HTC One: Výsledky výkonnostných testov

V stre­du pres­ta­vi­la spo­loč­nosť HTC na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Lon­dý­ne no­vú vlaj­ko­vú loď s náz­vom One. Smar­tfón po­nú­ka nao­zaj len to naj­lep­šie z naj­nov­ších tech­no­ló­gií, ako vý­kon­ný štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 600, gra­fic­ký čip Ad­re­no 320, 2 GB pa­mä­te RAM či no­vý ultra­pixelo­vý fo­toa­pa­rát, o kto­rom sa doz­vie­te viac v tom­to člán­ku. No ako si po­ra­dí vo vý­kon­nos­tných tes­toch op­ro­ti star­šej, no stá­le ak­tuál­nej kon­ku­ren­cii?

HTC-One.jpeg

HTC One vý­sle­dok vý­kon­nos­tných tes­tov

Pre­to­že sme no­vý pro­ce­sor ne­ma­li mož­nosť vi­dieť v žiad­nom za­ria­de­ní, až do­te­raz sme ne­ma­li pred­sta­vu o po­nú­ka­nom vý­ko­ne. Len pred ma­lou chví­ľou sa to­tiž ob­ja­vi­li vý­sled­ky vý­kon­nos­tných tes­tov smar­tfó­nu HTC One v po­pu­lár­nej ap­li­ká­cii Quad­rant. No­vý One sa s poč­tom viac ako 12 000 bo­dov dos­tal na pr­vú prieč­ku s naj­vyš­ším skó­re, aké sme do­po­siaľ vi­de­li. Tre­ba však my­slieť na to, že vý­sled­ky mô­žu byť mier­ne skres­le­né pre pred­pro­dukč­ný sof­tvér a mô­žu sa na­ko­niec eš­te zvý­šiť. Na ob­ráz­koch mô­že­te vi­dieť sním­ky ob­ra­zo­viek v Quad­ran­te, Pi, Sun­spi­der Ja­vas­cript benchmar­ku, An­tu­tu, Browser­mar­ku a Smar­tbench.

No­vý Snap­dra­gon 600 po­ra­zil všet­kých svo­jich kon­ku­ren­tov s vý­nim­kou tes­tu Sun­Spi­der a Browser­mar­ku. HTC One pre­ko­nal aj no­vú vlaj­ko­vú loď spo­loč­nos­ti So­ny, a to v kaž­dom tes­te. Qual­comm má vo svo­jej po­nu­ke eš­te vý­kon­nej­ší pro­ce­sor Snap­dra­gon 800, tak­že sme zve­da­ví, kto­ré za­ria­de­nie bu­de po­há­ňať.

An­tu­tu
(vy­ššie je lep­šie)

HTC-OneAntutu-1.png

Benchmark Pi
(niž­šie je lep­šie)

HTC-One-benchmark-Pi-2.png

Lin­pack
(vy­ššie je lep­šie)

HTC-One-Linpack-3.png

Quad­rant
(vy­ššie je lep­šie)

HTC-One-Quadrant-4.png

Browser­mark
(vy­ššie je lep­šie)

HTC-One-browsermark-5.png

Sun­Spi­der
(niž­šie je lep­šie)

HTC-One-Sunspider-6.png

Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter