Samsung Galaxy S IV: Všetky novinky na jednom mieste

samsung-times-square-galaxy-s4-pozvanka.jpg Pred­sta­ve­nie jed­né­ho z naj­oča­ká­va­nej­ších smar­tfó­nov ro­ka je pod­ľa ofi­ciál­ne­ho vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti sta­no­ve­né na 14. mar­ca 2013 v New Yor­ku. Sam­sung poz­val v ten­to deň mno­hých no­vi­ná­rov, no aj sa­mot­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí na Ti­me Square mô­žu sle­do­vať ži­vý stream z uda­los­ti a do­kon­ca aj od­skú­šať za­ria­de­nia vo vlas­tných ru­kách.

Naj­nov­šie unik­li na ve­rej­nosť sprá­vy prez­rá­dza­jú­ce zrej­me naj­dô­le­ži­tej­šie in­for­má­cie a to pa­ra­met­re za­ria­de­nia. Po­chá­dza­jú z vý­sled­kov vý­kon­nos­tných tes­tov ap­li­ká­cie An­tu­tu benchmark, kde Ga­laxy S IV do­sia­hol skó­re 24,894 bo­dov.

V po­rov­na­ní s naj­vý­kon­nej­ší­mi za­ria­de­nia­mi kon­ku­ren­cie je na tom naj­lep­šie, keď­že HTC One zís­kal pri rov­na­kom tes­te 22,678 bo­dov a Xpe­ria Z 20,794. Na zá­kla­de úda­jov z tes­tu, no­vú vlaj­ko­vú loď spo­loč­nos­ti Sam­sung bu­de po­há­ňať 8-jad­ro­vý pro­ce­sor Exynos 5 Oc­ta s tak­tom 1,8GHz, gra­fic­ký čip PowerVR SGX 544MP a 2 GB pa­mä­te RAM.

Pod­ľa niek­to­rých špe­ku­lá­cií mal byť ten­to pro­ce­sor v niek­to­rých kra­ji­nách nah­ra­de­ný či­pom Snap­dra­gon 600, kvô­li chý­ba­jú­cej pod­po­re pre LTE, no tie­to tes­ty uka­zu­jú opak. Pred­ná stra­na smar­tfó­nu bu­de niesť veľ­ký 4,99-pal­co­vý dis­plej s Full HD roz­lí­še­ním. Veľ­ký zá­ujem vy­vo­lá­va 13M­pix fo­toa­pa­rát s LED bles­kom a na­tá­ča­ním Full HD vi­dea a mno­hí fa­nú­ši­ko­via sú zve­da­ví, ako si po­ra­dí s kon­ku­ren­ciou.

Vnú­tor­ná pa­mäť má mať veľ­kosť 16 ale­bo 32 GB, no o roz­ší­re­ní po­mo­cou mic­roSD slo­tu sa ne­ho­vo­rí. S 4 má byť vy­ba­ve­ná všet­ký­mi bež­ný­mi bez­drô­to­vý­mi tech­no­ló­gia­mi, ako WiFi, Blue­tooth 4.0, NFC, GPS a pod­po­ro­vať má aj rých­lu dá­to­vú sieť LTE. Ce­lé za­ria­de­nie má po­há­ňať An­droid 4.2 Jel­ly Bean.

O sa­mot­nom dis­ple­ji unik­lo hneď nie­koľ­ko špe­ku­lá­cií. Spo­loč­nosť vraj upus­ti­la od vý­ro­by AMO­LED dis­ple­ja, kto­rý má prob­lém vy­ro­biť vo Full HD roz­lí­še­ní a Ga­laxy S IV má byť vy­ba­ve­ná So­Lux dis­ple­jom. Tech­nic­ké de­tai­ly ne­bo­li uve­de­né, no kva­li­ta­tív­ne má byť na rov­na­kej úrov­ni, ako Su­per LCD 3 pou­ži­tý v HTC One. Iné in­for­má­cie tvr­dia o pou­ži­tí no­vé­ho roz­lo­že­nia pixelov AMO­LED dis­ple­ja, kto­rým mô­že Sam­sung na­vý­šiť roz­lí­še­nie dis­ple­ja až nad hod­no­tu 440 ppi.

Tá­to in­for­má­cia sa zdá byt vie­ro­hod­nej­šia, na­koľ­ko po­čas CES 2013 uvied­la spo­loč­nosť, že v pr­vom kvar­tá­li toh­to ro­ka bu­de mať k dis­po­zí­cií dis­plej s hus­to­tou 440 ppi a veľ­kos­ťou 4,99 pal­cov, čo hrá do ka­rát pred­chá­dza­jú­cej sprá­ve o har­dvé­ro­vej špe­ci­fi­ká­cii.

Ok­rem to­ho má byť dis­plej vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou maXTouch S, kto­rá umož­ní vy­uží­vať bez­kon­tak­tné ges­tá a pris­pe­je k vy­tvo­re­niu ten­šie­ho a ľah­šie­ho za­ria­de­nia. Tá­to tech­no­ló­gia do­kon­ca umož­ňu­je vy­uži­tie sty­lu­su, no Sam­sung by tým­to od­strá­nil hlav­ný ťa­hák ra­dy za­ria­de­ní Ga­laxy No­te.

Samsung-nove-rozlozenie-pixelov-galaxy-s-iv.jpg

Po strán­ke di­zaj­nu sa to­ho vie naj­me­nej a za­tiaľ sa neob­ja­vi­la ani fo­tog­ra­fia smar­tfó­nu v pl­nej svo­jej krá­se. Špe­ku­lu­je sa o tom, že spo­loč­nosť zos­ta­ne pri ove­re­nom návr­hu s fy­zic­kým ho­me tla­čid­lom, po­dob­ne ako sme to moh­li vi­dieť na kaž­dom za­ria­de­ní Ga­laxy S sé­rie.

Pod­ľa rus­ké­ho no­vi­ná­ra El­da­ra Mur­ta­zi­na bu­de Sam­sung Ga­laxy S IV vy­ro­be­ný z po­dob­né­ho ma­te­riá­lu ako pred­chá­dza­jú­ci mo­del. V tom­to prí­pa­de by zís­kal navrch di­zajn ne­dáv­no pred­sta­ve­né­ho HTC One, kto­ré­ho konštruk­cia je vy­ro­be­ná z hli­ní­ka.

Sam­sung v mi­nu­los­ti po­žia­dal o re­gis­trá­ciu ochran­ných zná­mok "Eye Pau­se" a "Eye Scroll", čím potvr­dil ďal­ší vý­voj in­te­li­gen­tné­ho sle­do­va­nia pou­ží­va­te­ľa po­mo­cou pred­nej 2.1 Mpx ka­me­ry. Pr­vá fun­kcia bu­de ur­če­ná na za­sta­ve­nie preh­rá­va­né­ho vi­dea vždy, keď sa po­zrie­te mi­mo ob­ra­zov­ku smar­tfó­nu a dru­há vám umož­ní po­sú­vať webo­vé strán­ky ale­bo elek­tro­nic­ké kni­hy tým, že sa po­zrie­te nap­rík­lad na spod­nú časť te­le­fó­nu. V sú­vis­los­ti s tým­to sa pred­pok­la­dá, že fun­kcie bu­dú sú­čas­ťou no­vej ver­zie pou­ží­va­teľ­skej nad­stav­by TouchWiz, kto­rú Sam­sung pred­sta­vu­je kaž­dý rok.

Exis­ten­ciu no­vých fun­kcií Eye Pau­se" a "Eye Scroll" potvr­dzu­jú aj no­vé screen­sho­ty, v kto­rých sa však vo­la­jú Smart Pau­se a Smart Scroll. No­vé fun­kcie vy­uží­va­jú pred­nú ka­me­ru a zdá sa, že pre ov­lá­da­nie po­sú­va­nia bu­dú vy­uží­vať sle­do­va­nie po­hy­bu hla­vy. Ver­ti­kál­nym po­hy­bom sa ria­di rých­losť po­sú­va­nia. Za­ují­ma­vou je fun­kcia s náz­vom Smart Pau­se, kto­rá auto­ma­tic­ky po­zas­ta­ví vi­deo vte­dy, keď sa ne­bu­de­te po­ze­rať na te­le­fón.

Ďal­šou no­vin­kou zo sof­tvé­ro­vej strán­ky smar­tfó­nu bu­de no­vá fun­kcia pre vy­tvá­ra­nie 360 stup­ňo­vých pa­no­ra­ma­tic­kých fo­tog­ra­fií s náz­vom Sam­sung Orb. Pod­ľa sof­tvé­ro­vé­ho in­ži­nie­ra, kto­rý pra­cu­je na vý­vo­ji Ga­laxy S IV bu­de ob­do­bou Goog­lov­ské­ho Pho­to Sphe­re.

Samsung-Galaxy-S4-Orb-400x250.jpg

Žiad­na z uve­de­ných in­for­má­cií nie sú ofi­ciál­ne potvr­de­né spo­loč­nos­ťou Sam­sung a po­va­žu­je­me ich za špe­ku­lá­cie. Mys­lí­me si, že štvr­tá ge­ne­rá­cia vlaj­ko­vej lo­di Ga­laxy S IV nás eš­te nie­čím prek­va­pí, no ne­zos­tá­va nám nič iné než ča­kať ne­ce­lé dva týž­dne na pred­sta­ve­nie v New Yor­ku.

Video:


Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter