Rebríček TOP 20 najvýkonnejších androidových smartfónov za rok 2012

An­Tu­Tu pat­rí v sú­čas­nos­ti me­dzi naj­uz­ná­va­nej­šie benchmar­ko­vé ap­li­ká­cie dos­tup­né na Goog­le Play. Vo ver­zii 3.0 vý­vo­já­ri zlep­ši­li spô­sob hod­no­te­nia vý­ko­nu, kto­rý je ob­jek­tív­nej­ší a do­ká­že zme­rať sku­toč­ný vý­kon či­pov. An­Tu­Tu zve­rej­nil reb­rí­ček TOP 20 naj­vý­kon­nej­ších smar­tfó­nov v mi­nu­lom ro­ku.

Na pr­vom mies­te sa umies­tnil Asus Pad­Fo­ne 2, kto­rý so svo­jím skó­re prib­li­žu­jú­cim sa k 21 000 po­ra­zil Xiaomi Mi 2, LG Op­ti­mus G, Nexus 4, HTC Droid DNA ale­bo aj Sam­sung Ga­laxy No­te II. TOP 20 má však aj jed­no prek­va­pe­nie v po­do­be Mo­to­ro­ly Razr i s jed­no­jad­ro­vým pro­ce­so­rom od In­te­lu, kto­rá po­ra­zi­la iné smar­tfó­ny vy­ba­ve­né dvoj­jad­ro­vý­mi čip­mi.

image002.png

Do zoz­na­mu naj­vý­kon­nej­ších smar­tfó­nov sa dos­ta­li len tie za­ria­de­nia, kto­ré v tes­toch do­sa­ho­va­li naj­vyš­šie prie­mer­né skó­re. Vý­vo­já­ri ap­li­ká­cie po­rov­na­li vý­sled­ky so všet­ký­mi za­ria­de­nia­mi v da­ta­bá­ze, ku kto­rým ma­li dos­ta­tok re­le­van­tných vý­sled­kov.

top20_best_performance_android_phone_stables.jpg

Asus Pad­Fo­ne 2 bol ozna­če­ný za za­ria­de­nie s naj­lep­ším kom­plexným vý­ko­nom, kto­ré kom­bi­nu­je mo­bil­ný te­le­fón a tab­let. Vy­so­ké skó­re do­sia­hol vďa­ka 2 GB RAM a vý­kon­né­mu pro­ce­so­ru Snap­dra­gon S4 Pro od Qual­com­mu, kto­rý má šty­ri jad­rá pra­cu­jú­ce na maximál­nej frek­ven­cii 1,5 GHz. Je­ho pria­ma sú­časť je aj vý­kon­ná gra­fi­ka Ad­re­no 320.

V tom­to ro­ku oča­ká­va­me, že v benchmar­koch bu­de kra­ľo­vať Sam­sung Ga­laxy S IV, HTC One a za­ria­de­nia s no­vým či­pom od spo­loč­nos­ti NVI­DIA. Ten vo vý­sled­koch An­Tu­Tu do­sia­hol do­te­raz naj­vyš­šie skó­re, kto­ré prek­ro­či­lo hra­ni­cu 30 000 bo­dov. O ti­tul naj­vý­kon­nej­šie­ho smar­tfó­nu v ro­ku 2013 za­bo­ju­je aj ino­vo­va­ný Pad­Fo­ne In­fi­ni­ty, kto­rý spo­loč­nosť Asus pred­sta­vi­la na toh­to­roč­nom Kon­gre­se mo­bil­ných tech­no­ló­gií v Bar­ce­lo­ne.

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter