Xbox720 a PS4 tento rok?

Za­tiaľ ne­bo­la oh­lá­se­ná ani jed­na z no­vých kon­zol, ale pred­pok­la­dá sa, že by obe ma­li vy­jsť ten­to rok. Sa­moz­rej­me, ak pôj­de všet­ko pod­ľa plá­nov, keď­že hlav­ne vý­ro­ba či­pov mô­že kon­zo­ly od­dia­liť na rok 2014. Mic­ro­soft už od­po­čí­ta­va do E3, o So­ny sa ho­vo­ri­lo, že PS4 oh­lá­si vo feb­ruári, ale spo­loč­nosť to de­men­to­va­la a ne­potvr­di­la žiad­ny dá­tum. Os­tá­va te­da ča­kať, či sa obe fir­my stret­nú na E3.

Xbox720-a-PS4.jpg

Har­dvé­ro­vé kon­fi­gu­rá­cie oboch kon­zol by ma­li te­raz vy­ze­rať tak­to:

PS4 Or­bis
AMD APU (Ja­guar/Steam­roller), 4 jad­rá, vy­ššie tak­to­va­nie ako X720/Du­ran­go, prav­de­po­dob­ne AMD 8000 GPU
2 - 4 GB GDDR5

Vy­da­nie: je­seň 2013/za­čia­tok ro­ka 2014

Xbox 720 Du­ran­go
AMD Ja­guar 1,6 GHZ, 8 ja­dier
AMD 8800/8900 GPU
8 GB RAM (DDR3?)
vy­jde v ro­ku 2013

Har­dvér ne­mu­sí byť fi­nál­ny, ale je jas­né, že obe fir­my po­núk­nu spo­je­nie pro­ce­so­ra a gra­fi­ky o AMD, čo mô­že naz­na­čo­vať veľ­mi po­dob­ný vý­kon. Na­vy­še obe bu­dú x86, te­da prak­tic­ky PC s jed­no­du­chým por­to­va­ním hier me­dzi se­bou a aj me­dzi štan­dar­dným PC. Mož­no nain­šta­lo­va­nie úpl­né­ho Win­dows z nich mô­že uro­biť aj pl­no­hod­not­né PC, uvi­dí­me, ako sa k tej­to mož­nos­ti fir­my pos­ta­via, a na­ko­niec aj to, ako si sys­té­my za­bez­pe­čia, keď­že PC ar­chi­tek­tú­ru ma­jú hac­ke­ri v ma­líč­ku.

Ce­na Xbox720 a PS4 je stá­le otáz­na, ale vzhľa­dom na to, že fir­my te­raz ne­vy­ví­ja­li vlast­ný har­dvér a be­rú štan­dar­dy od AMD, mô­žu ju zní­žiť. Veľ­mi však bu­de zá­le­žať na pev­ných dis­koch a ďal­ších pe­ri­fé­riách, kto­ré ku kon­zo­le pri­da­jú. Dve ver­zie z kaž­dej kon­zo­ly nás ur­či­te ne­mi­nú, pri­čom jed­nu z nich sa vý­rob­co­via bu­dú sna­žiť zní­žiť as­poň na 399 do­lá­rov, prí­pad­ne niž­šie.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter