Kocky PowerCube umožňujú spájať elektrické zásuvky ako lego

Predl­žo­va­cie káb­le a roz­dvoj­ky sú sí­ce ška­re­dé a ne­mo­tor­né, ale nie­ke­dy sa ich pou­ži­tiu ne­dá vy­hnúť. Ho­lan­dská spo­loč­nosť Allo­ca­coc na CES 2013 však uká­za­la efek­tív­ne rie­še­nie elek­tric­kých roz­vo­dov v kan­ce­lá­rii. Koc­ky Power­Cu­be tro­chu pri­po­mí­na­jú le­go a rie­šia tri hlav­né prob­lé­my na­pá­ja­cích líšt. Mô­žu byť rých­lo a ľah­ko na­mon­to­va­né kde­koľ­vek po­mo­cou ma­lé­ho do­ku. Pri­po­je­né káb­le sa neb­lo­ku­jú nav­zá­jom, le­bo kaž­dý ve­die iným sme­rom. Na­vy­še Power­Cu­be je mo­du­lár­ny, mô­že­te spo­jiť do jed­né­ho pá­sa nie­koľ­ko ko­ciek. Teo­re­tic­ky sa dá spo­jiť ľu­bo­voľ­ný po­čet ko­ciek, li­mi­tom je len kom­bi­no­va­ná spot­re­ba pri­po­je­ných za­ria­de­ní, kto­rá nes­mie pre­siah­nuť 2500 wat­tov.

powercube.png

powercube2.jpg

Exis­tu­jú šty­ri ty­py ko­ciek, kto­ré sú fa­reb­ne od­lí­še­né (ze­le­né, čer­ve­né, mod­ré a si­vé). Naj­lac­nej­šie ze­le­né ma­jú 5 zá­su­viek a sto­ja 12,95 do­lá­ra, naj­drah­šie si­vé ma­jú predl­žo­va­cí ká­bel (1,5 m) a ok­rem zá­su­viek sú vy­ba­ve­né aj por­tmi USB, sto­ja 24,95 do­lá­ra. V sú­čas­nos­ti sa pre­dá­va­jú iba v Ho­lan­dsku, ale vý­rob­ca by chcel ich pre­daj roz­ší­riť aj do Ázie, Veľ­kej Bri­tá­nie, Fran­cúz­ska a ďal­ších re­gió­nov. No mô­že­te ich kú­piť aj na Ama­zo­ne, kde sto­ja oko­lo 20 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: dvi­ce.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter