HTC One: Poznáme cenu a začiatok predaja na Slovensku

Vče­ra pred­sta­vi­lo HTC svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď, mo­del HTC One, už ofi­ciál­ne aj pre náš trh. Vy­no­ve­né roz­hra­nie Sen­se, ži­vá plo­cha Blin­kFeed, uni­kát­na kom­bi­ná­cia vi­dea a fo­tiek Zoe a hud­ba cez dvo­ji­cu rep­ro­duk­to­rov, ozna­čo­va­ná ako Boom­Sound.

K to­mu špič­ko­vý di­zajn z jed­né­ho ku­sa hli­ní­ka a fo­toa­pa­rát Ultra­Pixel. Na­vy­še 4,7-pal­co­vý full HD dis­plej a všet­ky tech­no­ló­gie, kto­ré si dnes v te­le­fó­ne asi vie­te pred­sta­viť: GPS, GLO­NASS, Wi-Fi, NFC, LTE.

HTC do tla­čid­la vy­pnu­tia „in­teg­ro­va­lo" infra­čer­ve­ný sen­zor, kto­rý s fun­kciou Sen­se TV umož­ní ov­lá­dať te­le­ví­zor, set-top box, do­má­ce ki­ná, preh­rá­va­če atď. One si sám stiah­ne ov­lá­da­cie IR kó­dy aj pre po­riad­ne sta­ré prís­tro­je, čer­pá z on-li­ne da­ta­báz. Sme ta­kis­to zve­da­ví, ako to bu­de s vý­ko­nom a vý­dr­žou 2300 mAh ba­té­rie.

1.JPG

HTC sta­vi­lo na jed­nu kar­tu, kto­rá bu­de stáť vo voľ­nom pre­da­ji 650 eur s DPH a bu­dú ju po­nú­kať v strie­bor­nej a čier­nej far­be všet­ci ope­rá­to­ri na Slo­ven­sku. Vy­jde HTC ten­to krok? Mi­ni­mál­ne bu­de pod­po­re­ný naj­ma­sív­nej­šou rek­lam­nou kam­pa­ňou v his­tó­rii tej­to znač­ky.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter