MWC 2013 live: Nová vlajková loď od Huawei – najrýchlejšie dáta na svete a vlastné skiny

Huawei eš­te v pred­ve­čer ofi­ciál­ne­ho ot­vo­re­nia brán vý­sta­vy MWC 2013 pred­sta­vil svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď. Nás­tup­ca mo­de­lu P1, ozna­če­ný ako P2, má 4,7-pal­co­vý dis­plej IPS (in-cell) s HD roz­lí­še­ním, chrá­ne­ný sklom Go­ril­la, a je­ho di­zajn in­fi­ni­ty skr­yl ce­lý te­le­fón do hrúb­ky iba 8,4 mm. Pri­tom po­nú­ka P2-ka 13 Mpix fo­toa­pa­rát so sen­zo­rom BSI. Sa­mos­tat­né har­dvé­ro­vé tla­čid­lo spúš­te sta­čí dvak­rát stla­čiť a ne­mu­sí­te mať od­blo­ko­va­ný dis­plej na vy­tvo­re­nie sním­ky. Mi­mo­cho­dom, do­ty­ko­vý dis­plej sa dá ov­lá­dať aj v zim­ných ru­ka­vi­ciach. Keď­že svo­ju vlaj­ko­vú loď na MWC 2013 v Bar­ce­lo­ne pred­sta­ví asi kaž­dá väč­šia znač­ka, je sa na čo te­šiť.

Video:


Huawei sa chce od­lí­šiť od kon­ku­ren­cie ba­té­riou s nad­štan­dar­dnou ka­pa­ci­tou (2420 mAh), úpl­ne no­vou sprá­vou na­pá­ja­nia, mož­nos­ťou ob­me­dzenia be­hu ap­li­ká­cií, ale naj­mä pl­ne pris­pô­so­bi­teľ­nou ob­ra­zov­kou - mô­že­me sa te­šiť na no­vé té­my, ski­ny a ani­má­cie v pros­tre­dí Emo­tion UI 1.5. Huawei sa poch­vá­lil aj svo­jou adap­tá­ciou tech­no­ló­gie ADRX (Auto­ma­ted Dis­con­ti­nuous Re­cep­tion), kto­rá by ma­la po­čas vy­sie­la­nia ušet­riť až 30 % ener­gie. Čín­sky vý­rob­ca zá­ro­veň o smar­tfó­ne P2 vy­hla­su­je, že je to je­di­ný te­le­fó­nom 4G LTE na tr­hu s pod­po­rou rých­los­ti sťa­ho­va­nia až 150 Mbit/s (Cat 4) a vraj do­ká­že pra­co­vať s om­no­ho slab­ším sig­ná­lom ope­rá­to­ra ako App­le iP­ho­ne 5 či Sam­sung Ga­laxy SIII. Sr­dcom P2-ky je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s tak­tom kaž­dé­ho jad­ra na 1,5 GHz. Huawei P2 pred­sta­vil sám CEO Huawei Con­su­mer Bu­si­ness Group. Na trh by sa mal dos­tať v jú­ni toh­to ro­ku, za­tiaľ je otáz­na dos­tup­nosť ver­zie 3G/4G na na­šom tr­hu.

Video:


Ce­na Huawei P2 je 399 eur. Huawei plá­nu­je veľ­ký pre­daj toh­to smar­tfó­nu v Euró­pe cez ope­rá­to­ra Oran­ge.

AmyLou.jpg

Amy Lou pô­so­bí v Huawei ako ria­di­teľ­ka glo­bál­nej znač­ky. Pod­ľa jej slov bu­de­me o Huawei v tom­to ro­ku po­čuť v Euró­pe veľ­mi ve­ľa.

RichardYu.jpg

Pre­zi­dent Huawei pre mo­bil­né te­le­fó­ny a ko­mu­ni­ká­ciu je Ri­chard Yu - prá­ve uka­zu­je sve­tu naj­nov­šiu vlaj­ko­vú loď Huawei P2

RichardYuRukavice.jpg

A to­to je sku­toč­ná skúš­ka ov­lá­da­nia P2 v bež­ných ru­ka­vi­ciach - všet­ko fun­gu­je bez prob­lé­mov

HuaweiP2Spredu.jpg

Huawei P2 pri poh­ľa­de spre­du

HuaweiP2ZoZadu.jpg

Huawei P2 pri poh­ľa­de na 13-me­ga­pixelo­vú ka­me­ru

HuaweiP2Prostredie.jpg

De­tail nas­ta­ve­nia prá­ve bež­iacich fun­kcií na Huawei P2

Jo­zef Or­go­náš, Bar­ce­lo­na


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter