iWatch – hodinky s iOS od Applu?

Pod­ľa niek­to­rých zdro­jov App­le pra­cu­je na ná­ram­ko­vých ho­din­kách, kto­ré by mo­hol zá­vi­dieť aj Ja­mes Bond. Bu­dú vraj fun­go­vať na plat­for­me App­le iOS a bu­dú vy­ba­ve­né ohyb­ným sklom, na akom pod­ľa vlas­tné­ho vy­jad­re­nia už dl­hší čas pra­cu­je spo­loč­nosť Cor­ning, kto­rá do­dá­va od­ol­né ochran­né sklo Go­ril­la Glass aj pre iP­ho­ny. Sklo sa má na­zý­vať Willow Glass a bu­de sa pre­hý­nať ako pa­pier bez to­ho, aby sa zlo­mi­lo. In­for­má­cie o tom pri­nie­sol The New York Ti­mes.

willow_glass.png

V sú­vis­los­ti s prip­ra­vo­va­ný­mi ho­din­ka­mi App­lu sa vy­ná­ra množ­stvo otá­zok. Bu­dú mať in­teg­ro­va­nú fun­kciu hla­so­vé­ho asis­ten­ta Si­ri? Bu­dú vy­ba­ve­né ma­po­vým sof­tvé­rom App­le umož­ňu­jú­cim zob­ra­ze­nie reál­nej tra­sy pri chô­dzi po uli­ci? Umož­nia pri­jí­ma­nie texto­vých správ? Bu­dú mo­ni­to­ro­vať zdra­vot­ný stav a kaž­do­den­né ak­ti­vi­ty pou­ží­va­te­ľa? A koľ­ko bu­dú stáť?

iwatch.png

Ako je už zvy­kom, App­le svo­je prip­ra­vo­va­né pro­duk­ty ni­ja­ko ne­ko­men­tu­je. No je jas­né, že pot­reb­nú tech­no­ló­giu na to má. Na­po­kon po­čí­ta­čo­vé za­ria­de­nia dopĺňa­jú­ce ob­le­če­nie (wearab­le com­pu­ting) tu už ne­ja­ký čas sú a pod­ľa niek­to­rých ana­ly­ti­kov by už v bu­dú­com de­sať­ro­čí moh­li nah­ra­diť smar­tfó­ny. Ta­ké­to za­ria­de­nia by moh­li byť lac­nej­šie ako nap­rík­lad iP­ho­ne, tak­že by to bo­lo pre App­le dob­ré rie­še­nie ur­če­né na roz­ví­ja­jú­ce sa tr­hy.

Bob Man­sfield, vice­pre­zi­dent App­lu pre tech­no­ló­gie, pred­tým vie­dol úsek har­dvé­ro­vé­ho in­ži­nier­stva a ta­kis­to pra­co­val na dopl­nko­vých za­ria­de­niach, kto­ré sa k iP­ho­nu pri­pá­ja­jú cez Blue­tooth a umož­ňu­jú od­ov­zdá­va­nie in­for­má­cií me­dzi ľud­ským te­lom a smar­tfó­nom. Spo­meň­me napr. Ni­ke Fuel­Band či Jawbo­ne Up.

Ak bu­dú smar­tfó­ny nah­rá­dza­né in­te­li­gen­tný­mi ho­din­ka­mi či in­te­li­gen­tný­mi oku­liar­mi, App­le bu­de prip­ra­ve­ný. Vla­ni si dal pa­ten­to­vať ma­lé dis­ple­je umies­tne­né tes­ne pred oča­mi, kto­ré by bo­li schop­né strea­mo­vať in­for­má­cie na siet­ni­cu. Expe­ri­men­ty v tej­to ob­las­ti ro­bí aj naj­väč­ší kon­ku­rent Goog­le. Je­ho ne­me­no­va­ný ma­na­žér sa pred is­tým ča­som vy­jad­ril, že oku­lia­re so za­bu­do­va­ným dis­ple­jom bu­dú už v ro­ku 2015 tvo­riť 3 % príj­mov spo­loč­nos­ti. Goog­le už za­čal or­ga­ni­zo­vať se­mi­ná­re pre vý­vo­já­rov sof­tvé­ru pre svo­je oku­lia­re. Na jed­nej ta­kej­to ak­cii sa Ho­sain Rah­man, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Jawbo­ne, vý­rob­cu ná­ram­ku Up na mo­ni­to­ro­va­nie ener­gie ľu­dí a ich spán­ku, vy­jad­ril, že o de­sať ro­kov „si už ne­bu­de­me ve­dieť pred­sta­viť ži­vot bez za­ria­de­nia na te­le, kto­ré bu­de­me pou­ží­vať na prís­tup k in­for­má­ciám, na od­om­knu­tie dve­rí, plat­by za to­var, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, na sle­do­va­nie náš­ho zdra­via".

Zdroj:bits.blogs.ny­ti­mes.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter