Sony oficiálne oznámilo PlayStation 4

Dnes v no­ci spo­loč­nosť So­ny pred­sta­vi­la v New Yor­ku no­vú ge­ne­rá­ciu svo­jej her­nej kon­zo­ly PlayS­ta­tion 4. Pod­ľa vy­hlá­se­nia ja­pon­ské­ho elek­tro­nic­ké­ho gi­gan­tu bu­de kon­zo­la sú­čas­ťou no­vé­ho eko­sys­té­mu, za­me­ra­né­ho na har­dvér, sof­tvér a „naj­rý­chlej­šie a naj­sil­nej­šie her­né sie­te". Po­čas ofi­ciál­ne­ho ozná­me­nia So­ny kon­zo­lu nep­red­sta­vi­lo, pre­zen­tá­to­ri pred­vied­li len no­vý ov­lá­dač Dual­Shock 4. Po­do­bá sa to­mu na PlayS­ta­tion 3, ale je na ňom pri­da­ný touch­pad a tla­čid­lo Sha­re. Ak ho pou­ží­va­teľ stla­čí, je­ho hra­nie bu­de mož­né sle­do­vať buď na ve­rej­nom ka­ná­li Upstream.com (http://www.us­tream.tv/), ale­bo pria­mo na vzdia­le­nej kon­zo­le. Po no­vom je k dis­po­zí­cii aj ko­nek­tor na pri­po­je­nie slú­chad­la. PlayS­ta­tion 4 má pri­niesť aj úpl­ne no­vé pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, kto­ré sa bu­de po­do­bať na sú­čas­né PS Network. No­vá kon­zo­la umož­ní pou­ží­va­te­ľom strea­mo­vať a hrať vi­deoh­ry hos­to­va­né na server­och, pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť hrať po­čas sťa­ho­va­nia ti­tu­lov a zdie­ľať vi­deá s pria­teľ­mi.

playstation4_predstavenie.png

So­ny dú­fa, že no­vou kon­zo­lou zís­ka nás­kok pred Mic­ro­sof­tom, kto­rý by mal nás­led­ní­ka svoj­ho Xboxu 360 od­ha­liť v prie­be­hu le­ta. Vý­rob­com her­ných kon­zol však ro­bia vrás­ky na če­le naj­mä tab­le­ty a smar­tfó­ny, kto­rým pat­rí už asi 10 % z 80-mi­liar­do­vé­ho her­né­ho tr­hu a pod­ľa ana­ly­ti­kov sa v prie­be­hu nie­koľ­kých ro­kov si­ly mo­bil­ných za­ria­de­ní a her­ných kon­zol vy­rov­na­jú. PlayS­ta­tion 4 bu­de mať ap­li­ká­cie pre za­ria­de­nia s iOS a An­droi­dom, kto­ré sa k nej bu­dú môcť pri­po­jiť a vy­užiť ako dru­há ob­ra­zov­ka.

Na ofi­ciál­nom pred­sta­ve­ní So­ny nez­ve­rej­ni­lo pres­né špe­ci­fi­ká­cie no­vej kon­zo­ly ani ter­mín jej uve­de­nia či ce­nu. Z nes­kor­šej tla­čo­vej sprá­vy však vy­plý­va­jú ta­ké­to pa­ra­met­re:

vlast­ný pro­ce­sor pos­ta­ve­ný na ôs­mich jad­rách z ro­di­ny AMD Ja­guargra­fi­ka AMD s teo­re­tic­kým vý­ko­nom 1,84 TFLOPS8 GB GDDR56× Blu-Ray/8× DVDUSB 3.0Wi-Fi 802.11 b/g/n, Blue­tooth 2.1, Gbit LAN­HDMI, AV, S/PDIF

Kon­zo­la by sa ma­la na ame­ric­ký trh dos­tať v le­te 2013.

ps4_uvedenie.jpg

Her­ný blog Ko­ta­ku pri­nie­sol in­for­má­ciu, že pre­dá­vať sa vraj bu­dú dve ver­zie s ce­nou 429 a 529 do­lá­rov.

Zdroj: reu­ters.com
joys­tiq.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter