­za­ča­lo. Uvi­dí­me, kam to­to čís­lo po­ras­tie. Ak bol do­te­raz líd­rom na po­li mo­bil­né­ho mar­ke­tin­gu App­le, Sam­sung sa tou­to ak­ciou k ne­mu vý­raz­ne prib­lí­žil. Na por­tá­loch ve­nu­jú­cich sa mo­bil­né­mu sve­tu a naj­rôz­nej­ších fó­rach sa "ne­rie­ši" prak­tic­ky nič iné, ako Sam­sung Ga­laxy S 4.

23:02 Aj tak­to sa dá ľu­dí na­lá­kať, aby sle­do­va­li pred­sta­ve­nie Sam­sung Ga­laxy S 4 pria­mo na veľ­kop­loš­ných ob­ra­zov­kách Ti­mes Square.

Video:


23:00 Zos­tá­va pos­led­ných 60 mi­nút do ofi­ciál­ne­ho štar­tu tla­čo­vej kon­fe­ren­cie. "Plea­se, stand by".

22:39 Tea­sin­go­vé billboar­dy na no­vý pro­dukt sú tak­mer vša­de na Ti­mes Square.

ReklamaNovanaTimesSquare.jpg

22:37 Zá­stup­ca PC RE­VUE (On­drej Mac­ko) sa prá­ve pre­su­nul do Ra­dio Ci­ty Mu­sic Hall.

RadioCity.jpg

22:35 Sam­sung Orb - no­vé mož­nos­ti pa­no­ra­ma­tic­ké­ho fo­te­nia, kto­ré poz­ná­me z IOS. Sam­sung už má však po­da­né pa­ten­ty na tvor­bu 3D ob­ra­zu aj pri sní­ma­ní je­di­ným ob­jek­tí­vom. Bu­de už tá­to "fea­tu­re" aj v S4-ke? O tom mier­ne po­chy­bu­je­me.

panorama.png

22:20 Quick Char­ge - na­bi­tie te­le­fó­nu za dvoj­ná­sob­ne krat­ší čas? Doz­vie­me sa už za me­nej ako dve ho­di­ny.

22:15 A dve mi­nú­ty na to uz­rel svet­lo sve­ta ďal­ší benchmark. Quad­rant Stan­dard uká­zal bru­tál­ny vý­kon S4-ky.

Galaxy-S4-benchmarks.jpg

22:13 Pr­vé benchmar­ky server­u An­droi­dAut­ho­ri­ty však až tak skve­lé vý­sled­ky neu­ka­zu­jú. Te­da, pa­tria k špič­ke, ale HTC One bu­de oči­vid­ne so Snap­dra­go­nom 600 sil­ná kon­ku­ren­cia.

Galaxy-S4-Antutu.jpg

22:12 Osem­jad­ro­vý Sam­sung Exynos Oc­ta 5140 s tak­tom 1,8 GHz by mal byť zá­ru­kou po­riad­ne­ho vý­ko­nu. Uni­ka­jú už aj pr­vé benchmar­ko­vé tes­ty.

Exynos-5.jpg

22:06 Na sve­te je už pr­vé po­rov­na­nie fo­tog­ra­fií zo sú­bo­ja Sam­gung Ga­laxy S IV vs So­ny Xpe­ria Z vs iP­ho­ne 5. De­tai­ly si mô­že­te pre­zrieť na rus­kom server­i mo­bil­tel­fon.ru.

21:34 Sil­nou strán­kou no­vé­ho PHO­LED dis­ple­ja (no­vá ma­ti­ca s dvoj­ná­sob­ným poč­tom ze­le­ných sub­pixlov) bu­dú pod­ľa toh­to zdro­ja pre­cho­dy si­vej:

grayscale.jpg

21:28 Eš­te ani ne­bol pred­sta­ve­ný, už ho stih­li poš­kria­bať. Ma­jú Čí­ňa­nia nao­zaj ale reál­ny kus?

poskriabanie.jpg

21:19 Ak vie­te po čín­sky, server www.it168.com po­nú­ka už te­raz de­tail­nú re­cen­ziu Sam­sung Ga­laxy S 4. Tu ani Goog­le Tran­sla­te veľ­mi ne­po­mô­že.

21:15 Vra­cia sa do­ba infra­čer­ve­ných por­tov? Vý­rob­co­via po­cho­pi­li (ako napr. HTC pri svo­jej no­vej vlaj­ko­vej lo­di One), že ov­lá­da­nie te­le­ví­zo­ra, set-top-boxu či blu-ray preh­rá­va­ča cez te­le­fón mô­že byť zá­ba­va. Jed­na zo štú­dií ho­vo­rí, že viac ako 70% ľu­dí má po­čas ve­čer­né­ho sle­do­va­nia fil­mu pri se­be bliž­šie te­le­fón ako di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. Ga­laxy S 4 by mal mať tak­tiež IR port.

21:11 Prip­ra­ví Sam­sung aj iné prek­va­pe­nia eš­te dnes? Do­vo­liť si ta­kú­to pre­mié­ru mô­že iba má­lok­to­rá fir­ma. Šuš­ká aj o no­vom lo­gu kó­rej­skej spo­loč­nos­ti.

21:08 Ana­ly­tik Gar­tne­ru, Mi­chael Gar­ten­berg tvr­dí, že pou­ží­va­te­ľom je zväč­ša jed­no, aký har­dvér sa uk­rý­va vo vnút­ri te­le­fó­nu, dô­le­ži­tý je ob­sah a služ­by, kto­ré smar­tfón po­núk­ne.

21:05 Ofi­ciál­ny za­čia­tok je 19:00 EST ča­su v USA. U nás (GMT + 1) za­čne pred­sta­ve­nie o pol­no­ci . Ak vám v ča­so­vom vý­poč­te ho­din­ka "chý­ba", dô­vo­dom je dneš­ný ča­so­vý po­sun v USA.

21:02 Ra­dio Mu­sic Ci­ty Hall poj­de tri­ti­síc no­vi­ná­rov z ce­lé­ho sve­ta. Je pl­no.

20:58 Neo­fi­ciál­nu špe­ci­fi­ká­ciu náj­de­te v tom­to člán­ku niž­šie. Ih­neď po pred­sta­ve­ní ju bu­de­me ak­tua­li­zo­vať na ofi­ciál­nu. Mno­ho sa však me­niť ne­bu­de, čín­ske server­y už od­pub­li­ko­va­li po­mer­ne de­tail­né re­cen­zie.

20:55 The Ver­ge pri­ná­ša ďal­šiu zbier­ku unik­nu­tých fo­tog­ra­fií.

20:53 Za pos­led­né týž­dne unik­nu­té fo­tog­ra­fie s plas­to­vým te­lom prav­de­po­dob­ne ne­bu­dú reál­ne. No­vý di­zajn a pou­ži­té ma­te­riá­ly Sam­sung za­tiaľ sta­ros­tli­vo strá­ži.

20:49 Fun­kcia Smar­tPau­se za­sta­ví v spo­lup­rá­ci so sys­té­mom sle­do­va­nia očí (eye trac­king) vi­deo vo chví­li, keď sa na vi­deo pres­ta­ne­te po­ze­rať.

19:35 Keď sa prib­lí­ži­te pr­stom napr. v ga­lé­rii ob­ráz­ku, vy­tvo­rí sa zväč­še­ný náh­ľad. Tzv. floa­ting touch mô­že mať aj ďal­šie vy­uži­tie. Ako to vy­ze­rá si mô­že­te po­zrieť na tom­to unik­nu­tom vi­deu.

Video:


19:07 Na svet­lo sve­ta uni­ka­jú pr­vé zá­be­ry reál­nych te­le­fó­nov.

18:02 Súhrn neo­fi­ciál­nych in­for­má­cii si mô­že­te pre­čí­tať v tej­to sprá­ve. Čo všet­ko bu­de a ne­bu­de prav­di­vé vo fi­nál­nom pro­duk­te, za doz­vie­me čos­ko­ro.

17:36 Do ofi­cál­ne­ho od­ha­le­nia zos­tá­va nie­čo vy­še 6 ho­dín.

17:29 Sam­sung prip­ra­vil aj ži­vý vi­deo pre­nos pria­mo z New Yor­ku, náj­de­te ho hneď pod čas­ťou "Mi­nú­ta po mi­nú­te".

17:15 Ofi­ciál­na tla­čo­vá sprá­va by ma­la byť od­os­la­ná pres­ne o pol­no­ci náš­ho ča­su.

16:24 Na Ti­mes Square sto­jí ce­lý čas pos­ta­ve­ná ob­rov­ská rek­la­ma na Ga­laxy S IV.

Video:


Ofi­ciál­na špe­ci­fi­ká­cia

Pro­ce­sor: osem­jad­ro­vý Sam­sung Exynos 5 1,6 GHz ale­bo štvor­jad­ro­vý Qual­comm Snap­dra­gon S4 Pro 1,9 GHz (v zá­vis­los­ti od kra­ji­ny pre­da­ja), na Slo­ven­sku ako aj v ce­lej Euró­pe bu­de pou­ži­tý štvor­jad­ro­vý Qual­comm

Dis­plej: 5-pal­co­vý Full HD Su­per AMO­LED (1920 × 1080 pixlov), 441 ppi

RAM: 2 GB

Inter­ná pa­mäť: 16/32/64 GB

Exter­ná pa­mäť: mic­roSD do 64 GB

Fo­toa­pa­rát: 13 Mpix, BSI sen­zor, full HD vi­deo @ 30fps

Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 4.2.2

Dá­to­vé pre­no­sy: GSM, WCDMA, HSPA+ (42 Mbit/s download), LTE (aj v Európ­skych mo­de­loch)

Ba­té­ria: 2600 mAh

Hmot­nosť: 130 gra­mov

Roz­me­ry:  136,6 × 69,8 × 7,9

Ďal­šie: NFC, GPS, GLO­NASS, MHL 2.0, ak­ce­le­ro­me­ter, di­gi­tál­ny kom­pas, proximi­ty sen­zor, gy­ro, ba­ro­me­ter, IR, tem­plo­mer a vl­hko­mer


Poz­ri­te si ofi­ciál­ny tea­ser na Sam­sung Ga­laxy S IV.

Video:


Video:

Fak­ty o pred­sta­ve­ní Ga­laxy S IV:

Smar­tfón bu­de pred­sta­ve­ný na špe­ciál­nej uda­los­ti v New Yor­ku v Ra­dio Ci­ty Mu­sic Hall. Pred­sta­ve­nie sa ko­ná dnes, 14. 3. 2013 od 19. do 21. ho­di­ny mies­tne­ho ča­su na Ti­mes Square v cen­tre New Yor­ku.

Zo Slo­ven­ska priš­lo päť no­vi­ná­rov: za­stú­pe­nie PC RE­VUE, Tech­box, Fo­ny.sk, Zi­ve.sk a Mo­jAn­droid.sk. Na pred­sta­ve­ní sa zú­čas­tňu­jú aj par­tne­ri fir­my Sam­sung na Slo­ven­sku, pre­dov­šet­kým sú tu zá­stup­co­via te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov. Dneš­ný prog­ram má­me na­bi­tý od rá­na.

Naj­prv je to pre­hliad­ka mes­ta, nas­le­du­je obed v bu­do­ve Em­pi­re Sta­te Buil­ding a po­tom sa pre­sú­va­me na ve­čer­né pred­sta­ve­nie. Mes­to je na pred­sta­ve­nie prip­ra­ve­né, je tu via­ce­ro pla­gá­tov, kto­ré upo­zor­ňu­jú na ten­to Un­pac­ked Event.

TimesSquare.jpeg

InzerciaNaGalaxyS4.jpg

On­drej Mac­ko, New York

Jo­zef Or­go­náš, Bra­tis­la­va

Galéria k článku:


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter