Samsung Galaxy S IV: Technické špecifikácie, výsledok benchmarku [UPDATE]

Ani nie dva týž­dne os­tá­va­jú do pred­sta­ve­nia no­vej vlaj­ko­vej lo­de Sam­sun­gu, čo zna­me­ná, že v naj­bliž­ších dňoch sa bu­dú o nej čo­raz viac ob­ja­vo­vať no­vé do­ha­dy a in­for­má­cie. Naj­nov­šie sa na ve­rej­nosť dos­ta­li ďal­šie vý­sled­ky benchmar­ku An­tu­tu, kde Ga­laxy S IV do­sia­hol skó­re 24 894 bo­dov.

Samsung-Galaxy-S4.jpg

V po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou je na tom o nie­čo lep­šie, keď HTC One zís­kal pri rov­na­kom tes­te 22 678 bo­dov a Xpe­ria Z 20 794. Tes­ty z An­tu­tu benchmark nám však aj potvr­di­li tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie za­ria­de­nia, kto­ré by ma­lo byť po­há­ňa­né 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom Exynos 5 Oc­ta s tak­tom 1,8 GHz a 2 GB RAM.

Ďal­šie pa­ra­met­re sú nas­le­du­jú­ce:

- 4,99-pal­co­vý dis­plej s full HD roz­lí­še­ním
- Gra­fi­ka PowerVR SGX 544MP
- 16/32 GB vnú­tor­ná pa­mäť
- 13 Mpix fo­toa­pa­rát s LED bles­kom a na­tá­ča­ním full HD vi­dea
- 2,1 Mpix pred­ná ka­me­ra
- Wi-Fi, Blue­tooth 4.0, NFC, GPS, pod­po­ra LTE
- An­droid 4.2 Jel­ly Bean

Otáz­ne stá­le os­tá­va pou­ži­tie 8-jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra, kto­rý by mal byť v niek­to­rých re­gió­noch nah­ra­de­ný či­pom Snap­dra­gon 600 od Qual­com­mu. Je to naj­mä z to­ho dô­vo­du, že pro­ce­sor od Sam­sun­gu pô­vod­ne ne­mal pod­po­ru pre sie­te LTE, no pod­ľa naj­nov­ších tes­tov Ga­laxy S IV s Exynos 5 Oc­ta ko­nek­ti­vi­tou LTE dis­po­nu­je.

Pô­vod­né do­ha­dy to­tiž naz­na­čo­va­li, že spo­loč­nosť by moh­la pre rôz­ne re­gió­ny po­nú­kať dve ver­zie smar­tfó­nu: jed­nu s či­pom Snap­dra­gon 600 pre re­gió­ny s roz­ší­re­nou sie­ťou LTE a dru­hú s Exynos 5 Oc­ta pre kra­ji­ny bez LTE.

Sam­sung, sa­moz­rej­me, za­tiaľ nič ofi­ciál­ne ne­potvr­dil, tak­že sa stá­le po­hy­bu­je­me v hla­di­ne špe­ku­lá­cií. Už čos­ko­ro sa však doz­vie­me všet­ky pod­rob­nos­ti, keď spo­loč­nosť 14. mar­ca Ga­laxy S IV pred­sta­ví v New Yor­ku. My tam tiež bu­de­me, tak­že sa mô­že­te te­šiť na exklu­zív­ne in­for­má­cie a ži­vé fo­tog­ra­fie za­ria­de­nia pria­mo z toh­to po­du­ja­tia.

Ak­tua­li­zá­cia:

Pod­ľa rus­ké­ho no­vi­ná­ra El­da­ra Mur­ta­zi­na bu­de Sam­sung Ga­laxy S IV vy­ro­be­ný z po­dob­né­ho ma­te­riá­lu ako S III - te­da z plas­tu. Ta­kis­to in­for­mo­val o tom, že S IV už vstú­pi­la do ma­so­vej vý­ro­by, tak­že mô­že­me oča­ká­vať aj sko­rý za­čia­tok pre­da­ja toh­to smar­tfó­nu.

Ak­tua­li­zá­cia 2:

Ob­ja­vi­la sa pr­vá upú­tav­ka na pred­sta­ve­nie Ga­laxy S IV.

Video:


Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter