Päť spôsobov, ako môže nový Samsung Galaxy S IV poraziť iPhone

Sam­sung pred­sta­ví svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď 14. mar­ca. Ho­ci vie­me, že no­vý te­le­fón sa bu­de vo­lať Sam­sung Ga­laxy S IV, ne­vie­me, čo všet­ko nám po­núk­ne. Sam­sung je mo­men­tál­ne naj­väč­ším vý­rob­com mo­bil­ných te­le­fó­nov a s Ga­laxy S IV bu­de chcieť zís­kať ti­tul naj­ob­ľú­be­nej­šie­ho te­le­fó­nu na sve­te. Server mas­hab­le.com prip­ra­vil zoz­nam pia­tich spô­so­bov, ako by mo­hol Sam­sung us­pieť.

galaxys4_272.jpg

1. Hy­pe efekt

Je prav­da, že dnes je pre vý­rob­cov po­mer­ne zlo­ži­té ohú­riť pou­ží­va­te­ľa, ale ako do­ka­zu­je Blac­kBerry Z10, stá­le sa dá ino­vo­vať - ten­to te­le­fón sní­ma do­ty­ko­vé ges­tá aj v re­ži­me spán­ku, tak­že te­le­fón mož­no zo­bu­diť bez nut­nos­ti stla­če­nia har­dvé­ro­vé­ho tla­čid­la. Po­dob­ne ma­gic­kú fun­kciu pred­sta­vil Sam­sung v prí­pa­de mo­de­lu Ga­laxy S III. Te­le­fón vy­uží­va ka­me­ru na sle­do­va­nie pou­ží­va­te­ľa, a po­kiaľ sa pou­ží­va­teľ po­ze­rá na dis­plej, ten sa ne­vyp­ne. Uvi­dí­me, čím nás oča­rí Ga­laxy S IV - pre­bu­de­ním te­le­fó­nu z re­ži­mu spán­ku poh­ľa­dom ale­bo hla­so­vým prí­ka­zom?

2. Eko­sys­tém

Bez oh­ľa­du na pou­ží­va­te­ľov, kto­rí na­dá­va­jú na iTu­nes, ten­to sof­tvér je sú­čas­ťou ús­pe­chu iP­ho­nu a pro­duk­tov s iOS. Eko­sys­tém vhod­ne dopĺňa iC­loud, z kto­ré­ho pro­fi­tu­jú via­ce­ré za­ria­de­nia App­le.

Na dru­hej stra­ne Sam­sung ne­má k dis­po­zí­cii po­dob­ne sil­ný eko­sys­tém. Áno, AllSha­re pos­ky­tu­je za­ují­ma­vé pre­po­je­nie a zdie­ľa­nie dát na­prieč via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi. Sam­sung ta­kis­to po­nú­ka svo­jim zá­kaz­ní­kom vý­hod­né par­tner­stvo s clou­do­vou služ­bou Drop­box. Na roz­diel od App­lu však Sam­sun­gu chý­ba je­den uce­le­ný eko­sys­tém. Zme­ní sa si­tuácia v prí­pa­de Ga­laxy S IV?

3. Viac uži­toč­ných vlas­tnos­tí, me­nej špe­ciál­nych tri­kov

Sam­sung sa sna­ží obo­ha­tiť An­droid o no­vé uži­toč­né vlas­tnos­ti, nie vždy sa mu to však da­rí. Ga­laxy S III dis­po­no­val napr. fun­kciou Sha­re Shot (zdie­ľa­nie fo­tiek me­dzi pou­ží­va­teľ­mi na spo­loč­nej uda­los­ti), kto­rá auto­ma­tic­ky navrh­la pri­ra­de­nie ta­gov k tvá­ram na fot­kách. Žiaľ, tie­to ta­gy ne­bo­li kom­pa­ti­bil­né s Fa­ce­boo­kom, čo znač­ne zní­ži­lo pou­ži­teľ­nosť fun­kcie.

Na dru­hej stra­ne App­le pos­tup­ne uvie­dol dis­plej Re­ti­na, iC­loud, Fa­ce­Ti­me a Si­ri a zme­nil tak spô­sob, ako pou­ží­va­te­lia iP­ho­ne pou­ží­va­jú. Aká fun­kcia v prí­pa­de Ga­laxy S IV zme­ní spô­sob, ako ho bu­dú pou­ží­va­te­lia vy­uží­vať?

4. Kva­lit­nej­šia konštruk­cia

Je­den z prob­lé­mov te­le­fó­nov Sam­sung je konštruk­cia. Plas­to­vé te­lo pô­so­bí v prí­pa­de vlaj­ko­vej lo­de lac­ným doj­mom, naj­mä keď sa te­le­fón po­rov­ná s inou vlaj­ko­vou lo­ďou, napr. s HTC One a je­ho hli­ní­ko­vým te­lom, kto­ré je vy­ro­be­né z jed­né­ho ku­sa ma­te­riá­lu. Sam­sung Ga­laxy S III ťa­hal za krat­ší ko­niec aj v prí­pa­de tzv. crash tes­tov, kto­ré sa ob­ja­vi­li na inter­ne­te, či už sa te­le­fón po­rov­ná­val s iP­ho­nom, ale­bo iný­mi mo­del­mi. V tom­to sme­re má Sam­sung v prí­pa­de Ga­laxy S IV čo do­há­ňať.

5. Mo­bil­né plat­by

Mo­bil­né plat­by, ho­ci sa eš­te ne­vyu­ží­va­jú, ma­jú bu­dúc­nosť. Oča­ká­va sa, že ta­ký­to druh pla­tieb bu­de tren­dom blíz­kej bu­dúc­nos­ti a Sam­sung má šan­cu po­ra­ziť App­le. V iP­ho­ne 5 čip NFC ne­náj­de­te, App­le na­mies­to to­ho vy­ba­vil svo­je te­le­fó­ny sof­tvé­ro­vou ap­li­ká­ciou, kto­rú však tak­mer nik­to ne­pou­ží­va.

Sam­sung na mo­bil­ných plat­bách pra­cu­je, po­čas MWC spo­loč­nosť oh­lá­si­la spo­lup­rá­cu s Vi­sou, kto­rá sa tý­ka vy­uži­tia te­le­fó­nov Sam­sung s či­pom NFC pri mo­bil­ných plat­bách. Sam­sung tak má po­ten­ciál, ako plat­bu mo­bil­ným te­le­fó­nom prib­lí­žiť ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Či to bu­de už v prí­pa­de Ga­laxy S IV ale­bo až o rok, je otáz­ne.

Zdroj: mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter